Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Älykäs teollisuus keskittyy tiedon, teknologioiden ja verkostojen hyödyntämiseen uusien liiketoimintamallien luomisessa. Näitä ovat älykkäät tuote – ja palvelukonseptit, tehokkaat tuotantomenetelmät, prosessit ja toimintatavat sekä verkostomaiset liiketoimintamallit, palvelukonseptit ja ratkaisut. Keskiössä ovat digitaalisuus ja robotisaatio, resurssitehokkuus sekä sosiaaliset innovaatiot. Koulutus linkittyy läheisesti Lahden ammattikorkeakoulun Älykäs teollisuus painoalaan ja sen tutkimus-, kehitys – ja innovaatiotoimintaan. Lisätietoja www.lamk.fi/tki-toiminta.

Koulutuksesta valmistutaan YAMK-insinöörin tutkintoon (Master´s Degree), joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja arvioida vaativua kehittämistehtäviä sekä käyttää vuorovaikutteisia menetelmiä projektien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ammattiopinnot käsittävät 20 opintopistettä, valinnaiset opinnot 10 opintopistettä ja opinnäytetyö 30 opintopistettä. Ohjelman käytännön toteutus rakentuu monimuotokoulutukseen, intensiiviviikkoihin ja yksittäisiin kontaktipäiviin. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen projekti. Sen voi tehdä joko omalle työnantajalle tai osana Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus – ja kehittämisprojektia. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyä, sopivan tietoperustan muodostamista, hyvää taitoa käyttää lähdeaineistoa kriittisesti sekä tehdä johtopäätöksiä työn tuloksista.

Ammattiopintojen teemoja ovat uudet liiketoimintamallit ja niiden luominen, tulevaisuuden teknologiat ja innovaatiot, resurssitehokkuus sekä verkostojohtaminen. Johtamisen opinnot voi suunnata esimerkiksi strategiseen johtamiseen, prosessi - ja projektijohtamiseen tai toiminnan uudistamiseen/innovaatiojohtamiseen. Monialaiset ryhmät antavat mahdollisuuden verkottumiseen ja uusien ideoiden generointiin. Vapaasti valittavilla opinnoilla on mahdollisuus suunnata johtamisosaamista valitsemalla yhteiseltä tarjottimelta monialaisia johtamisen opintoja.

Opiskelijat voivat valita vapaasti valittavia opintoja myös muiden LAMKin ylempien ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmien opinnoista, jotka kootaan yhteiselle tarjottimelle. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden FUAS –ammattikorkeakoulujen (Laurea ja HAMK) vastaavista ohjelmista.

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa ja YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. LAMKilla on hyvät kansainväliset verkostot. Yhteistyökouluista vierailee luennoitsijoita opetuksessa ja kansainvälisiä esimerkkejä ja käytäntöjä esitellään opetuksessa. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon hakeutuminen on mahdollista opiskelijoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva yhteistyöelinverkosto. Osa tekniikan YAMK:n koulutuksesta järjestetään kiinteässä yhteistyössä muiden LAMK:in koulutusalojen kanssa osana LAMK Master Schoolin toimintaa. Näissä opintojaksoissa on mm. yhteisiä luentoja ja seminaareja.

Opinto-opas 2017-2018

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen yhteishaku on 15.3. – 5.4.2017.

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallisessa kokeessa kirjoitetaan artikkeliin perustuva essee. Artikkeli julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 9.5.2017 ja se jaetaan valintakokeeseen osallistuville valintakoetilaisuudessa. Valintakoe järjestetään 23./24.5.2017 Lahdessa. Lisätietoja valintakokeesta ja henkilökohtaisesta haastattelusta toimitetaan kutsukirjeen mukana.
Valintakokeeseen liittyvä artikkeli, Megatrendit 2016 - Tulevaisuus tapahtuu nyt

Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit -opinnot kuuluvat teknologia osaamisen johtaminen koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (YAMK) Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit.  

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisia valintaperusteita.

Hakijalla on oltava vähintään alempi korkeakoulututkinto joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta (tekniikan tai ympäristötieteiden alalta) ja vähintään kolmen vuoden alakohtainen työkokemus valmistumisen jälkeen. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017.

Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit -opinnot kuuluvat teknologia osaamisen johtaminen koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (YAMK) Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit.