Korkeakoulu ja työelämä

Korkeakoulu ja työelämä -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opinto- ja uraohjauspalveluita sekä tuetaan opiskelijoiden urasuunnitteluvalmiuksia opettajatuureiden ja opintoneuvonnan henkilöstön ohjausosaamista lisäämällä. Hankkeessa yhtenäistetään LAMKin opinto- ja uraohjauksen toimintamalleja ja ohjaussuunnitelma opiskelijoide ammatillisen kasvun prosessin tueksi sekä tasapuolisten opinto- ja ohjauspalveluiden takaamiseksi koulutusalojen erityistarpeet huomoiden. Hanke parantaa valmistumassa olevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden edellytyksiä suunnitella omaa urapolkua tavoitteellisesti jo opintojen aikana, sekä auttaa heitä kiinnittymään työelämään valmistumisen jälkeen erilaisia työllistymisen ja yrittäjyyden keinoja tai jatko- ja täydennyskoulutusta hyödyntäen.

Hanke tukee omalta osaltaan välillisen kohderyhmän, korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden, valmiuksia hyödyntää alueellisen yhteistyöverkoston työllistymispalveluita ja palveluntarjontaa. Alueellisen yhteistyöverkoston toimijoita ovat LAMKin lisäksi Ohjaamo Lahti, Hämeen TE-keskus, Ladec Oy ja Protomo, Lahden seudun yrittäjäjärjestöt sekä muut oppilaitokset.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Korkeakoulu ja työelämä -hankkeen tavoitteena on lisätä Lahden ammattikorkeakoulun opettajatuutoreiden ja ohjauksen tukihenkilöstön (opintoneuvonta) opinto- ja uraohjausvalmiuksia sekä tuottaa käytännön työkaluja ohjaustyöhön. Hankkeessa muodostetaan alueellinen yhteistyöverkosto ja toimintamalli tukemaan nivelvaiheen siirtymää korkeakoulusta työelämään sekä lisätään LAMKin ohjaushenkilöstön, valmistumassa olevien opiskelijoiden ja korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden tietoa julkisista työllistymispalveluista ja tukitoimista.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
1. Opettajatuutoreiden valmennus- ja ohjauskoulutus vuosina 2016 ja 2017.
2. LAMKin opinto- ja uraohjausmallin ja ohjaussuunnitelman kehittäminen sekä ohjauksen toimijoille suunnatun perehdytysoppaan suunnittelu.
3. Yhteistyöverkoston toimijoiden työpajat ja käytännön toimenpiteet opiskelijoiden uraohjauksen tehostamiseksi sekä työttömien korkeakoulutettujen työnhakijoiden ja työnantajien tarjonnan kohtauttamiseksi.
4. Opiskelijoille ja työnhakijoille suunnattu tiedottaminen ja viestintä sekä ohjausalan seminaarit.
Hankkeen vaikuttavuus
Koko opiskeluajan kattava johdonmukainen opinto- ja uraohjaus tukee opiskelijan ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittymistä sekä vahvistaa hänen kykyään suunnitella tavoitteellisesti tulevaisuuden urapolkua. LAMKin opettajatuutoreiden ja opintoneuvonnan henkilöstön osaamisen sekä ohjauksen toimintatapojen ja työvälineiden kehittäminen ovat avainprosesseja opiskelijoiden urasuunnitteluvalmiuksien tukemiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. Niiden välityksellä ohjaushenkilöstö pystyy omalla osaamisellaan ja asiantuntijuudellaan tukemaan paremmin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintopolkua, ammatillista kehittymistä ja tavoiteajan mukaista tutkinnon suorittamista. Opiskelijoiden valmiudet siirtyä koulutuksen jälkeiseen työelämään erilaisia työllistymisen keinoja hyödyntäen paranevat, ja vastavalmistuneiden korkeakoulutettujen osaajien työttömyysuhka vähenee.

Oppilaitoksen sisäisten ohjausprosessien lisäksi opiskelijoiden työelämään kiinnittymistä tuetaan korkeakoulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisäävän nivelvaiheen verkostoyhteistyön avulla. Verkostoyhteistyössä painotetaan käytännön tason toimintaa verkoston osapuolten välillä valmistumassa olevien opiskelijoiden, työttömien korkeakoulutettujen työnhakijoiden osaamisen ja työllistävien yritysten osaamistarpeiden kohtaamisen edistämiseksi.
Projektipäällikkö
Eija Mäkelä
Kehittämispäällikkö
eija.makela [at] lamk.fi

Jaa sivu