Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat tulevaisuuden toimintaympäristö ja strategia, uudistava johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen, innovatiivisuuden, osaamisen ja tiedon johtaminen ja yhteiskehittämisen fasilitointi. Koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Ydinosaamisen opintojaksoista osa on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Opinto-opas 2018-2019

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Se toteutetaan joko opiskelijan omaan työpaikkaan, muulle toimeksiantajalle tai yhteistyökumppanille.  Opinnäytetyössä kehitetään organisaatioiden toimintamalleja, ja -prosesseja sekä niiden menetelmiä tutkimus- ja kehittämisosaamista soveltaen.

Opetuskieli

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Lue juttu:

Älyllinen virkistyminen YAMK-opintojen parasta antia

Tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Kulttuurialalla Uudistavan johtamisen erityisenä toimintatapana on muotoiluajattelu ja siihen liittyvä ihmiskeskeinen suunnittelu, joka voi kohdentua työntekijäkokemukseen tai asiakassuhteissa käyttäjäkokemukseen. Innovaatiotoimintaan sovelletaan muotoiluajattelua tulevaisuussuuntautuneen strategisen muotoilun, suunnittelun suunnittelun ja sidosryhmiä sekä asiakkaita osallistavan yhteissuunnittelun (co-design) menetelmien avulla. Valmistuttuasi osaat toimia strategisen ja organisaatioiden kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien vetäjänä ja fasilitoijana.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan  30 opintopisteen lisäopinnot.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuus

Muotoilija (AMK), Medianomi (AMK), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti. Lisäksi tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden alan soveltuva työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT
puh. +358 44 708 1717
mirja.kalviainen[at]lamk.fi

Lisätietoja hakuprosessista
hakijapalvelut[at]lamk.fi

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tutkintonimike

Muotoilija (ylempi AMK)

Medianomi (ylempi AMK)

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

Tutkimukselliset painopisteet

Opinnäytetyönä toteutettavat tutkimukselliset kehittämishankkeet perustuvat sellaisille työelämän kehittämishaasteille ja niissä tarvittavalle kehittämistutkimuksellisille sovelluksille, joissa korostuu uudistava johtaminen, organisaatioiden uudistaminen ja henkilöstön sekä sidosryhmien sitouttaminen uudistamiseen.

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella (max 100 pistettä). Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (max 70 pistettä) ja haastattelusta (max 30 pistettä). Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma.

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna toimii opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Ohjeet suunnitelman ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 10.4.2018. Ennakkotehtävä on palautettava 8.5.2018 mennessä ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen 22.5.2018 mennessä. (Teksti muutettu 19.3.2018.)

Maksimipisteet: ennakkotehtävä 70 pistettä ja haastattelu 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava molemmat osiot ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi