Nastolan energiaekosysteemi ja teolliset symbioosit

Päijät-Hämeen maakunta ja kunnat ovat asettaneet tavoitteita vähähiilisen talouden edistämiseen. Vähähiilisyyttä
voidaan edistää mm. lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja parantamalla yritysten energia- ja
materiaalitehokkuutta. Lisäksi esimerkiksi alueelliset teolliset symbioosit ovat yksi keino edistää yhteiskunnan
vähähiilisyyttä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Hankkeen tavoite on edistää yritysten energia- ja materiaalisäästöä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tämän
saavuttamiseksi hankkeessa on tavoitteena löytää menetelmiä ja ratkaisuja, jotka edistävät yritysten energian- ja
materiaalinsäästöä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, ja laatia näistä kuvaus, mikä on laajasti muidenkin
yritysten käytettävissä. Hankkeen tavoitteena on luoda Kouvolantien varressa olevien nastolalaisten teollisuuslaitosten
ja yritysten välille energian käyttöön liittyvä alueellinen energiaekosysteemi ja teollinen symbioosi, ja kuvata näihin
liittyvistä reunaehdot, verkostot ja yhteistyömahdollisuudet. Luotua alueellista energiaekosysteemiä voidaan hyödyntää
tulevaisuudessa myös muiden vastaavien systeemien kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa käyttäjälähtöistä
ja helposti ymmärrettävää tietoa vähähiilisyyden edistämiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan mukana olevien yritysten energiakatselmointien tulokset ja tarvittaessa
yritykselle tehdään eri vuodenaikoina uudet katselmoinnit. Näin saadaan yrityskohtaiset sähkön, lämmön ja veden
kulutustiedot ja näiden säästökohteet sekä tiedot uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista. Hankkeessa
pilotoidaan myös yritysten materiaalikatselmointia. Hankkeen toimenpiteenä kehitetään alueellinen teollinen
symbioosi, jossa esimerkiksi toisen yrityksen hukkalämpöä voidaan hyödyntää toisessa kohteessa. Lisäksi
tarkastellaan keskitettyä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä alueella ja mahdollisuutta muodostaa alueellinen
energiaekosysteemi. Selvitystyö vaatii yhteistyössä mukana olevilta yrityksiltä yhteistä näkemystä ja tahtotilaa.
Katselmointien perusteella hankitun tiedon käsittely vaatii monen eri asian samanaikaista optimointia ja erilaisia
skenaariotarkasteluja. Tämän saavuttamiseksi hankkeessa käytetään systeemiorientoitunutta muotoilua, joka
mahdollistaa energiaekosysteemissä tarvittavan verkoston muodostamisen. Lisäksi toimenpiteissä käytetään
informaatiomuotoilua, joka puolestaan mahdollistaa, että tulokset ovat visuaalisesti havainnollisessa muodossa ja
saavuttaa laajasti eri kohderyhmät.
Projektipäällikkö

Jaa sivu