Älyllinen virkistyminen YAMK-tutkinnon parasta antia

Kuva
LAMK alumni Jukka Turunen
Mainostoimisto Precis Oy:ssä Art Directorina työskentelevä Jukka Turunen aloitti Muotoiluinstituutin YAMK-tutkinnon vuonna 2016. Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen -koulutus houkutteli koneenpiirtäjän sekä tuotemuotoilun artenomin tutkinnot suorittaneen AD:n takaisin opintojen pariin.  

- Lähes 16 työskentelyvuoden ja pienen urakehityksen jälkeen koin urautuneeni. Kaipasin uutta virtaa sekä tietopohjaa tekemiseen. Lisäksi toimintaympäristön muuttuminen vahvasti digitaaliseen viestintään lisäsi koulutuksen kiinnostavuutta. 

Kangistuneista tavoista pois

Parasta opinnoissa Jukan mukaan oli täysin eri taustaisten ja historian omaavien ja toisilleen tuntemattomien ihmisten kohtaaminen sekä opetuksen mukanaan tuoma ”älyllinen virkistyminen”. Jukka kertoo, että opintojen kautta hän löysi uusia voimavaroja sekä itsestään että työyhteisöstään. 

- Yllättävintä opintojen aikana oli huomata työuran aikana kangistunut toimintamalli sekä voimauttava tunne siitä irti pääsemisestä. Tämä tapahtui opintojen aikana saadun uuden tiedon avulla. 

YAMK-opinnot antoivat minulle kokonaisuutena paljon enemmän kuin uutta tietoa.

Opinnoista saatava hyöty tähtäsi työuran sisällön parantamiseen, jolloin opintojen yhdistäminen työelämän haasteisiin sujui hyvin. 

- Työnantajani oli myötämielinen opintojani kohtaan, tulivathan he saamaan uutta tietoa ja aiempaa motivoituneemman työntekijän. Sain opiskella YAMK-lähipäivät työajalla, ilman tulonmenetyksiä. Arjessa haasteita tuotti lähinnä perhe-elämän vaatimusten, harrastusten ja opintojen vaatiman ajan priorisointi. Päämäärän ja opintojakson pituuden ollessa kuitenkin tiedossa, joustoa opintojen läpikäymiseksi löytyi myös perheeltä. Loppu napattiin harrastuksista.

Opinnäytetyö oli iso osa opintoja 

Opinnäytetyössään Jukka perehtyi mainostoimiston eri menestystekijöihin, keskittyen eritoten asiakasluottamuksen syntytekijöiden tutkimiseen. Työ käsitti teoreettisen sekä käytännöllisen osuuden. Kehittämällä visuaalista yritysidentiteettiä ja selkeyttämällä organisaatiorakennetta pyrittiin herättämään aiempaa enemmän asiakasluottamusta ja saamaan lisää tuottavia asiakkaita. Organisaation toiminnan avaaminen toteutettiin palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen. Identiteetin kehityskohteita olivat verkkosivusto, erilaiset palveluoppaat sekä uutena ostajan opas, jota yrityksellä ei aiemmin ollut käytössään. Työn kehityskohteet ovat konkreettisesti nähtävissä osoitteessa www.precis.fi​

Jukka kiittää omaa YAMK-opiskelijaryhmäänsä innostavan ilmapiirin luomisesta, myös vastuuopettaja Mirja Kälviäinen saa kiitosta ammattitaitoisesta opetuksesta ja ohjauksesta. 

- YAMK-opinnot antoivat minulle kokonaisuutena paljon enemmän kuin uutta tietoa. Ne avasivat uusia näkökulmia sekä työelämän että henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen. Mikäli YAMK-ryhmä vain jollain ihmeellisellä tavalla pysyisi koossa, jatkaisin opiskelua mielelläni pari vuotta pidempäänkin. Ja vastuuopettaja Mirja on aivan huippu!

Teksti: Petra Ruonakoski