#kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi eri koulutusasteilla

Kiertotalouden oppiminen on helpointa tekemisen kautta. Opiskelijat tarvitsevat lisää ryhmätyötaitoja ja monialaisuutta sekä parempia valmiuksia oppimisen ja tiedonhakuun. Turun ammattikorkeakoulun (Turku AMK), Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kiertotalousmoduuleissa on kehitetty erilaisia kiertotalousosaamista edistäviä menetelmiä. Niissä kertynyttä osaamista levitetään hankkeessa muidenkin hyödyksi luomalla menetelmäpaketit suomalaisten ja kansainvälisten oppilaitosten käyttöön. Menetelmäpaketit kuvaavat toimivaksi todennetut innovatiiviset opetusmenetelmät oppaina, videoina ja sanallisina kuvauksina.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Sitra
LAMKin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Tavoitteet
Hanke jakautuu neljään toisiaan tukevaan työpakettiin. Työpaketeissa tarkastellaan olemassa olevia kiertotalousmoduuleja ja niissä käytettyjä hyviä käytänteitä, joita jalostetaan edelleen ja kehitetään kokonaan uusia. Valittujen käytänteiden perusteella suunnitellaan tarvittavat käytännön toimenpiteet.

Suunnitellut oppimismenetelmät pilotoidaan valituille LAMK:n, TAMK:n ja Turku AMK:n sekä kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille. Materiaalit ja menetelmät lanseerataan myöhemmin hankkeen aikana kaikille koulutusasteille. Opiskelijat ovat mukana luomassa työpakettien sisältöjä ja arvioimassa menetelmien toimivuutta.

Hanke käynnistyy marraskuussa 2017. Olemassa olevia toimintatapoja tarkastellaan alkuvuoden 2018 aikana. Keväällä 2018 suunnitellaan ja pilotoidaan käytännön toimenpiteitä. Materiaalit tuotetaan ja julkaistaan loppuvuoden 2018 aikana.
Tavoitteiden toteutuminen
Menetelmäpaketteja ollaan testaamassa ja dokumentointi on käynnissä.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda menetelmäpaketit kaikkien suomalaisten oppilaitosten sekä kv. oppilaitosten käyttöön. Menetelmäpaketit sisältävät kirjallisena ja videoina toteutetut, innostavat oppaat kustakin kiertotalouden innovatiivisesta opetusmenetelmästä. Menetelmiä dokumentoidaan hankkeen aikana yhteensä neljä. Kaikki tehdään suomeksi ja englanniksi. Samalla hanke mahdollistaa tiedon jakamisen ja hyödyntämisen palvelemaan erilaisia oppilaitoksia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen tavoitteena on siis kehittää ja systematisoida olemassa olevaa kiertotalousosaamista ja pedagogisia menetelmiä monialaisissa ryhmissä yhteistyössä sidosryhmien ja mukana olevien AMKien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on tarjota kiertotalouden vaatimia työelämäkompetensseja sekä monialaisen yhteistyön vaatimia kompetensseja menetelmäpakettien muodossa. Tavoitteena on integroida kiertotalousosaaminen sekä kiertotalousajattelu osaksi kaikkia aloja ja toimintoja, sekä mahdollistaa ja edistää yhteistyötä ja oppimista eri alojen ja toimijoiden välillä.
Projektipäällikkö