Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä on pelillisyys, big data, mobiilit teknologiat, virtualisointi ja pilvipalvelut laaja-alaisesti. Opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esim. liiketoimintaosaaminen, johtaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu). Koulutus linkittyy läheisesti Lahden ammattikorkeakoulun Älykäs teollisuus painoalaan ja sen tutkimus-,  kehitys – ja innovaatiotoimintaan. Lisätietoja www.lamk.fi/tki-toiminta. Lisäksi ICT-alan uudet teknologiat ohjaavat koulutuksessa tehtävää tutkimusta.

Opintojen rakenne: 
• Ammattiopinnot 20 op,
• Valinnaiset opinnot 10 op,
• Opinnäytetyö 30 op (sisältää tutkimusmenetelmiä)

Koulutus toteutetaan intensiiviikkoina siten, että syksyllä 2017 järjestetään 2-3 intensiiviviikkoa ja 2018 keväällä 2-3. Intensiiviviikolla on 4 opintojakson sisältöön liittyvää lähiopetuspäivää. Opintojakso pitää myös sisällään etukäteen sekä jälkikäteen tehtäviä osia. Intensiiviviikon yksi lähipäivä käytetään opinnäytetyön edistämiseen.

Opiskelijat voivat valita valinnaisia opintoja myös muiden LAMKin ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien opinnoista, jotka kootaan yhteiselle tarjottimelle. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden FUAS –ammattikorkeakoulujen (Laurea ja HAMK) vastaavista ohjelmista.

Opinto-opas 2017-2018

Tavoite

Koulutus keskittyy Informaatioteknologian uusimpiin trendeihin. Tavoitteena on käyttää hyväksi ICT:n luomia mahdollisuuksia yritystoiminnan, teollisuuden ja julkisen sektorin edistämiseen. Ohjelma lisää laaja-laista ymmärrystä sekä parantaa yhteistyötä eri ICT-toimijoiden kesken niin ohjelmistopohjaisten palveluiden, kuin käytettävyyden ja infrastruktuurin osalta unohtamatta kestävän kehityksen periaatteita.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö tehdään yleensä kehitysprojektina teollisuuteen tai julkiselle sektorille. Tavoitteena on soveltaa teoriaa käytäntöön, kehittää ammatillisia työmenetelmiä, ratkaista ongelmia itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä dokumentoida kehitystyö hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden profiloida omia opintojaan. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen vuoden syksyllä.

Pätevyys ja uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistutaan YAMK-insinöörin tutkintoon (Master´s Degree), joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä. Hän osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Opinnot tuottavat uramahdollisuuksia niin julkisen kuin yksityisen sektorin työntekijöille riippuen työkokemuksesta sekä lopputyön aihepiiristä. Tyypillisiä uramahdollisuuksia ovat esim. ICT-manageri, projektipäällikkö, scrum-master, ohjelmistoarkkitehti, ICT-tiimin vetäjä.

Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan haastavia ICT-projekteja. Opiskelija osaa käyttää vuorovaikutteisia ja ketteriä menetelmiä projektin hallinnan apuna sekä osaa dokumentoida projektin ICT-alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Kansainvälistyminen

ICT-alalla englannin kielen hyvä hallinta on edellytys kehittymiselle ja uuden oppimiselle. Kansainvälisiä vierailjaluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Lahden ammattikorkeakoulun laajaa kansainvälisten partnereiden joukkoa ja lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opintoihin voi sisällyttää englanninkielisiä opintojaksoja ja vahvistaa näin omaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Myös opinnäytetyön voi tehdä englanniksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva yhteistyöelinverkosto. Osa tekniikan YAMK:n koulutuksesta järjestetään kiinteässä yhteistyössä muiden LAMK:in koulutusalojen kanssa osana LAMK Master Schoolin toimintaa. Näissä opintojaksoissa on mm. yhteisiä luentoja ja seminaareja. Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan luennoitsijoita työelämästä ja muista korkeakouluista.

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen yhteishaku on 15.3. – 5.4.2017.

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallisessa kokeessa kirjoitetaan artikkeliin perustuva essee. Artikkeli julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 9.5.2017 ja se jaetaan valintakokeeseen osallistuville valintakoetilaisuudessa. Valintakoe järjestetään 23./24.5.2017 Lahdessa. Lisätietoja valintakokeesta ja henkilökohtaisesta haastattelusta toimitetaan kutsukirjeen mukana.
Valintakokeeseen liittyvä artikkeli, Pilkahduksia tulevaisuuteen – digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet (pdf-tiedosto)

Digitaaliset teknologiat opinnot kuuluvat tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (YAMK) Digitaaliset teknologiat.
  

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisia valintaperusteita.

Hakukelpoisuusvaatimukset
Hakijalla tulee olla Insinöörintutkinto (Bachelor of Engineering) tai kandidaatin tutkinto teknillisestä yliopistosta/korkeakoulusta. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen ICT-alalta. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017.

Digitaaliset teknologiat opinnot kuuluvat tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (YAMK) Digitaaliset teknologiat.