Hallituksen kokoustiedote 11.6.2018

Kuva
LAMK pattern
Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kokoontui 11.6.2018 kevätkauden toiseen varsinaiseen kokoukseensa.

Rehtori Turo Kilpeläinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille ministeriön visio2030 -tiekarttatyön, LAMKin strategiatyön tilanteen, LAMKin toiminnan keskeisimmät tulokset kevään osalta, arvioidun tuloskehityksen sekä taloustilanteen. Talouskatsaukseen sisältyi myös maaliskuun kokouksessa hyväksytyn sijoitusstrategian toimenpiteiden etenemisen seuranta. 

Päätösasiat liittyivät konsernisäännön muutokseen, OKM-sopimusvalmisteluihin, LAMKiin vuonna 2019 valittavien opiskelijoiden määrään sekä varainhankintaan liittyvän rahaston perustamiseen.

LUT-korkeakoulujen strategiatyö

LUT-konsernissa on tultu vaiheeseen, jossa konsernin strategiat pitää saada entistä vahvemmin linkitettyä toisiinsa ja valittua ne kärjet, jotka koko konsernin tasolla johtavat kaikkien kolmen korkeakoulun menestymiseen tulevaisuudessa. Konsernin johtamisrakennetta sujuvoitetaan, ja konsernijohtajan, varakonsernijohtajan ja konsernijohtoryhmän tilalle perustetaan konsernistrategian valmistelua varten hallituksen puheenjohtajista ja rehtoreista koostuva konsernineuvosto. Samalla provostin roolia konsernistrategian valmistelussa ja täytäntöönpanossa vahvistetaan. Järjestelyllä pyritään takaamaan kaikkien kolmen korkeakoulun äänen kuuluminen strategian valmistelutyössä.

OKM:n ja korkeakoulujen väliset sopimusneuvottelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen väliset sopimusneuvottelut kaudelle 2017-2020 käytiin vuonna 2016. Ohjeistuksen mukaisesti LAMK raportoi sopimuskauden keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä ministeriölle 20.6.2018 mennessä ja esittää samalla strategiarahoituksen uudet avaukset. Ns. välineuvottelut ministeriön kanssa on sovittu pidettäväksi 19.11.2018. LAMKin ja OKM:n sopimus on laadittu ennen LAMKin liittymistä osaksi LUT-korkeakouluja, ja tästä syystä sopimuksen uudistaminen on tietyiltä osin tarpeen. Hallitus hyväksyi sopimukseen tehdyt muutokset lähetettäväksi ministeriöön ja strategiarahahakemuksen linjaukset, jotka liittyvät kor-keakoulujen yhteistyön ja työnjaon kehittämiseen. 

Opiskelijoiden määrä

AMK-lain mukaan hallitus päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä. Vuonna 2019 Lahden ammattikorkeakoulun AMK-koulutuksessa aloittaa yhteensä 1 050 opiskelijaa ja ylemmässä AMK-koulutuksessa 245. Lisäksi rehtorin päätöksellä voidaan ottaa avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja ja toisen asteen Motari-opintoja suorittaneita tutkintoon johtavaan koulutukseen. Aloittavien määrän suunnittelussa on otettu huomioon opiskelunsa keskeyttävien keskimääräinen osuus ja sopimuskauden 2017 – 2020 tutkintotavoitteet.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2018.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Matti Saksa, puh. 0400 166 659
Toimitusjohtaja, rehtori Turo Kilpeläinen, puh. 044 708 5085