Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen opintojen keskeisenä sisältönä on digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa. Täydentävän osaamisen voit hankkia monialaisesta tarjonnasta (mm. johtaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, pelillisyys) rakentaen kokonaisuuden, joka tukee hänen omia tavoitteitaan. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotettasi.

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

    Ydinosaamisen opinnot 30 op
    - Osa on pakollisia, osa vaihtoehtoisia
    Täydentävän osaamisen opinnot 30 op
    - Vapaasti valittavissa
    Opinnäytetyö 30 op

Voit valita täydentävän osaamisen opinnot LAMKin ylempien AMK koulutusten yhteisestä tarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta.

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuus. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomen kieli. Osa opintojaksojen lähipäivistä toteutetaan kuitenkin englannin kielellä ja yhdessä kansainvälisten ryhmien opiskelijoiden kanssa.

Opinto-opas 2018-2019

Tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Liiketalouden alalla koulutuksen keskiössä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen organisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Voit toteuttaa opinnäytetyön esimerkiksi oman työpaikkasi kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä osoitat ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykysi käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

Pätevyys

Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework)  tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja antaa saman kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

YAMK-opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat osallistuminen englanninkielisille opintojaksoille sekä kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin. Lisäksi eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMKin eri koulutusalojen (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. LAMK Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita voit valita osaksi täydentäviä opintoja.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lisätiedot

Yliopettaja Leena Eloranta
puh. 044 708 1727

leena.eloranta(at)lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella (max 100 pistettä). Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (max 70 pistettä) ja haastattelusta (max 30 pistettä). Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma.

Pohjakoulutusvaatimus:

Hakukelpoisuuden antaa ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna toimii opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Ohjeet suunnitelman ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 10.4.2018. Ennakkotehtävä on palautettava 8.5.2018 mennessä ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen 22.5.2018 mennessä. (Teksti muutettu 19.3.2018.)

Maksimipisteet: ennakkotehtävä 70 pistettä ja haastattelu 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava molemmat osiot ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN 14.-28.3.2018, www.opintopolku.fi