2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin

Kuva
Kuva
2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeen tavoitteena löytää uudenlaisia, konkreettisia kierrätysmateriaalien
käyttötarkoituksia tapahtumatoiminnassa ja selvittää siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä monipuolistaa
erilaisten tapahtumien materiaalien kierrätysmahdollisuuksia. Miten voidaan kierrättää ja printata opasteet, joissa on
vanhat vuosiluvut tai sponsorilogot vaikkapa mitaleiksi palkintovitriineihin? Tai miten hyötykäytetään muut
suurtapahtumien jätemäärästä löytyvät potentiaaliset materiaalierät pientuotantoon? Uudenlaiset 3D printterit
mahdollistavat erilaisten materiaalien käyttämisen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Lisäksi tapahtuma-alan
kehitys alueellisesti sekä kansallisesti avaa uusia potentiaalisia markkinoita mikro- ja pk-yritykselle.

2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin -hanke keskittyy selvittämään tapahtumissa tarvittavien tuotteiden toteuttamista valmiiksi kierrätetyistä materiaalieristä hyödyntäen mm. 3D printtausta ja ruiskuvalutekniikoita. Potentiaalisia tuotteita ovat mm. monissa alueellisissa ja kansallisissa urheilu- ja massatapahtumissa jaettavat mitalit ja palkinnot sekä opasteet. Hankkeen kautta vahvistetaan tapahtumien välistä yhteistyötä ja luodaan malleja tapahtumien tuottamien jäte-erien jatkojalostukseen toisten tapahtumien tarvitsemiksi tuotteiksi. 2nd round -hankkeen kautta laajennetaan tapahtumien materiaalipolkuja ja materiaalin jatkokäyttöä uusien tapahtumien toteuttamisessa. Uusien teknologioiden ja alueellisen liiketoimintamallin avulla tapahtumissa käytössä olleen materiaalin loppusijoituspaikkana voi olla palkintokaappi.

Suurtapahtumien kävijöissä ja osallistujissa on sekä naisia että miehiä. Naiset ovat tutkimusten mukaan miehiä
innokaampia materiaalien kierrättäjiä ja ilmastoystävällisen elämäntyylin noudattajia. Hankkeessa huomioidaan
sukupuolien väliset suhtautumiserot toimijahaastatteluissa (TP 1) sekä tapahtumajärjestäjille suunnatuissa kyselyissä
ja haastatteluissa (TP 3). Prototyyppien testaukseen ja arviointiin (TP 2) SELL student games 2020 –tapahtumassa
osallistuu sekä naisia että miehiä. Arvioinnissa huomioidaan sekä naisten että miesten kokemukset ja suhtautuminen
uudenlaisiin, kierrätysmateriaaleista tehtyihin palkintoihin. Kartoitus toteutetaan eri sukupuolet huomioiden ja
haastateltaviksi pyritään saamaan tasapuolisesti sekä naisia että miehiä kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi.

Hankkeessa huomioidaan sukupuolien väliset suhtautumiserot uusien tuotteiden kehittämisessä, naiset ja miehet ovat kohderyhminä ja kuluttajina erilaisia. Hankkeen kaikissa viestintä- ja tiedottamistoimissa noudatetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Hankehenkilökunnassa ja ohjausryhmässä on tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Sukupuolinäkökulma otetaan hankkeessa huomioon siten, että se on osa normaalia hanketyötä ja hyvää asioiden
valmistelua. Lähtökohtaisesti hanke pitää huolta, että kaikenlainen sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu
käytännössä kaikissa toimenpiteissä.

Hankkeessa korostetaan kiertotalouteen liittyviä kehittämistarpeita ja niihin liittyviä ratkaisuja. Hanke tukee
kierräytysmateriaalien uudenlaisten käyttötarkoitusten löytämistä ja edistää kestävyyttä ja vähähiilisyyttä.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketalouden ja matkailun ala
Painoala
Älykäs liiketoiminta
Tavoitteet
2nd Round -hankkeen tavoitteena on löytää uudenlaisia, konkreettisia kierrätysmateriaalien käyttötarkoituksia
tapahtumatoiminnassa ja selvittää siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä monipuolistaa erilaisten
tapahtumien materiaalien kierrätysmahdollisuuksia. Miten voidaan kierrättää ja printata opasteet, joissa on vanhat
vuosiluvut tai sponsorilogot vaikkapa mitaleiksi palkintovitriineihin? Tai miten hyötykäytetään muut suurtapahtumien
jätemäärästä löytyvät potentiaaliset materiaalierät pientuotantoon? Uudenlaiset 3D-printterit mahdollistavat erilaisten
materiaalien käyttämisen ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Lisäksi tapahtuma-alan kehitys alueellisesti sekä
kansallisesti avaa uusia potentiaalisia markkinoita mikro- ja pk-yritykselle.

Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää kierrätysmateriaalin käytön mahdollisuuksia tapahtumien pientuotteiden
tuotannossa hyödyntäen mm. 3D-printtausta sekä ruiskuvalumenetelmiä. Potentiaalisia tuotteita ovat mm. monissa
alueellisissa ja kansallisissa urheilu- ja massatapahtumissa jaettavat mitalit ja palkinnot sekä opasteet. Vuosiluvut ja
sponsorisopimukset tuovat haasteita yleisöohjauksessa käytettävien rakenteiden uudelleenkäytettävyydelle ja nämä
tulisikin suunnitella uudella tavalla.

Toisena tavoitteena on toteuttaa konkreettisia kokeiluja kierrätysmateriaalien käytöstä ja uudentyyppisistä opasteista. Kokeilujen ja prototyyppien kautta voidaan demonstroida mahdollisuudet ja tuotteiden laatu tapahtuma-alan toimijoille sekä testata tuotteen valmistusprosessi liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseksi.

Kolmantena tavoitteena on luoda liiketoimintamahdollisuuksia. Liiketoimintaa voi syntyä sekä tuotteiden
valmistuksesta että tapahtumille tarjottavista opaste- ym. palveluista. Kokeilujen ja prototyyppien avulla voidaan
vahvistaa potentiaalista markkinaa maakunnallisen ja kansallisen liiketoiminnan pohjaksi.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy
- selvitys 2nd round tuotteiden ja palveluiden liiketoimintamahdollisuuksista
- Selvitys tapahtumissa käytettävien materiaalien mahdollisuuksista muiden tapahtumien pientuotteiden valmistukseen
- Tuotekuvaus ja tapahtumaympäristössä testattu prototyyppi/pienerä 2-3 tuotteesta

Hankkeen myötä
- alueen identiteetti tapahtumien kestävän kehityksen innovatiivisena edelläkävijänä vahvistuu
- edistetään alueen tapahtumanjärjestäjien ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyötä.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksena Lahden vetovoimaisuus tapahtumajärjestäjänä sekä ympäristövastuullisten
tapahtumien asiantuntijana vahvistuu.
Projektipäällikkö