Asiantuntijamme, kiertotalouden ratkaisut

 

Eeva Aarrevaara

Eeva Aarrevaara, yliopettaja
Puhelin: 050 403 6822
Sähköposti: eeva [dot] aarrevaaraatlamk [dot] fi

Avainsanat: 
yhdyskuntasuunnittelu, osallistuminen, kulttuuriympäristö, resurssiviisaus

Työskentelen Lahden ammattikorkeakoulussa Tekniikan alalla yliopettajana. Olen vastannut vuodesta 2012 lähtien ylemmän AMK-tutkinnon ohjelmasta Kestävä kaupunkiympäristö / Urban Sustainability. Erityisosaamista minulla on yhdyskuntasuunnitteluun, rakennettuun ympäristöön, kulttuuriperintöön ja maisemaan liittyvistä teemoista niin kaupunki- kuin maaseutualueiltakin. Asukkaiden osallistaminen suunnitteluun on osa näitä prosesseja. Olen osallistunut useisiin TKI-hankkeisiin, joista osa on kansainvälisiä. Toimin mielelläni monialaisissa työryhmissä. Olen kiinnostunut yhdyskuntien muutosprosesseista sekä niihin vaikuttavista ajankohtaisista ilmiöistä kuten ilmastonmuutoksesta ja resurssiviisauden näkökulmasta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Luontoalueiden ja kulttuuriympäristöjen kestävä käyttö ja kehittäminen ovat työssäni vahvana teemana mukana. Tulevaisuuden tutkimus on uusin kiinnostuksen kohteeni. Osaamistani voit hyödyntää yhdyskuntiin, rakentamiseen ja maisemaan liittyvien muutosten suunnittelussa ja arvioinnissa. Olen työskennellyt hankkeissa, joissa yritykset kehittävät omaa toimintaansa ja yrityskuvaansa liittyen arvokkaisiin luonto- tai kulttuuriympäristöihin. Koulutukseltani olen arkkitehti ja tekniikan tohtori. Olen myös suorittanut ammatillisen opettajakoulutuksen (2006). Työurallani olen työskennellyt kuntasektorilla, yksityisessä arkkitehtitoimistossa sekä omassa konsulttiyrityksessä ja vuodesta 2003 opetustehtävissä ensin AMK-koulutuksessa ja myöhemmin YAMK-koulutuksessa. Opetan nykyään pääosin englanniksi.

 

Kirsti Cura

Kirsti Cura, kehittämispäällikkö
Puhelin: 044 708 1586
Sähköposti: kirsti [dot] curaatlamk [dot] fi

Avainsanat: 
materiaaliteknologia, materiaalitehokkuus, kiertotalous, poistotekstiilit

Työskentelen Lahden ammattikorkeakoulussa kehittämispäällikkönä ja projektipäällikkönä kiertotalouden ratkaisut -painoalalla. Erityisosaamista minulla on materiaali- ja resurssitehokkuuteen liittyvien teknisten ratkaisujen kehittäjänä liittyen erityisesti muovi- ja tekstiilimateriaaleihin. Olen kiinnostunut materiaalien kierrätys- ja uusiokäytön kehittämisestä sekä niihin liittyvien teknologioiden testaamisesta laboratoriotasolta lähtien. Lisäksi pidän tärkeänä eri toimialojen yritysten verkottumista kiertotalouden ympärille. Osaamistani voit hyödyntää materiaali- ja resurssitehokkuuteen liittyvissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa eri teollisuuden alojen yritysten kanssa, jotka joko nyt työskentelevät kiertotalousalalla tai jotka haluaisivat päästä mukaan kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseen. Koulutukseltani olen filosofian tohtori (PhD), pääaineenani polymeerikemia. Minulla on yli vuosikymmenen kokemus kansainvälisten T&K-projektien projektipäällikkönä ja materiaaliasiantuntijana elektroniikkateollisuudessa.

 

Pia Haapea

Pia Haapea, yliopettaja
Puhelin: 044 708 1831
Sähköposti: pia [dot] haapeaatlamk [dot] fi

Avainsanat: 
kiertotalous, tiimioppiminen, ympäristötekniikka, vesien käsittely, sidosryhmäyhteistyö

Toimin Lahden ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristöteknologian yliopettajana. Olen myös koulutusohjelmamme vastuuopettaja ja osallistun aktiivisesti erityisesti kiertotalouden ratkaisut -painoalaan liittyvien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisosaamista minulla on vesien ja maaperän käsittelyteknologioista, kiertotaloudesta ja tiimivalmentamisesta. Olen kiinnostunut erityisesti monialaisesta opiskelijoiden ja yritysyhteistyön integroinnista kiertotalouden ratkaisujen edistämiseksi. Eri alojen, erilaisten toimijoiden ja näkökulmien huomioiminen on yksi päätoimintatavoistani. Olen ikuinen opiskelija, jatko-opintoni (tekniikan lisensiaatti) tein Tampereen teknillisen yliopistoon, insinööritutkintoja minulta löytyy kolme (LVI-, ympäristöteknologia ja tuotantotalous). Olen koulutuksen ja TKI:n lisäksi työskennellyt noin kymmenen vuoden ajan EU:n asiantuntijana energia- ja ympäristöhankkeiden arvioinnissa.

