Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen, 60 op

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen.

Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Koulutuksen sisältö

Koulutus on suunnattu insinööreille, jotka tarvitsevat työtehtävissään tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista. Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa sinut johtamaan osaamista ja liiketoimintaa teknologiayrityksissä sekä muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa ja verkostoissa. Erityisenä tavoitteena on tarjota valmiudet toimia tekniikan ammattilaisena monialaisissa verkostoissa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Syventävissä ammattiopinnoissa keskeisinä sisältöinä ovat uudistuva johtaminen, tulevaisuuden ennakointi ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, projektijohtaminen sekä innovaatiot. Opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esim. pelillisyys, big data, mobiilit teknologiat, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, tutkimuksellinen kehittäminen, verkostojen johtaminen, työhyvinvointi, yrittäjyys, markkinointi, kiertotalous /energiatehokkuus, yhteiskunnallinen muutos).

Suuntautumisen valinta
Uudistava johtaminen tutkinto-ohjelma on suunniteltu monialaiseksi, joka tuo yhteen asiantuntijoita tekniikan ja liiketalouden alalta, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalalta. Näin opiskelija voi syventää oman alansa ammatillista osaamista monipuolisesti myös verkostojen näkökulmasta.

Insinööri (YAMK), Uudistava johtaminen -koulutus on suunniteltu monipuoliseksi, opiskelijan itsensä räätälöimäksi kokonaisuudeksi eikä siinä ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Koska insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on lyhyempi (60 op) kuin LAMKin muiden alojen Uudistava johtaminen -koulutukset, sinulla on mahdollisuus valita syventäviä opintoja laajasta tarjonnasta. Voit syventää tai laajentaa osaamistasi tarpeen mukaan myös suorittamalla vapaavalintaisia opintojaksoja ammattikorkeakoulun muista YAMK-ohjelmista ja näin täydentää omaa johtamis- ja kehittämisosaamistasi.
Lisätietoa opetuskielistä
Pääkieli on suomi, mutta tentit, harjoitustyöt tai opinnäytetyön voi tehdä myös esim. englannin kielellä. Opiskelijan tulee valita ainakin yksi englanninkielinen 5 opintopisteen opintojakso tutkintoonsa.
Pätevyys
Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan haastavia työelämän projekteja. Opiskelija osaa käyttää vuorovaikutteisia ja ketteriä menetelmiä projektin hallinnan apuna ja osaa dokumentoida projektin alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.
Jatko-opintomahdollisuudet
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa tai teknillisessä yliopistossa (voi edellyttää siltaopintoja).
Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lea Heikinheimo
Yliopettaja
lea [dot] heikinheimoatlamk [dot] fi

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi