Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, ratkaisut ja palvelut sekä niiden kehittämiseen liittyvät menetelmät ja prosessit. Muotoiluajattelua ja sen prosessiin liittyviä menetelmiä sovelletaan digitaalisten ratkaisujen kehittämisprosessiin. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen.

Lähiopetusta on arkipäivisin 2-4 kertaa kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. Opiskelijan opintojaksovalintojen mukaan myös viikon kestäviä intensiivijaksoja. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Osa ydinosaamisesta on pakollisia, osa vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Opinto-opas 2018-2019

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa sovelletaan tutkimus – ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö tehdään hankkeen tai työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyö on strategisen tason kehittämistä sisältävä toimintamalli tai ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Opetuskieli

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Lue juttu:

YAMK-opinnot loppusuoralla

Tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Kulttuurialalla Digitaaliset ratkaisut – koulutuksen keskiössä ovat digitaalinen toimintaympäristö, digitaaliset palvelut sekä ratkaisujen asiakas, käyttäjä ja niiden käyttäjälähtöisyys. Koulutuksessa opiskellaan digitaalisten keinojen käyttöä ja toimintamalleja erilaisten ratkaisujen ja palvelujen tuottamisessa sekä niiden käyttäjälähtöistä kehittämistä. Valmistuttuasi osaat toimia kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien toteuttajana tällaisissa projekteissa.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan  30 opintopisteen lisäopinnot.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuus

Muotoilija (AMK), Medianomi (AMK), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti. Lisäksi tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden alan soveltuva työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT
puh. +358 44 708 1717
mirja.kalviainen[at]lamk.fi

Lisätietoja hakuprosessista
hakijapalvelut[at]lamk.fi

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tutkintonimike

Muotoilija (ylempi AMK)

Medianomi (ylempi AMK)

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy ajankohtaisia kansainvälisiä tapahtumia (luennot, seminaarit, intensiivikurssit).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa jaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä.

Tutkimukselliset painopisteet

Koko Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuksellista toimintaa linjaavat strategiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö. Muotoilun painoalan sisällä tutkimuksellisina painopisteinä digitaalisissa ratkaisuissa on erityisesti käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen ja käyttöliittymiin liittyvä informaatiomuotoilu.

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella (max 100 pistettä). Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (max 70 pistettä) ja haastattelusta (max 30 pistettä). Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma.

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna toimii opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Ohjeet suunnitelman ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 10.4.2018. Ennakkotehtävä on palautettava 8.5.2018 mennessä ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen 22.5.2018 mennessä. (Teksti muutettu 19.3.2018.)

Maksimipisteet: ennakkotehtävä 70 pistettä ja haastattelu 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava molemmat osiot ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018, www.opintopolku.fi