Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, 240 op

Yhdyskuntasuunnittelu
Ympäristötekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan opintojesi aikana opit menetelmiä, tekniikoita ja toimintotapoja, joilla pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaalle energia– ja materiaalitehokkaita, eli resurssitehokkaita, ratkaisuja sekä osaat edistää erilaisten yhdyskuntien elinvoimaisuutta. Oppimista syventävät erilaiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Opiskelet aluksi 1,5 vuotta yhteisiä opintoja, jonka jälkeen valitset,  suuntaudutko yhdyskuntasuunnitteluun vai ympäristötekniikkaan.

Opiskelu alkaa
Seuraava hakuaika
-
Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Kieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Kuva
LAMK
Koulutuksen sisältö

Energia - ja ympäristötekniikan koulutukseen valituilla on yhteisiä opintoja noin 1,5 vuotta, jolloin opit perustietoa maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jäte-, vesi- ja energiahuollosta, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta sekä ympäristölainsäädännöstä. Insinööriopintoihin kuuluu myös matematiikka, fysiikka ja kemia, sekä kieli-, viestintä- ja digitaidot. Alun opintojen jälkeen valitset, suuntaudutko yhdyskuntasuunnitteluun vai ympäristötekniikkaan.

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelussa keskityt ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen asuinympäristöjen, yhdyskuntarakenteiden ja liikenneväylien kehittämiseen CAD-pohjaisia suunnitteluohjelmia hyödyntäen. Kaupunkisuunnittelussa kaava- ja infraverkostojen suunnittelun ohella tärkeä sija on mm. hulevesien hallitulla käsittelyllä.

Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää rakennettua ympäristöä, hallitset suunnittelun kannalta keskeiset ympäristöinventoinnit, suunnitteluohjelmistot ja kaavoituksen menetelmät sekä osaat soveltaa vuorovaikutteista suunnitteluprosessia eri tilanteissa. Osaat myös parantaa yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta oman asiantuntemuksesi avulla. Kestävällä yhdyskuntasuunnitelulla tarkoitetaan erilaisten yhdyskuntien tasapainoista kehittämistä, jossa huomioidaan erilaiset alueet ja palvelut sekä vuorovaikutus asukkaiden kanssa. Yhdyskuntien suunnittelulla luodaan edellytykset kiertotalouden toteutumiselle.

Ympäristötekniikka

Ympäristötekniikassa syvennät osaamistasi monipuolisesti materiaali-, energia- ja resurssitehokkuudesta. Tätä osaamista tarvitset esim. teollisuuden ympäristötehokkaiden prosessien ja menetelmien edistämiseksi. Energiatehokkuudessa syvennytään erilaisiin uusiutuviin ja hajautettuihin energiamuotoihin. Tärkeitä osaamisia työllistymisen kannalta ovat myös ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan kunnostusprosessi ja vesienkäsittelyn perustekniikoiden hallinta.

Ympäristötekniikan opinnoissa opit energia– ja materiaalitehokkaita tekniikoita ja toimintatapoja. Kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä osaat tuoda energia- ja ympäristötekniikan asiantuntemuksesi monialaiseen tiimiin. Kiertotalous on nykypäivän ja varsinkin tulevaisuuden tärkein talouden muoto, sillä maapallomme ei kestä kasvavaa raaka-aineiden kulutusta. Saatkin LAMKista erinomaiset verkostot ja työkalut kiertotalouden edistämiseksi osana lähes kaikkia toimialoja.

Opiskelua työelämälähtöisissä projekteissa

Opiskelun aikana tehtävissä työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta ja lisäksi opit projektinhallinta-, raportointi-, tiimityöskentelytaitoja, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavaan työelämälähtöiseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Kiertotalous - väyläopinnoissa voit syventyä monialaisissa tiimeissä (mukana mm. muotoilun ja liiketalouden opiskelijoita) kiertotalouteen liittyviin teemoihin: energia- ja resurssitehokkuuteen, kestäviin toimintojen ohjaukseen, tuotesuunnitteluun ja sivuainevirtojen hyödyntämiseen. Toimeksiannot voivat tulla yrityksiltä ja väyläopinnot sisältävät mm. yrittäjyysosaamista jos haluat viedä omaa ideaa eteenpäin..

Suuntautumisen valinta
Opinnoissasi voit suuntautua yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristötekniikkaan. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.
Lisätietoa opetuskielistä
Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.
Uramahdollisuudet

Yhdyskuntasuunnittelun insinöörinä työskentelet suunnittelijana projekteissa, konsulttitoimistoissa, kaupungin tai kunnan palveluksessa. Urapolku voi johtaa projektien vastuu- ja johtotehtäviin.

Ympäristötekniikan insinöörinä voit toimia erilaisissa konsultointitehtävissä, suunnittelijana, yrityksen ympäristövastaavana tai -päällikkönä. Ympäristötekniikan insinöörien työllistymistä edistää myös se, että ympäristönäkökulma tulee huomioida osana kaikkia toimialoja, yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ovat myös tärkeä LAMKin koulutuksen läpileikkaavista teemoista. 

Mahdollisia tehtävänimikkeitä:

  • Yhdyskuntatekniikan insinööri
  • Yhdyskuntasuunnittelija
  • Suunnitteluinsinööri
  • Kiertotalousasiantuntija
Jatko-opintomahdollisuudet
AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Ympäristöalan AMK-insinööri voi hakeutua suomen- tai englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta.

LAMKissa tekniikan alalla järjestettävät YAMK-ohjelmat (Kestävä kaupunkiympäristö ja Urban Sustainability) ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Niissä keskitytään kaupunkiyhdyskuntien monialaiseen kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.
Avainsanat
Suuntautumisen kuvaus


Kuva
Joni Vainio

Ympäristöosaaminen tapahtumatuotannossa

"Tapahtumatuotannon ja ympäristöosaamisen yhdistämisessä on mielestäni paljon potentiaalia. Uskon, että kiinnostuneille tämän kentän tunteminen voi luoda tulevaisuudessa nykyistä enemmän työpaikkoja sekä tarve osaamiselle tulee varmasti kasvamaan."

Kuva
Opiskelu LAMKissa

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Täältä löydät kootusti kaikkien yhteishaussa olevien koulutusten yleiset ohjeistukset valintakoejärjestelyihin. Tarkemmat, koulutuskohtaiset ohjeet valintakokeisiin löydät kunkin koulutuksen Opintopolku.fi -sivulta.

Yhdyskuntasuunnittelun vastuuopettaja

Ympäristötekniikan vastuuopettaja

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista:

Hakijapalvelut
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlamk [dot] fi