 

Lea Heikinheimo

Lea Heikinheimo, yliopettaja
Puhelin: 050 305 1046
Sähköposti: lea [dot] heikinheimoatlamk [dot] fi

Avainsanat: 
tekstiili- ja vaatetustekniikka, testaus, kiertotalous, älykkäät materiaalit

Toimin Lahden ammattikorkeakoulussa yliopettajana tekniikan alalla sekä AMK-puolella materiaalitekniikan, että YAMK-puolella Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit ohjelmissa. Erityisosaamista minulla on tekstiili- ja vaatetustekniikasta: materiaaleista, biotekniikan soveltamisesta, tuotekehityksestä, älykkäistä sovelluksista, tekstiilien testauksesta sekä materiaalien kierrätyksestä. Erityisosaamistani ovat lisäksi projektityöskentely, ohjaus- ja pedagoginen osaaminen, kansainvälinen yhteistyö, tieteellinen ja ammatillinen julkaisutoiminta. Tutkimusteemoista minua kiinnostavat resurssitehokkuuteen ja kiertotausteemaan liittyvät aiheet, älykkäät materiaalit ja uudet liiketoimintakonseptit sekä koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori ja olen työskennellyt LAMKissa vuodesta 2001 lähtien. Aikaisemmin olen toiminut tutkijana sekä Suomessa että ulkomailla.

 

Reijo Heikkinen

Reijo Heikkinen, yliopettaja
Puhelin: 050 538 2305
Sähköposti: reijo [dot] heikkinenatlamk [dot] fi

Avainsanat: 
konetekniikka, materiaalitekniikka, muovitekniikka, materiaalitutkimus, testaus

Työskentelen Lahden ammattikorkeakoulussa konetekniikan yliopettajana. Työhöni kuuluu opetuksen ja siihen liittyvän ohjauksen lisäksi erilaiset tutkimus- ja innovaatioprojektit, jotka liittyvät materiaali-, kone- ja energiatekniikkaan. Testaustoiminta ja yhteistyö yritysten kanssa koko maassa on myös merkittävä osa työtäni. Materiaalit ja energia kestävän kehityksen kannalta katsottuna ovat tulleet nykyisin enemmän esille opetuksessani ja tutkimuksessani. Osaamisprofiilini on materiaali- ja konetekninen, ympäristö- ja energiapainotteinen asiantuntija. Osaamistani voit hyödyntää näihin liittyvissä tutki- ja kehittämishankkeissa. Koulutukseltani on tekniikan lisensiaatti. Tutkijakoulutuksessa perehdyin muovimateriaalien käyttäytymiseen. Diplomi-insinöörikoulutukseni olen saanut materiaaliteknologiasta. Olen toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä 17 vuotta. Ennen sitä työskentelin kansainvälisiä konetoimituksia tekevän yrityksen palveluksessa suunnittelijana ja käyttöönottoinsinöörinä. Tässä tehtävässä toimin asennusryhmän vetäjänä ympäri maailmaa olevilla asiakasyritysten tuotantolaitoksilla. Lisäksi olen toiminut yrittäjänä koneensuunnittelu- ja käyttöönottotehtävissä.

 

Sami Luste

Sami Luste, tutkija
Puhelin: 044 708 1241
Sähköposti: sami [dot] lusteatlamk [dot] fi

Avainsanat: 
ympäristöteknologia, resurssitehokkuus, sivutuotteet, jätevedet, bioenergia, biokaasu

Toimin Lahden ammattikorkeakoulussa tutkijana ja projektipäällikkönä Elinvoimainen ympäristö -painoalalla. Erityisosaamista minulla on erityyppisten (kansainvälisten) hankkeiden valmistelusta, hankekirjoituksesta ja koulutusalan poikkitieteellisestä ymmärtämisestä. Osaamistani ja kiinnostustani voi hyödyntää kestävyyteen tähtäävissä, materiaali- ja energiatehokkuuden rajapinnan teemoissa: Sivutuotteiden, jätteiden ja jätevesien jalostavasta hallinnasta aina tulevaisuuden valmiuksien kehittämiseen. Koulutukseltani olen ympäristöteknologiasta valmistunut filosofian tohtori. Väitöstutkimukseni liittyi orgaanisten sivutuotteiden käsittelyyn biokaasuntuotannossa. Aikaisemmin olen toiminut tutkimus- ja kehitystehtävissä Itä-Suomen yliopistossa ja Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Lisäksi minulla on työkokemusta mm. jätehuollosta, teollisesta laadunvalvonnasta sekä alkutuotantosektorin yrittäjyydestä.

 

Kati Manskinen

Kati Manskinen, TKI-johtaja
Puhelin: 050 301 8167
Sähköposti: kati [dot] manskinenatlamk [dot] fi

Avainsanat:

kiertotalous, resurssitehokkuus, teollisuuden sivutuotteet, ympäristövaikutukset

Toimin Lahden ammattikorkeakoulussa Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -johtajana Kiertotalouden ratkaisut -painoalalla. Erityisosaamista minulla on teollisuuden sivuainevirtojen kuten tuhkien hyödyntämisessä, mutta olen myös laajemmin perehtynyt yritysten ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen toimintaan. Tutkimusteemoista minua kiinnostavat tällä hetkellä konkreettiset kiertotalouden ratkaisut, jotka voivat olla esimerkiksi erilaisia liiketoimintamalleja, uusia teknologioita, teollisia symbiooseja tai materiaali- ja energiatehokuutta edistäviä toimintatapoja ja näihin liittyviä yhteistyöverkostoja. Osaamistani voit hyödyntää näihin liittyvissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori prosessiteollisuuden ympäristötekniikasta. Työurallani olen työskennellyt 17 vuotta teollisuudessa erilaisissa asiantuntija ja esimiestehtävissä sekä tämän jälkeen nyt viimeiset neljä vuotta olen johtanut ammattikorkeakouluissa ympäristöalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.