Hallituksen kokoustiedote 17.9.2019

Kuva
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kokoontui tiistaina 17.9.2019. Rehtori Turo Kilpeläinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille LAMKin ja Saimaan ammattikorkeakoulun fuusiovalmistelun ja uuden LAB-ammattikorkeakoulun valmistelutyön etenemisen. Toimilupahakemus on lähetetty ministeriölle kesäkuussa 2019, ja tavoitteena on, että uusi LAB-ammattikorkeakoulu käynnistää toimintansa 1.1.2020. LAB-ammattikorkeakoulun valmistelutyössä ajankohtaisia ovat uuden työaikasuunnittelun valmistelu ja koulutuksen keskeiset prosessit (ohjaus, opetussuunnitelmatyö, opinnäytetyöprosessi, digipedagogiikka). TKI-toiminnassa on valmisteltu tiekarttaa ja sanoitettu TKI-kärkiä. LAB-ammattikorkeakoululle on asetettu haastavat TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen tulostavoitteet seuraaville vuosille.

LAMKin toiminnan ja talouden katsauksessa tarkasteltiin tammi-elokuun 2019 tuloksia. AMK-tutkintojen ja jatkuvan oppimisen tavoitteissa ollaan jäljessä viime vuoden vastaavaa ajankohtaa, ja tulosennustetta on jouduttu jonkin verran laskemaan. TKI-toiminnan tavoitteesta on elokuun loppuun mennessä saavutettu yli 70 prosenttia, ja ennusteen mukaan asetettu tavoite ylitetään.  Talouden osalta edetään ennusteen mukaisesti jääden noin 1,6 M€ alijäämäiseksi. Vuoden 2019 toiminnan tulokset vaikuttavat OKM:n rahoitukseen vuonna 2021. Vuosi 2021 on rahoitusennusteiden mukaan LAB-ammattikorkeakoululle erityisen haastava, ja siksi vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on äärimmäisen tärkeää.

LAMKin tukipalveluhenkilöstö siirtyi LUT-yliopiston palvelukseen 1.9.2019 alkaen osaksi LUT-korkeakoulupalveluita. Liiketoimintasiirto koski 76 henkilöä. LUT-konserniin kuuluvien korkeakoulujen (LUT, LAMK, SAIMIA) tarvitsemat tukipalvelut tuotetaan nyt yhdestä organisaatiosta käsin kahdella kampuksella.

Hallituksessa keskusteltiin hallitusohjelman ja budjettiriihen vaikutuksista uuden LAB-ammatti­korkeakoulun taloudelliseen tilanteeseen. Budjettiriihen tulokset eivät olleet vielä hallituksen kokouksen aikaan tiedossa. Nyt on selvinnyt, että vuoden 2020 rahoitus tulee olemaan kesäkuussa 2019 ammattikorkeakouluille annettujen alustavien rahoituslaskemien mukainen kasvaen reilulla 3,5 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2019.

Hallitukselle annettiin myös M19-kampuksen sekä strategisen kv-yhteistyön tilannekatsaukset. Lahdessa opiskelijoiden kärsivällisyys on ollut koetuksella erityisesti M19-kampukseen liittyvien puutteiden ja keskeneräisyyden vuoksi. Asioihin etsitään ratkaisuja yhdessä.

LAB-ammattikorkeakoulun strategiaprosessin eteneminen sekä talouden ja toiminnan 2020 raamit olivat päätösasioina kokouksessa.  LABin 2030 strategia tukeutuu toimilupavalmistelun aikana tuotettuun toiminta-ajatukseen, visioon, profiiliin ja strategisiin tavoitteisiin. Syksyn aikana strategiaprosessi kohdennetaan kolmivaiheisen strategisen kehittämisen ensimmäisen vaiheeseen: Kohti innovaatiokorkeakoulua. Tämä tarkoittaa strategisen toimenpideohjelman tuottamista sekä arvokeskustelua. Henkilöstön osallistuminen varmistetaan yhteisten tapaamisten lisäksi teknologiaa hyödyntämällä. LABin strategia tuodaan päätettäväksi hallituksen joulukuun kokoukseen ja toimitetaan ministeriölle 14.2.2020 mennessä osana uuden sopimuskauden (2021-2024) neuvotteluja.

Hallitus hyväksyi LABin toiminnan ja talouden raamit vuodelle 2020. Lopullinen OKM-laskelma saadaan vuoden lopussa, ja tarkennuksia LABin raamiin tehdään kuluvan syksyn aikana. Talousraamin lähtökohtana on talouden tasapaino. Talousarvio 2020 viedään päätettäväksi joulukuun hallitukseen. LABin toiminnan tavoitteita nostetaan voimakkaasti vuoden 2018 toteutumaan verrattuna erityisesti ulkopuolisessa TKI-rahoituksessa. YAMK-tutkinnoissa, määräajassa suoritettujen tutkintojen osuudessa, jatkuvassa oppimisessa ja julkaisuissa tavoitteet nousevat myös selvästi.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659
Toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 708 5085