Työelämäsafari esittää: Joukkojen etulinjassa - johtajana muutoksessa

Kuva
Työelämäsafari_johtaminen
Muutos tuntuu nykyisin olevan monilla aloilla ainoa normaali olotila, jota ei voi paeta. Arki voi tuntua ajoittain kaoottiselta hapuilulta, jossa vanhat toimintamallit eivät toimi enää lainkaan, tai ovat ainakin liian kankeita. Epätietoisuus valtaa helposti mielet organisaation kaikilla tasoilla. Katseet kääntyvät tällöin usein johtoon. Mitä tekee johtaja – millaisia työkaluja hän tarvitsee johdattaakseen joukkonsa haluttuun maaliin?

Maailma ja siten yritysten toimintaympäristö on muuttunut viime vuosikymmeninä rajusti. Yleistäen, vielä 80-luvulla toiminta oli selkeämpää ja suoraviivaisempaa, jolloin myös ennalta määritellyt toimintatavat ja suunnitelmat toimivat arjen ohjaajina varsin hyvin. Johtajan tehtävänä oli toimia laivansa kapteenina ja seurata komentosillaltaan, että aluksen kurssi säilyy. Tietoyhteiskunnan murros muutti maailmaa tuoden reitille enemmän yllätyksiä ja muutoksia. Suunnitelmien noudattaminen kävi siten vaikeammaksi, ja johtamista ja johtajuutta alettiin tarvita arjessa uudella tavalla. Muutoksen mukanaan tuoma epävarmuus sai kuitenkin aikaan sen, ettei johdonkaan reitti ollut yhtä selkeästi nähtävissä.


Yrityksen toimintakyvyn varmistamiseksi, sekä tulevaisuuden turvaamiseksi on johdon pystyttävä toimimaan uudesta tilanteesta huolimatta tai siitä johtuen. Paniikkiin ei ole varaa, eikä syytä joutua, koska apua on tarjolla. Ideoita omaan arkityöhön voi ammentaa erilaisista johtamisideologioista, kuten muutosjohtajuudesta tai osallistavasta johtamisesta. Tärkeää on löytää itselle ja omalle organisaatiolle toimiva yhdistelmä, ja kokeilla oppeja käytännössä ketterästi ja matalalla kynnyksellä. Oikea polku on helpompaa tunnistaa olemalla läsnä ja kirkastamalla tavoitteet kansantajuisesti. Mitä haluamme saada aikaan, millaiset resurssit meillä on ja millaisia haasteita tiellämme on juuri nyt? Avoin tilanneanalyysi auttaa käytännön toimien priorisoimisessa, ja antaa tukea valittujen johtamistoimien perustelemiseen. Työhyvinvointi on myös syytä pitää mielessä kaiken muutoksen keskellä, sillä hyvinvoiva yhteisö toimii tuloksellisemmin. Yksilötasolla johtajan tulee muistaa se tosiasia, että myös johtaja on ihminen, joka voi saavuttaa parhaansa vain huolehtimalla paitsi yhteisöstään myös itsestään.


Vain työkykyisenä voin tsempata porukkaa arjen onnistumisiin.
- safarilainen


Työelämäsafarin 3+1


1) Tilannetajun vahvistaminen

Epäselvissä olosuhteissa sompailussa avuksi tulee tilannetajun kehittäminen. Nopeissa ja yllättävissä käänteissä ei hyvästäkään ennakkosuunnittelusta tai tarkasta historiatiedosta ole apua, mutta jonkinlaisen kokonaiskuvan luominen on tärkeää. Kuinka havainnoin ympäristöäni, millaisia päätelmiä teen ja kuinka saan aikaan haluamaani toimintaa?

2) Arkijohtaminen kuntoon

Ihmisten johtaminen on kestävyys- ei nopeuslaji, joten katseet kannattaa suunnata arjen johtamistekojen suuntaan. Esimiesten käytänteiden pitäisi mahdollistaa paitsi tavoiteltu taloudellinen tulos, myös turvata koko yhteisön työhyvinvointi. Millainen johtaja olen oikeasti? Kuinka olen läsnä työntekijöideni arjessa? Olenko helposti lähestyttävä? Keneltä saan itse tukea omaan työhöni?

3) Jaettu ilo on paras ilo
Hyvien toimintatapojen ja käytänteiden tunnistaminen esimerkiksi havainnoimalla oman yhteisö tai muiden yhteisöjen toimintaa voi toimia tarpeellisena ajatusten pöllyttäjänä. Esimerkillisten toimintamallien esiin nostaminen, palkitseminen ja jakaminen helpottavat tulevaisuudessa kaikkien työtä, tukien siten johtajia omassa työssään.

+1 Muista tasapaino
Kaikessa ja aina. Jos kaaoksen tunne uhkaa kangistaa toimintaasi, mieti tarkasti seuraavaa askeltasi. Ihmismieli kaipaa helposti lisää kontrollia vastapainoksi kaaokselle, mutta harkitse tarkkaan, tarvitsetteko sitä todella! Säännöillä, määräyksillä ja valvonnalla on johtamisessa paikkansa, mutta ne saattavat viedä työyhteisöstänne kyvyn joustaa ja reagoida hetkeen. Älä uhraa joustavuutta turhaan! Toimii muuten niin psyykkisessä, kuin fyysisessäkin kuormassa ja hyvinvoinnissa.

Teksti: Annukka Heinonen, TKI-asiantuntija, Työelämäsafari

Lähde:
Kräkin, M. 27.3.2019. Miten johtaa kiireessä ja muutoksessa, miniseminaariesitys, LAMK.

Tämä kirjoitus on osa Työelämäsafari-hankkeen toteuttamaa artikkelisarjaa, jossa pureudutaan työhyvinvoinnin maailmaan kansantajuisesti ja erityisesti pk-yritysten näkökulma huomioiden. Tule mukaan, ja kehitä työhyvinvointia omassa työyhteisössäsi.

 

Elina Arasola
Asiantuntija
elina [dot] arasolaatlamk [dot] fi