Oppimisympäristöjä virtualisoimalla uusia mahdollisuuksia Salpaukselle

Kuva
Virtuaalinen oppimisympäristö voi olla tulevaisuudessa vaikka oma terassi.
Virtuaalinen oppimisympäristö voi olla tulevaisuudessa vaikka oma terassi, kertoo ICT-päällikkö Seppo Tuhkio.
Lahden ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija (digitaaliset teknologiat) Seppo Tuhkio tutki opinnäytetyössään Koulutuskeskus Salpauksen oppimisympäristön nykytilaa ja löysi virtualisoinnista väylän tehostaa oppimisympäristöjen käyttöä ja vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Koulutuskeskus Salpauksen työasemaympäristön ja ATK-luokkien nykyistä käyttöastetta, ja löytää konkreettisia kehitysehdotuksia uudenlaisen oppimisympäristön toteuttamiseksi. Opinnäytetyön tuloksena todettiin, että virtualisointiympäristön käyttöönotto mahdollistaisi aidosti ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja vastaisi tulevaisuuden haasteisiin.

Alhaiset käyttöasteet ja tulevaisuuden haasteet luomassa tavoitteita

Salpauksen tietohallintopalveluissa ICT-päällikkönä työskentelevä Tuhkio avaa lähtötilannetta: ”Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Salpauksen ATK-luokkien nykyistä käyttö- ja varausastetta, sillä olimme havainneet työasemien käyttöasteen olevan alhainen.” Tavoitteena oli myös Salpauksen oppimisympäristöjen virtualisoinnin kehittäminen. ”Ammatillisen koulutuksen reformissa on kuvattu muutoksia opiskelijan näkökulmasta muun muassa maininnalla siitä, että oppimista tulee tapahtumaan aiempaa enemmän virtuaalisissa ympäristöissä”, Seppo Tuhkio muistuttaa.

Kyselytutkimus ja laajat kartoitukset tutkimusmenetelminä

Työssä toteutettiin kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin ATK-luokkien resursointi- ja tilavarausprosesseja sekä asennoitumista uudenlaisen oppimisympäristön hyödyntämiseen. ”Halusimme myös löytää tutkimuksen avulla mahdollisia korrelaatioita yleisesti alhaisiin työasemien käyttöasteisiin”, Tuhkio selventää. Kyselytutkimuksen lisäksi kartoitettiin tarkemmin neljän ATK-luokan ja niissä olevien työasemien varaus- ja käyttöasteita. Näiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin markkinoilla olevien työpöytä- ja sovellusvirtualisointiteknologioiden soveltuvuutta ja toteuttamisvaihtoehtoja Salpauksen tarpeeseen.

Tulokset yllättivät

Opinnäytetyön aikana havaittiin, että tilojen ja työasemien käyttöasteet olivat melko alhaisia. Myös opetusalojen välinen yhteiskäyttö havaittiin vähäiseksi, vaikka tilat ja niissä olevat työasemat ovat periaatteessa kaikkien käytettävissä. Seppo Tuhkio paljastaa yhden yllättävimmän, ilmi tulleen seikan: ”Merkittävä osa Salpauksen ATK-luokista ei ole lainkaan varausjärjestelmän piirissä”. Opinnäytetyössä selvitettiin syitä alhaisin käyttöasteisiin myös kyselytutkimuksella Salpauksen opetusalapäälliköille ja resurssisuunnittelijoille. Tutkimuksella haluttiin saada selvyyttä muun muassa varausprosesseihin ja tilaresurssien riittävyyteen liittyen.

Virtualisoimalla uusia mahdollisuuksia

Seppo Tuhkio kertoo, että virtualisointiympäristön käyttöönotto mahdollistaisi aidosti ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisympäristön. Se toisi myös mahdollisuuden tila- ja laiteresurssien laajamittaiseen opetusalariippumattomaan yhteiskäyttöisyyteen. ”Sovellusten virtualisointi mahdollistaisi niiden käyttämisen vaikka maapallon toiselta puolelta. Samalla opetusta voitaisiin tarjota monipuolisemmin sekä mahdollistaa henkilökohtaiset opintopolut ja joustavat tavat hyödyntää Salpauksen käytössä olevia ammattisovelluksia”, Tuhkio tiivistää työnsä tulokset.

Lisätietoja:
Seppo Tuhkio
p. 044 708 1312
seppo [dot] tuhkioatsalpaus [dot] fi
Linkki opinnäytetyöhön Theseuksessa:
http://www.theseus.fi/handle/10024/150002