Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen ydinopinnoissa keskitytään tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja toiminnan uudistamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, innovatiivisuuden kehittämiseen, työyhteisön johtamiseen ja LEAN toiminnan kehittämiseen.

Koulutus on kestoltaan noin 1,5 – 2,5 vuotta. Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:

  • Ydinopinnot 30 op
        - Osa ydinopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia
  • Vapaasti valittavat täydentävät opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lisäksi joihinkin opintojaksoihin sisältyy illalla järjestettävä online-luento. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomen kieli. Osa opintojaksojen lähipäivistä toteutetaan kuitenkin englannin kielellä ja yhdessä kansainvälisten ryhmien opiskelijoiden kanssa.

Opinto-opas 2018-2019

Tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Tradenomi (ylempi AMK) koulutuksen aikana opiskelija saa hyvät ja monipuoliset johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liike-elämässä että julkisella sektorilla. Opiskelija oppii hankkimaan ja käyttämään ajankohtaista johtamiseen liittyvää tietoa ja tunnistamaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät voidaan linkittää opiskelijan oman työorganisaation kehittämiseen.

Täydentävien pintojen kautta opiskelija voi rakentaa itselleen oman polun, joka tukee opiskelijan omia tavoitteita. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Vapaasti valittavia täydentäviä opintoja opiskelija voi valita esimerkiksi LAMK:n ylempien AMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta (esim. tutkimuksellinen kehittäminen, verkostojen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, yrittäjyys, markkinointi, yhteiskunnallinen muutos, pelillisyys, ja käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu) ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön esimerkiksi oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

Pätevyys

Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim. julkisen sektorin virkoihin.

Kansainvälistyminen

YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen muotoja ovat mahdollisuus osallistua International Business Development -koulutuksen opintojaksoille, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. LAMK Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita opiskelija voi valita osaksi täydentäviä opintoja. Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

Hakeminen

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lisätiedot

Yliopettaja Leena Eloranta
puh. 044 708 1727

etunimi.sukunimi (at) lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella (max 100 pistettä). Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (max 70 pistettä) ja haastattelusta (max 30 pistettä). Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma.

Pohjakoulutusvaatimus:

Hakukelpoisuuden antaa ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä ja haastattelusta. Kirjallinen tehtävä on ennakkotehtävänä laadittava työelämälähtöisen kehittämishankkeen suunnitelma ja haastatteluna toimii opiskelijan laatima videotallenne. Videossa hakija vastaa etukäteen annettuihin kysymyksiin. Ohjeet suunnitelman ja videotallenteen tekemiseen ja palauttamiseen julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 10.4.2018. Ennakkotehtävä on palautettava 8.5.2018 mennessä ja linkki haastatteluna toimivaan videotallenteeseen 22.5.2018 mennessä. (Teksti muutettu 19.3.2018.)

Maksimipisteet: ennakkotehtävä 70 pistettä ja haastattelu 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava molemmat osiot ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi

Hae nyt