Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op

Toteutusaika
20.01.2020 - 26.11.2020
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Paikka

Lahden ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

Hinta
Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton

Tule kouluttautumaan aivoterveyden asiantuntijaksi!

Sisältö

1. Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op

Osaamistavoitteet:

 • omaat valmiudet opiskella erikoistumiskoulutuksessa
 • osaat kuvata aivojen fysiologiset ja toiminnalliset perusteet
 • osaat kuvata aivoterveyden käsitteen ja siihen yhteydessä olevat tekijät mm. toimintakykyisyys, toimijuus, terveyden edistäminen ymmärtää aivoterveyden merkityksen eri ikäkausina ja osaat selittää aivoterveyden merkittävyyden yhteiskunnassa (kulttuurinen, taloudellinen, terveydellinen ja sosiaalinen näkökulma)
 • tunnistat monialaisen yhteistyön merkityksen aivoterveyden edistämisessä

Sisältö:

 • Aivojen anatomia ja toiminnalliset perusteet
 • Aivoterveys ja aivoterveyden edistäminen
 • Aivoterveyden edistämisen merkitys yhteiskunnassa
 • Aivoterveyttä edistävät ja heikentävät tekijät eri ikäkausina

2. Aivoterveyden monialainen arviointi ja edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op

Osaamistavoitteet:

 • Osaat arvioida asiakkaan kokemaa elämänlaatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä
 • Osaat kuvata toimijuuden ja toimintakyvyn merkityksellisyyden aivoterveyden edistämisessä
 • Osaat arvioida asiakkaan toimintakykyä asiakaslähtöisesti ja monialaisesti ja soveltaa arvioita asiakkaan voimavaroja vahvistaen
 • Osaat arvioida yleisimpien aivoterveyttä uhkaavien sairauksien vaikutuksia asiakkaan elämänlaatuun ja toimintakykyyn

Sisältö:

 • Asiakkaan koettu elämänlaatu ja elämänlaatua edistävät tekijät
 • Asiakkaan toimijuus ja toimintakyky
 • Asiakaslähtöinen toimijuuden ja toimintakyvyn monialainen arviointi
 • Yleisimmät aivoterveyttä uhkaavat sairaudet ja niiden vaikutus toimintakykyyn

3. Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op

Osaamistavoitteet:

 • Osaat valita elämänlaatua tukevia menetelmiä ja interventioita
 • Osaat tukea asiakkaan tavoitteen asettamista ja motivaatiota kuntoutumisessa
 • Osaat valita toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia menetelmiä ja interventioita huomioiden asiakkaan voimavarat
 • Osaat arvioida ja seurata kuntoutujan toimintakykyintervention tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuntoutujan elinpiirissä
 • Osaat hyödyntää teknologian mahdollisuuksia toimintakyvyn ylläpitämisessä
 • Tunnet kuntoutuksen palvelukokonaisuuden ja osaat toimia oman alasi ja aivoterveyden asiantuntijana palveluprosessissa
 • Osaat hyödyntää teknologian mahdollisuuksia toimintakyvyn ylläpitämisessä
 • Osaat hyödyntää eri ammattiryhmien asiantuntijuutta asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa palvelupolun eri vaiheissa
 • Osaat soveltaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukemisessa sekä oman osaamisesi puitteissa että moniammatillisessa yhteistyössä
 • Saat kokemuksia taiteen ja kulttuurin merkityksistä ja mahdollisuuksista tekijän ja kokijan näkökulmasta

Sisältö:

 • Aivoterveyden edistäminen ja kuntoutuminen
 • Kuntoutumisen käsitteen avaus
 • Kuntoutumisen, toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen
 • Ohjaustaidot palvelujärjestelmässä
 • Kuntoutuksen palvelukokonaisuus eri sektoreilla
 • Hyvinvointiteknologia aivoterveyden edistämisessä
 • Kulttuurin, taiteen ja ympäristön mahdollisuudet aivoterveyden edistämisessä

4.Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op

Osaamistavoitteet:

 • Osaat kehittää asiakaslähtöisiä aivoterveyden edistämisen palveluita palvelumuotoilun keinoin
 • Osaat soveltaa opintojen aikana hankittua osaamista osana työyhteisön/ toimintaympäristön toiminnan kehittämistä
 • Osaat hyödyntää verkostoja ja monialaista yhteistyötä kehittäessäsi asiakkaiden ja työyhteisöjen/toimintaympäristöjen toimintaa
 • Osaat edistää omaa aivoterveyttä kognitiivisen ergonomian keinoin
 • Osaat soveltaa uusia toiselta ammattialalta tulevia, työskentelytapoja omassa toiminnassasi.

Sisältö:

 • Yhteiskehittäminen, palvelumuotoilu ja palvelumuotoilun menetelmät aivoterveyden edistämisessä
 • Monialainen yhteistyö sosiaali-, terveys-, liikunta-, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kanssa
 • Oman työn/toiminnan kognitiivinen ergonomia
 • Aivoterveyden edistämisen tulevaisuuden näkökulmia

 

HUOM! LAB Ammattikorkeakoulun (yhdistyneet LAMK ja Saimia) käynnistymiseen liittyen, olemme joutuneet aikaistamaan koulutuksen aloituspäiviä. Lisäksi muutamaan lähipäivään tullut muutos. Alla uudet tiedot.

Koulutus alkaa 20.1. 2020 ja päättyy 26.11.2020.

Koulutuksessa on 10 lähipäivää: 
20. - 21.1.2020 
9.3.2020 
15. - 16.4.2020
14.-15.5.2020 
4.9.2020 
2.10.2020 
26.11.2020

Tavoitteet
Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.
Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan. 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.
Ilmoittautuminen

HUOM!
Koulutukseen on vielä muutamia paikkoja, joihin haku 31.10. - 15.11.2019 klo 16.00 asti. 

Koulutukseen valinnasta ilmoitetaan sähköpostitse viikolla 47.

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.