Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Muotoilun ja media-alan uudistavan osaamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. Näitä menetelmiä sovelletaan palvelujen, informaatiomuotoilun, digitaalisten tai ympäristömyötäisten ratkaisujen, brändikonseptien sekä toiminta- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Kehittämisratkaisuja suunnitellaan sekä yksityiselle, julkiselle että kolmannelle sektorille.

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan vaihtoehtoisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti:

  • ydinosaaminen 20 op
  • täydentävä osaaminen 10 op
  • opinnäytetyö 30 op

Osa ydinopinnoista on pakollisia osa  vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia. Täydentäviä opintojen tarjontaa on monialaisesti Lahden ammattikorkeakoulun Master School –opinnoissa. Myös kansainvälinen vaihto on mahdollinen.

Opinto-opas 2018-2019

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa sovelletaan tutkimus– ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työpaikkaan, muulle toimeksiantajalle tai yhteistyökumppanille toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyö on strategisen tason kehittämistä sisältävä toimintamalli tai ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä

Opetuskieli

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Lue jutut:

Kulttuurialan YAMK-koulutuksesta vahva pohja kehitystyöhön

YAMK-opinnot loppusuoralla 

Älyllinen virkistyminen YAMK-opintojen parasta antia

Sparraaminen kollegoiden kanssa vie eteenpäin

Tavoite

Muotoilun ja media-alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa erityisenä toimintatapana on muotoiluajatteluun liittyvä käyttäjälähtöinen ja yhteisöllisesti (co-design) sekä kokeillen kehittävä suunnittelu.

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista oman suuntautumisensa mukaisesti sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, brändien kehittäminen, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristömyötäinen suunnittelu. Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan  30 opintopisteen lisäopinnot.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuus

Muotoilija (AMK), Medianomi (AMK), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti.

Lisäksi tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden alan soveltuva työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT
puh. +358 44 708 1717
mirja.kalviainen[at]lamk.fi

Lisätietoja hakuprosessista
hakijapalvelut[at]lamk.fi

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tutkintonimike

Muotoilija (ylempi AMK)

Medianomi (ylempi AMK)

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä esim.

  •     strateginen ja toimintaprosessien suunnittelu ja toteutus
  •     yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
  •     kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä vaihtoa on mahdollista tehdä sekä lyhyinä vapaasti valittavien opintojen osina että pidempinä, ydinopintoihin sisältyvinä osina. Kansainvälisyysosaamista voi vahvistaa myös Lahden ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteistyönä toteutettavissa kansainvälisissä opintojaksoissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö toteutuu ennen kaikkea opiskelijoiden omien työelämään liittyvien, opinnäytetyönä toteutettavien kehittämistehtävien kautta. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä. Osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkimukselliset painopisteet

Opinnäytetyönä toteutettavat tutkimukselliset kehittämishankkeet perustuvat työelämän kehittämishaasteille ja niissä tarvittavalle kehittämistutkimuksellisille sovelluksille. Koko Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuksellista toimintaa linjaavat strategiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö.

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Enimmäispistemäärä on 100. Ennakkotehtävä on maksimissaan 70 pistettä ja ryhmähaastattelu 30 pistettä.

Valintakoe

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi

Esivalintatehtävät ja haastattelu

Valinta perustuu ennakkotehtävään, joka sisältää ammatillisen portfolion ja motivaatiokirjeen. Näiden perusteella kutsutut soveltuvat hakijat osallistuvat ryhmähaastatteluun.

Esivalintatehtävänä on:

• Ammatillinen portfolio, johon hakija kokoaa näytöt ammatillisesta osaamisestaan. Portfolio ei voi olla sähköisessä muodossa ja portfoliokansion/ -niteen/ -tulosteiden maksimikoko on A3. Portfolion kokoamiseen ei ole muita ohjeistuksia vaan hakija itse päättää miten oman osaamisensa haluaa esitellä.
• Motivaatiokirje, jossa hakija perustelee miksi hakee kyseiseen koulutukseen ja mikä voisi olla mahdollinen opinnäytetyön aihe tai kiinnostuksen alue muotoilun / media-alan kentällä. Kirjeen pituus on yksi A4-sivu.

Lisäksi liitteenä tulee olla:

• Todistusjäljennökset niistä koulu- ja työtodistuksista, joilla haet koulutukseen
• CV
• Riittävin postimerkein varustettu palautuskuori portfoliolle, mikäli haluat sen takaisin
Tuloste Opintopolun yhteishausta

Esivalintatehtävät liitteineen on palautettava Muotoiluinstituuttiin 28.3.2018 klo 15 mennessä.

HUOM! Laita kuoren päälle merkintä YAMK-haku.

Palautusosoite:
Lahden ammattikorkeakoulu
Kulttuuriala (ylempi AMK)
Muotoiluinstituutti
Kannaksenkatu 22
15140 LAHTI

Valintakoe on 22.5.2018 klo 9-17.

Esivalintatehtävät palauttaneille hakijoille lähetetään postitse 2.5.2018 kirjallinen ilmoitus jatkoon pääsystä.

Valintakokeisiin valitaan osa hakijoista esivalintehtävien perusteella. Myös hakijat, joita ei kutsuta valintakokeeseen saavat kirjallisen ilmoituksen. Puhelintiedusteluihin emme vastaa.

Valintakoetilaisuus on hakijalle yksipäiväinen ja se muodostuu haastattelusta. Jokaiselle valintakokeeseen valitulle lähetetään kutsukirjeen mukana tieto omasta haastatteluajasta.

Hyväksymme vain Muotoiluinstituutinylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa suoritetun valintakokeen.

Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Hakijan pitää ottaa opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä, muuten hän menettää paikan.

Muista
• Tehdä yhteishaku! Mikäli hakija ei ole tehnyt yhteishakua, ei hän ole mukana haussa.
• Tulostaa hakemuksesi Opintopolun yhteishakujärjestelmästä ja liittää esivalintatehtävien mukaan.
• Laittaa esivalintatehtävät ajoissa postiin! Posti ei välttämättä kulje yhdessä päivässä, joten varaathan riittävästi aikaa postitukseen.