Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältö

Muotoilun ja media-alan uudistavan osaamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design) ja nopea, kokeileva kehittäminen. Näitä menetelmiä sovelletaan toiminta- ja liiketoimintamallien, brändien ja palvelujen kehittämiseen. Erityisinä sovelluskohteina opinnoissa käsitellään myös informaatio, kaupunki- ja ympäristömyötäistä muotoilua.

Ydinosaamisen sisällöt ovat:
• Muotoiluajattelu ja strateginen muotoilu
• Brändinhallinta ja kehittäminen
• Palvelumuotoilu
• Informaatiomuotoilu
• Opinnäytetyö

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Opintojen rakenne

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä, joiden avulla kartutetaan uudistavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus täydentävissä, vapaasti valittavissa opinnoissa laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. Täydentäviä opintojen tarjontaa on monialaisesti Lahden ammattikorkeakoulun Master School –opinnoissa. Myös kansainvälinen vaihto on mahdollinen.

Opinto-opas 2017-2018

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyö on strategisen tason kehittämistä sisältävä toimintamalli tai ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Opetuskieli

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Tavoite

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosessien hallintaan ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa myös kohdentaa aiempaa ammatillista muotoilun tai media-alan erityisosaamista sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen, informaatiomuotoilu ja ympäristömyötäinen suunnittelu.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan ammattikorkeakoulutasoiset 30 opintopisteen lisäopinnot.

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on muotoilun / media-alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu kolmen vuoden muotoilun alan / media-alan työkokemus. Tutkinnon on oltava valmis hakuajan loppuun mennessä ja työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017.  Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla hakevan hakijan opintojen edellyttämä osaaminen muotoilun  alalta / media-alalta arvioidaan esivalintatehtävien ja valintakokeen perusteella.

Valintaperusteet

Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeva tekee ensin esivalintatehtävät, joiden perusteella osa hakijoista valitaan valintakokeeseen.

Valintakoe ja/tai ennakkotehtävä 100 pistettä.

Vain hakuaikana palautettu ennakkotehtävä otetaan huomioon.

Valinta on aina ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Hinta

Opetus on maksutonta, mutta opiskelija kustantaa itse opiskelu- ja työskentelymateriaalinsa.

Rahoitus

Katso aikuisopintotuki osoitteesta Koulutusrahasto

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna: TE-palvelut

Hakeminen

HAKUAIKA SYKSYLLÄ 2017 ALKAVAAN KOULUTUKSEEN ON PÄÄTTYNYT!

 

Valintakoe

Valintakokeisiin valitaan osa hakijoista esivalintehtävien perusteella.

Esivalintatehtävät palauttaneille hakijoille lähetetään postitse 2.5.2017 kirjallinen ilmoitus jatkoon pääsystä. Myös hakijat, joita ei kutsuta valintakokeeseen saavat kirjallisen ilmoituksen. Puhelintiedusteluihin emme vastaa.

Valintakoetilaisuus on hakijalle yksipäiväinen ja se muodostuu haastattelusta, hakijan mahdollisen opinnäytetyön aiheen esittelystä ja ammatillisen portfolion tarkemmasta arvioinnista. Jokaiselle valintakokeeseen valitulle lähetetään kutsukirjeen mukana tieto omasta haastattelupäivästä ja -ajasta.

Hyväksymme vain Muotoiluinstituutin ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa suoritetun valintakokeen.

Valinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Hakijan on ilmoitettava viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 ottaako hän opiskelupaikan vastaan.

Erityisjärjestelyt

Mikäli tarvitset valintakokeessa erityisjärjestelyjä, ota heti valintakoekutsun saatuasi yhteyttä Muotoiluinstituutin opintotoimistoon maiko@lamk.fi, puh. 044 708 0842.

Ryhmäkoko

Ryhmässä on 26 aloituspaikkaa.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT
puh. +358 44 708 1717
mirja.kalviainen[at]lamk.fi

Lisätietoja hakuprosessista
Muotoilu- ja taideintituutti
Opintoneuvoja, puh. 044 708 0842
sähköposti: korkeakoulupalvelut[at]lamk.fi

Muuta tärkeää

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat eivät kuulu VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksen piiriin!

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tutkintonimike

Muotoilija (ylempi AMK)

Medianomi (ylempi AMK)

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä
esim.
• strateginen ja taktinen suunnittelu ja toteutus
• yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
• tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä vaihtoa on mahdollista tehdä sekä lyhyinä vapaasti valittavien opintojen osina että pidempinä, syventäviin ammattiopintoihin sisältyvinä osina. Vaihto on mahdollista sovittujen yhteistyöyliopistojen kanssa. Kansainvälisyysosaamista voi vahvistaa myös Lahden ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteistyönä toteutettavissa kansainvälisissä opintojaksoissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö tapahtuu pääasiassa opiskelijoiden omien työelämään liittyvien kehittämistehtävien kautta. Opetukseen sisältyy eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita oman ammattikorkeakoulun tarjonnan lisäksi myös FUAS-liittoumaan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu) kuuluvista muista ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksista.

Tutkimukselliset painopisteet

Tutkimusta ei ole rajattu tiettyihin painopisteisiin, vaan tutkimukselliset kehittämishankkeet ja opinnäytetyö perustuvat työelämän kehittämishaasteille, niissä tarvittavalle tutkimukselle ja ne toteutetaan yhdessä työelämän kanssa.

Hakeminen

Hae nyt