Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Liiketalouden ylempien AMK-opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittavat laajat ja syvälliset tiedot vaativissa ja itsenäisissä tehtävissä toimimista varten.

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) Liiketalouden YAMK-opinnot koostuvat kaikille yhteisistä liiketalouden syventävistä ammattiopinnoista (30 op),  täydentävistä opinnoista (30 op), jotka opiskelija voi vapaasti valita esimerkiksi LAMK:n ylempien AMK-koulutusten opintotarjonnasta ja opinnäytetyöstä (30 op).

Liiketalouden syventävät ammattiopinnot vahvistavat osaamista nykyaikaisen johtamisen eri osa-alueilta: liiketalouden strateginen johtaminen, toiminnan uudistaminen ja innovaatiojohtaminen, ihmisten johtaminen tämän päivän muuttuvassa työelämässä, prosessi- ja projektijohtaminen ja verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen. Lisäksi opiskelija saa hyvät taidot käyttää erilaisia ideoinnin ja kehittämisen työvälineitä.

Koulutus on kestoltaan noin 1,5 – 2,5 vuotta. Se toteutetaan monimuoto-opintoina, jolloin opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 2-3 työpäivänä kuukaudessa, yleensä torstaina ja/tai perjantaina klo 9-16. Lisäksi opintoihin kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä, virtuaaliopintoja sekä opinnäytetyönä tehtävä tutkimuksellinen kehittämishanke. Opiskelija osallistuu lisäksi opinnäytetyöseminaareihin noin 5 kertaa opiskelujensa aikana. Opinnäytetyöseminaareja voi kuunnella yleensä myös netin kautta.

Koulutuksen pääasiallinen opetuskieli on suomen kieli. Osa opintojaksojen lähipäivistä toteutetaan kuitenkin englanninkielellä ja yhdessä kansainvälisten ryhmien opiskelijoiden kanssa.

Opinto-opas 2017-2018

Tavoite

Liiketoiminta ja Uudistava johtaminen –koulutus antaa opiskelijalle hyvät johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liike-elämässä että julkisella sektorilla. Koulutuksen kaikille yhteisissä syventävissä opinnoissa keskitytään mm. tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin, toiminnan uudistamiseen ja muutoksessa johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen sekä innovatiivisuuden kehittämiseen.

Täydentävien opintojen kautta opiskelija voi rakentaa itselleen oman polun, joka tukee opiskelijan omia tavoitteita. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi kansainvälisyys ja monialaisuus ovat läsnä eri tavoin koulutuksessa.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö. Se on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka opiskelija voi tehdä esimerkiksi oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

Pätevyys

Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässämme samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim.  julkisen sektorin virkoihin.

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa tämän päivän ammattitaitoa. YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat LAMK:n englanninkielisten YAMK-ohjelmien ja FUAS-liittouman (LAMK, Laurea ja HAMK) kanssa yhdessä toteuttavat kansainväliset symposiumit ja opintojaksot, vieraskieliset opintojaksot, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka, muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva yhteistyöverkosto. Osa liiketalouden YAMK:n koulutuksesta järjestetään kiinteässä yhteistyössä muiden LAMK:in koulutusalojen kanssa osana LAMK Master School:n toimintaa.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). HOPS-suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään ohjauskeskusteluissa niin, että se toimii opiskelijan valintojen ja opintojen etenemisen tukena. 

Lisätiedot

Yliopettaja Leena Eloranta
puh. 044 708 1727

etunimi.sukunimi[@]lamk.fi

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeen perusteella, joka on kaksiosainen. Valintakoe koostuu ennakkotehtävästä (50 p.) sekä valintakoepäivänä tehtävästä kirjallisesta esseestä (50 p.). Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava molemmat osiot ja saatava yhteensä vähintään 40 pistettä.

Pohjakoulutusvaatimus: AMK -tutkinto tai muu korkeakoulututkinto.
Työkokemus: Vähintään 3 vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ks. Opintopolku.fi-sivuiltamme.

Valintakoe

Ennakkotehtävä julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun www-sivuilla 15.3.2017  ja se tulee palauttaa 10.5.2017 mennessä. Valintakoepäivään kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.
Liiketalouden (YAMK) ennakkotehtävä 2017 

Valintakoe järjestetään 30.5. 2017 Lahdessa, FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti. 

Opintopolku.fi-sivujen kautta tehtävään yhteishakuun saat ohjausta Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluista:

hakijapalvelut[@]lamk.fi
puh. 044 708 1385, 044 708 1386 ja 044 708 1838
Kirkkokatu 27, 15140  LAHTI