Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteet muodostavat taustan ohjelmalle, joka keskittyy tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön ratkaisuihin. Urbanisaation vaikutusten ymmärtäminen edellyttää entistä enemmän monialaista lähestymistapaa suunnittelu- ja johtamisprosesseissa. 

Energia- ja ympäristötekniikan alaan kuuluva ohjelma avaa erilaisten taustojen omaaville opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä työelämän haasteiden parissa soveltaen tieteellistä tutkimusta käytännön tilanteisiin. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaisempaa ammatillista osaamista opiskelijoille, joilla on jo oman alansa työkokemusta.

Ammattiopinnot käsittävät 20 opintopistettä, opinnäytetyö 30 opintopistettä ja valinnaiset opinnot 10 opintopistettä. Ohjelman käytännön toteutus rakentuu monimuotokoulutukseen, intensiiviviikkoihin ja yksittäisiin kontaktipäiviin. Opinnäytetyössä opiskelija voi keskittyä syventämään ammatillista osaamista valitusta aihepiiristä ja soveltaa tutkimustietoa käytäntöön.

Ammatillisten opintojen pääaiheet liittyvät kestävän kaupunkiympäristön vuorovaikutteiseen kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin, ympäristön hallintaan ja johtamiseen sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Valinnaiset opinnot valitaan LAMKin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteisesti tarjottavista täydentävistä opinnoista, joissa löytyy esimerkiksi johtamiseen, tulevaisuuden tutkimukseen, kestävään muotoiluun sekä kaupunkimuotoiluun liittyviä opintoja. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden FUAS –ammattikorkeakoulujen (Laurea ja HAMK) vastaavista ohjelmista.

Alumnitarina - International Qualification serves wind power industry

Alumnitarina - LAMK is the right place to study Urban Planning

Alumnitarina - Work break brings experience in Spain and environmental degree

Opintosuunnitelma 2017-2018

Tavoite

Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle monialainen näkemys kaupunkiympäristöistä. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja kompetensseja. Opiskelijoiden odotetaan omaksuvan, johtavan ja kehittävän monialaista lähestymistapaa koskien kaupunkiympäristöä ja sen kehittämistä.

Luennot pidetään englanniksi yhdessä englanninkielisen Master –ryhmän kanssa, mutta tehtävät ja opinnäytetyö tehdään suomeksi. Henkilökohtainen ohjaus on suomeksi. Täydentävät opinnot voivat olla joko suomeksi tai englanniksi järjestettyjä.

Opinnäytetyö toimii opinnoissa henkilökohtaisena syventymiskohteena. Se voi käsitellä erityyppisiä haasteellisia kaupunkiympäristöihin liittyviä aiheita huomioiden ympäristömuutoksiin sopeutumiseen ja niiden hallintaan liittyvät näkökohdat. Opinnäytetyö voi olla yrityksen tai organisaation kehittämiseen liittyvä tai osa ammattikorkeakoulun erillistä hanketta. Opinnäytetyössä tutustutaan kansalliseen ja/ tai kansainvälisiin käytäntöihin ja esimerkkeihin. Opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen projekti. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyä, sopivan tietoperustan muodostamista, hyvää taitoa käyttää lähdeaineistoa kriittisesti sekä tehdä johtopäätöksiä työn tuloksista.

Pätevyys ja uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistutaan YAMK-insinöörin tutkintoon (Master´s Degree), joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa. Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja arvioida vaativan kehittämistehtävän kaupunkiympäristössä, sekä käyttää vuorovaikutteisia menetelmiä projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Opinnot ja tutkinto antavat opiskelijalle mahdollisuuden valmentautua uudenlaisiin urahaasteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tähän vaikuttavat opiskelijan aiempi tutkinto, työkokemus sekä opinnäytetyö ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa. Tutkinto edistää opiskelijan työllistymismahdollisuuksia ympäristöalan koulutustasoa vastaavissa tehtävissä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa ja YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. LAMKilla on hyvät kansainväliset verkostot. Yhteistyökouluista vierailee luennoitsijoita opetuksessa ja kansainvälisiä esimerkkejä ja käytäntöjä esitellään opetuksessa. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon hakeutuminen on mahdollista opiskelijoille, ja useat YAMK-opiskelijat ovat jo käyttäneet mahdollisuutta hyväksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. Osa tekniikan YAMK:n koulutuksesta järjestetään kiinteässä yhteistyössä muiden LAMK:in koulutusalojen kanssa osana LAMK Master Schoolin toimintaa. Näissä opintojaksoissa on mm. yhteisiä monialaisia luentoja, projektitöitä ja seminaareja.

Hakeminen

5.9.2018 - 19.9.2018 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen syksyn yhteishaku on 5. - 19.9.2018.

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallisessa kokeessa kirjoitetaan artikkeliin perustuva essee. Artikkeli julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla ja se jaetaan valintakokeeseen osallistuville valintakoetilaisuudessa. Valintakoe järjestetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Lahdessa. Lisätietoja valintakokeesta ja henkilökohtaisesta haastattelusta toimitetaan kutsukirjeen mukana.

Kestävän kaupunkiympäristön opinnot kuuluu energia- ja ympäristötekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (YAMK) Kestävä kaupunkiympäristö.
  

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Seuraava hakuaika on syksyn yhteishaku 5. - 19.9.2018.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisia valintaperusteita.

Hakijalla on oltava vähintään alempi korkeakoulututkinto joko yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta (tekniikan tai ympäristötieteiden alalta) ja vähintään kolmen vuoden alakohtainen työkokemus valmistumisen jälkeen. Työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta.

Kestävän kaupunkiympäristön opinnot kuuluu energia- ja ympäristötekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (YAMK) Kestävä kaupunkiympäristö.