Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Syventävissä ammattiopinnoissa keskeisinä sisältöinä ovat uudistuva johtaminen, tulevaisuuden ennakointi ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, projektijohtaminen sekä innovaatiot. Opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esim. pelillisyys, big data, mobiilit teknologiat, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, tutkimuksellinen kehittäminen, verkostojen johtaminen, työhyvinvointi, yrittäjyys, markkinointi, kiertotalous /energiatehokkuus, yhteiskunnallinen muutos).

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavat täydentävät opinnot opiskelija voi valita LAMKin ylempien koulutusten yhteisestä opintojaksotarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

    YDINOSAAMINEN 20 op, joista 10 op pakollisia ja 10 op vaihtoehtoisia
    TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN10 op
    OPINNÄYTETYÖ 30 op

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Uudistava johtaminen tutkinto-ohjelma on suunniteltu monialaiseksi, joka tuo yhteen asiantuntijoita tekniikan ja liiketalouden alalta, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalalta. Näin opiskelija voi syventää oman alansa ammatillista osaamista monipuolisesti myös verkostojen näkökulmasta.

Insinööri (YAMK), uudistava johtaminen -koulutus on suunniteltu monipuoliseksi, opiskelijan itsensä räätälöimäksi kokonaisuudeksi eikä siinä ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Koska insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on lyhyempi (60 op) kuin LAMKin muiden alojen Uudistava johtaminen -koulutukset, sinulla on mahdollisuus valita syventäviä opintoja laajasta tarjonnasta. Voit syventää tai laajentaa osaamistasi tarpeen mukaan myös suorittamalla vapaavalintaisia opintojaksoja ammattikorkeakoulun muista YAMK-ohjelmista ja näin täydentää omaa johtamis- ja kehittämisosaamistasi.

Opinto-opas 2018-2019

Kansainvälistyminen

Tekniikan alalla englannin kielen hyvä hallinta on edellytys kehittymiselle ja uuden oppimiselle. Kansainvälisiä vierailijaluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Lahden ammattikorkeakoulun laajaa kansainvälisten partnereiden joukkoa ja lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opintoihin voi sisällyttää englanninkielisiä opintojaksoja ja vahvistaa näin omaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Myös opinnäytetyön voi tehdä englanniksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan luennoitsijoita työelämästä ja muista korkeakouluista. Lahden ammattikorkeakoulun muiden YAMK – ohjelmien välinen ristiintarjonta luo mahdollisuuksia luoda uusia verkostoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua/osallistua LAMKin TKI-projekteihin.

Tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Uudistava johtaminen koulutus on suunnattu insinööreille, jotka tarvitsevat työtehtävissään tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista. Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa sinut johtamaan osaamista ja liiketoimintaa teknologiayrityksissä sekä muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa ja verkostoissa. Erityisenä tavoitteena on tarjota valmiudet toimia tekniikan ammattilaisena monialaisissa verkostoissa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.  

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella (max 100 pistettä). Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (max 70 pistettä) ja haastattelusta (max 30 pistettä). Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma.

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on Insinööri (AMK)- tai tekniikan kandidaatin tutkinto. Lisäksi tulee olla tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden alan työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018. (Tiedot päivitetty 2.3.18)

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna toimii opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Ohjeet suunnitelman ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 10.4.2018. Ennakkotehtävä on palautettava 8.5.2018 mennessä ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen 22.5.2018 mennessä. (Teksti muutettu 19.3.2018.)

Maksimipisteet: ennakkotehtävä 70 pistettä ja haastattelu 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava molemmat osiot ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi