AMAL - TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille

Kuva
AMAL-hanke 2018
AMAL-TOIVO. Tukea, osallisuutta, iloa ja voimaa maahanmuuttajanaisille (LAMK, Salpaus ja Lahden kaupunki/Alipi). Hankkeen kohderyhmänä ovat arabitaustaiset maahanmuuttajanaiset, jotka syystä tai toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja erityisen haavoittuvassa asemassa (esim. kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat), ja siten vaarassa jäädä kokonaan opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Syynä voi olla esimerkiksi se, että he eivät ole osallistuneet kotoutumiskoulutukseenlainkaan tai ovat sen syystä tai toisesta keskeyttäneet.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate 17%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysala
Painoala
Hyvinvointi ja uudistava kasvu
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on luoda henkilökohtaisten tuettujen kotoutumispolkujen malli arabitaustaisille maahanmuuttajanaisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnassa.

Hankkeen avulla luodaan malli, joka sisältää
1. kohderyhmän tavoittamisen
2.naisten tilanteen kartoittamisen ja
tarvittaessa ohjauksen esim. lääkäripalveluihin
3.ryhmämuotoisen tukiprosessin, johon sisältyy ohjausta, vertaistukea
ja koulutusta (kieli-, kulttuuri-, yhteiskuntatietoutta sekä identiteetin vahvistamiseen tähtäävää toimintaa)
4.jatkopolun suunnittelun.

Malli rakkennetaan ja pilotoidaan Päijät-Hämeen alueella hanketoimijoiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Mallin keskeisiä elementtejä ovat osaamisen tunnistaminen, voimaantuminen ja vertaistuki. Hanketoimijoita ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden kaupungin Osallisuus ja hyvinvointipalvelut/ Alueellinen integraatiopalvelupiste Alipi. Sidosryhmään kuuluu toimijoita 3. sektorilta, tuki- ja ohjauspalveluista, perusopetuksesta, vapaansivistystyön puolelta, hyvinvointikuntayhtymästä. Sidosryhmä auttaa paitsi naisten tavoittamisessa, myös henkilökohtaisten polkujen luomisessa ja kunkin omaan elämäntilanteeseen ja kiinnostuksen kohteisiin sopivien aktivointi- ja voimaannuttamistapojen löytämisessä.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeen on palkattu arabiantaustainen työntekijä, joka on avainasemassa kohderyhmän tavoittamisessa. LAMKin sosiaalipuolen asiantuntija suunnittelee yhteistyössä suomen kielen opettajan kanssa tukitoimet kohderyhmän naisille (sekä yksilö- että ryhmämuotoinen tukiprosessi).
Lamkin sairaanhoitaajaopiskelijat suunnitelevat opintoihinsa kuuluvan mielenterveyopintojakson/pilottitoiminnan kohderyhmän naisille, joka tukee naisten hyvinvointia- Suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan kanssan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kohderyhmän naisille.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen aikana on kehitetty ja pilotoitu malli, jonka avulla syrjäytymisvaarassa olevia naisia voidaan tavoittaa, tukea, kouluttaa ja ohjata palveluiden piiriin sekä aktivoida mukaan yhteiskunnan toimintaan monen toimijan yhteistyönä. Hankkeen osallistujat ovat saaneet perustiedot- ja taidot selviytyäkseen suomalaisessa yhteiskunnassa ja ollakseen aktiivisia toimijoita omassa elämässään. He tuntevat mahdollisuutensa ja ohjautuvat koulutukseen tai työhön. He löytävät polun tarvitsemiensa palveluiden pariin.

Esitteet

Yhteistyössä

Jaa sivu