Ostoskorissa
  tuotetta

Hyvinvoinnin rakentamisen tekijät

Sosiaali- ja terveysalalta valmistuu hyvinvoinnin edistämisen ammatteihin hoitotyön, fysioterapian ja sosiaalialan asiantuntijoita.

Sairaanhoitaja - hoitotyön asiantuntija

Sairaanhoitaja on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii vaativissa ja monipuolisissa tehtävissä eri-ikäisten ihmisten kanssa.
Hoitotyössä tuetaan ja edistetään terveyttä ja hoidetaan sairastuneita.  Sairaanhoitajakoulutuksessa opiskellaan tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Oppiminen toteutuu erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä sekä työelämälähtöisissä projekteissa ja hankkeissa.

Fysioterapeutti – liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija

Fysioterapian tavoitteena on väestön liikkumisen ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Fysioterapian koulutusohjelmassa oppimisessa yhdistetään teoriaa ja käytännön kokemusta. Oppiminen toteutuu tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus luoda kontakteja työllistymisensä tukemiseksi erilaisten yhteistyöhankkeiden avulla kuten esim. ergonomiset kartoitukset, potilasohjeet ja videot sekä toimintakykytestaukset. Fysioterapiaopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella opiskelijaosuuskunnassa.

Fysioterapeutti (AMK) voi toimia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, yrityksissä, yhteisöissä ja erilaisissa järjestöissä kuntoutuksen asiantuntijana.

Sosionomi - monipuolinen sosiaalialan asiantuntija

Sosionomikoulutus profiloituu kriittistä ja yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavaan kasvatus- ja ohjaustyöhön. Koulutuksen aikana keskiössä ovat asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Koulutuksessa sosiaalipedagoginen viitekehys ohjaa opetussuunnitelman sisältöjä, oppimiskäsitystä, opintojen toteutusta ja opiskelijan oppimista. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja työtavoissa korostuvat osallisuus, dialogisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja arkeen suuntautuneisuus.

Sosionomi (AMK) toimii sosiaalialan erilaisissa ja muuttuvissa toimintaympäristöissä, joissa tähdätään asiakkaan arjen mielekkyyden ja sujumisen parantamiseen, sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn. Sosionomi voi toimia sosiaalialan kentällä kasvatus-, ohjaus-, kehittämis-, asiakaspalvelu- ja esimiestehtävissä.

Kansainvälisyys opinnoissa

Aktiivinen kansainvälinen toiminta on tärkeä osa Sosiaali- ja terveysalan opintoja ja arkea. Toiminnan tavoitteena on kehittää ja monipuolistaa oppimisen ja opetuksen laatua ja tukea henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän  sekä alueen kansainvälistymistä. Koulutusvastuut osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin opiskelija- ja opettajavaihto-ohjelmiin, intensiivikursseihin, asiantuntijaverkostoihin sekä koulutusta kehittäviin kansainvälisiin EU-hankkeisiin. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoista ulkomaisissa yhteistyökorkeakouluissa tai työharjoitteluna ulkomailla.

Sosiaali- ja terveysala on jäsenenä eurooppalaisissa korkeakoulutuksen kehittämisverkostoissa Florence Networkissa (sairaanhoitajakoulutus), ENPHEssä (fysioterapeuttikoulutus) ja FESETissä (sosionomikoulutus).

Aikuiskoulutus

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa aikuiskoulutusta niille, jotka haluavat suorittaa tutkintoja tai kehittää ja syventää ammattitaitoaan sekä parantaa kilpailukykyään työmarkkinoilla. Aikuiskoulutus on pääasiassa opetusministeriön tukemaa koulutusta, mutta sitä voidaan toteuttaa myös työvoimapoliittisena, yhteishankintarahoituksena sekä oppisopimus-koulutuksena (ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus).

  • Ammattikorkeakoulututkintoja voidaan suorittaa koulu- tai opistoasteen pohjalta.

  • Täydennyskoulutus on työelämän kanssa yhteistyössä suunniteltua koulutusta.

  • Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulun perustutkintoon kuuluvia opintoja. Opiskelu ei edellytä aikaisempaa tutkintoa.