Ostoskorissa
  tuotetta

Laadunhallinta 

Lahden ammattikorkeakoulussa laatutyö rakentaa perustan korkeakoulumme aktiiviselle kehittämiselle. Monipuolisten laatumenettelyiden avulla saamme tietoa korkeakoulumme toiminnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista ja ohjaamme kehittämistyötä oikeaan suuntaan. Laatutyö linkittyy vahvasti korkeakoulumme strategiseen johtamiseen ja tukee korkeakoulumme yhteisen vision saavuttamista. 

LAMKissa laatutyötä ohjaavat yhteiset laatutyön periaatteet, Quality Drivers. Periaatteet vahvistavat lamkilaista laatukulttuuria ja kannustavat jokaista lamkilaista mukaan laadun kehittämiseen. 

LAMK-quality-drivers-fin-.png 
 
Lahden ammattikorkeakoulu perustettiin vuonna 1992, ja laatutyö on ollut tärkeässä roolissa aina toiminnan alusta alkaen. Nykyisellään se on elintärkeä osa koko korkeakoulumme kaikkea toimintaa – huolellinen laadunvarmistus tukee koulutuksemme ja toimintamme kehittymistä sekä korkeakoulumme kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

LAMKin laatuajattelu rakentuu kehittävän arvioinnin periaatteelle. Toimintaamme seurataan, arvioidaan ja kehitetään laatujärjestelmän avulla, joka pohjautuu nelivaiheiseen PDCA -laatuympyrään  (Plan-Do-Check-Act). Jokaiselle perustehtävälle (koulutus, TKI ja aluekehitys) sekä tukipalveluille on määritelty omat laatumenettelyt, jotka ohjaavat näiden toimintojen toteuttamista ja kehittämistä.

LAMK-Laatujarjestelma-2018.JPG

​ 

 LAMKin laatujärjestelmä auditoitiin ensimmäisen kerran vuonna 2006. Tällä hetkellä on menossa toisen kierroksen kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi, joka toteutetaan huhtikuussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta huhtikuussa 2018.

Laatutyötä ohjaavat dokumentit

  • LAMK Strategia 2020 ohjaa koko ammattikorkeakoulumme toimintaa. Strategia määrittelee suunnan koko korkeakoulumme kehittämiselle lähivuosina.

  • LAMK Laatukasikirja 2018 on tarkoitettu koko LAMKin henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Käsikirjan antaa kokonaiskuvan ammattikorkeakoulumme laatutoiminnasta sisältäen tietoa laatujärjestelmästä ja laatukulttuurista, laadunhallinnan organisoinnista sekä erilaisista laadunhallinnan menettelytavoista, jotka tukevat toimintamme jatkuvaa kehittämistä.

  • Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2015 - 2018 ohjaa suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmien kehittämistä. Käsikirjasta löytyy tietoa laatujärjestelmien auditoinneista, sekä niihin liittyvistä tavoitteista ja arviointikriteereistä. 

laatuontekoja2.pngFINHEECAudited.png ​