Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen opintojen keskeisenä sisältönä on digitaalisuuden hyödyntäminen matkailu- ja palveluliiketoiminnassa. Täydentävän osaamisen voit hankkia monialaisesta tarjonnasta (mm. johtaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, pelillisyys) rakentaen kokonaisuuden, joka tukee omia tavoitteitasi. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotettasi.

Koulutus on kestoltaan noin 1,5 – 2,5 vuotta. Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • Ydinopinnot 30 op
        - Osa ydinopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia
  • Vapaasti valittavat täydentävät opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Ydinopintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa, yleensä torstaina ja/tai perjantaina klo 9-16. Lisäksi joihinkin opintojaksoihin sisältyy illalla järjestettävä online luento. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä.

LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain, mutta useimmiten lähipäivät sijoittuvat ydinopintojen tapaan torstai- ja perjantaipäiviin.

Koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomen kieli. Osa opintojaksojen lähipäivistä toteutetaan kuitenkin englannin kielellä ja yhdessä kansainvälisten ryhmien opiskelijoiden kanssa.

Opinto-opas 2018-2019 (tulossa)

Tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan alalla koulutuksen keskiössä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen matkailu- ja palveluorganisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä.


Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Voit toteuttaa opinnäytetyön esimerkiksi oman työpaikkasi kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä osoitat ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykysi käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.


Pätevyys

Koulutus tuottaa Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework)  tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja antaa saman kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.


Kansainvälistyminen

YAMK-opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat osallistuminen englanninkielisille opintojaksoille sekä kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin. Lisäksi eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.


Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMKin eri koulutusalojen (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. LAMK Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita voit valita osaksi täydentäviä opintoja.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Kanssasi tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opintosi ja työkokemuksen kautta hankittu osaamisesi. Koulutuksen lopullinen sisältö muotoutuu itse valitsemisesi opintojen mukaan.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lisätiedot

Yliopettaja Leena Eloranta
leena.eloranta(at)lamk.fi
puh. 044 708 1727

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe on maksimissaan 100 pistettä.

Pohjakoulutusvaatimus:

Hakukelpoisuuden antaa ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta. Kirjallisessa kokeessa kirjoitetaan kahteen englanninkieliseen artikkeliin perustuva essee ja kuvataan lyhyesti työelämälähtöisen tutkimuksellisen kehittämishankkeen suunnitelma. Artikkelit ja ohje suunnitelman tekemiseen julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 23.4.2018. Valintakoe järjestetään 22.5.2018 Lahdessa.