Laatu ja arviointi

Laatutyö rakentaa perustan korkeakoulumme aktiiviselle kehittämiselle. Monipuolisten laatumenettelyiden avulla saamme tietoa korkeakoulumme toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja ohjaamme kehittämistyötä oikeaan suuntaan. Laatutyö linkittyy vahvasti korkeakoulumme strategiseen johtamiseen ja tukee korkeakoulumme yhteisen vision saavuttamista. 

Laatuleima

Lahden ammattikorkeakoululla on laatuleima, jonka on myöntänyt Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Laatuleima on voimassa 23.8.2018 - 23.8.2024. LAMKin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Quality Drivers

LAMKissa laatutyötä ohjaavat yhteiset laatutyön periaatteet, Quality Drivers. Periaatteet vahvistavat lamkilaista laatukulttuuria ja kannustavat jokaista lamkilaista mukaan laadun kehittämiseen. 

Lahden ammattikorkeakoulu perustettiin vuonna 1992, ja laatutyö on ollut tärkeässä roolissa aina toiminnan alusta alkaen. Nykyisellään se on elintärkeä osa koko korkeakoulumme kaikkea toimintaa – huolellinen laadunvarmistus tukee koulutuksemme ja toimintamme kehittymistä sekä korkeakoulumme kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

PDCA-laatuympyrä

LAMKin laatuajattelu rakentuu kehittävän arvioinnin periaatteelle. Toimintaamme seurataan, arvioidaan ja kehitetään laatujärjestelmän avulla, joka pohjautuu nelivaiheiseen PDCA-laatuympyrään  (Plan-Do-Check-Act). Jokaiselle perustehtävälle (koulutus, TKI ja aluekehitys) sekä tukipalveluille on määritelty omat laatumenettelyt, jotka ohjaavat näiden toimintojen toteuttamista ja kehittämistä.

LAMKin laatujärjestelmä auditoitiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. V. 2018 on menossa toisen kierroksen kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi, jonka  toteuttaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi).

Laatutyötä ohjaavat dokumentit

Kuva
Laatuleima

Laatuleima

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on myöntänyt Lahden ammattikorkeakoululle laatuleiman.

Kuva
LAMK

LAMK Strategia 2020

LAMK Strategia 2020 ohjaa koko ammattikorkeakoulumme toimintaa. Strategia määrittelee suunnan koko korkeakoulumme kehittämiselle lähivuosina.

Kuva
LAMK

LAMK Laatukäsikirja

Laatukäsikirja on tarkoitettu henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Se antaa kokonaiskuvan laatutoiminnastamme ja sisältää tietoa laatujärjestelmästä ja -kulttuurista, laadunhallinnan organisoinnista sekä erilaisista menettelytavoista, jotka tukevat toimintamme jatkuvaa kehittämistä.

Kuva
LAMK

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja

Auditointikäsikirja ohjaa suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien kehittämistä. Käsikirjasta löytyy tietoa laatujärjestelmiin liittyvistä tavoitteista ja arviointikriteereistä.