Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "mobiiliteknologiat ja -palvelut". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa. 

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle mobiiliteknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäviä digitaalisia palveluita ja palveluiden vaatimia taustajärjestelmiä. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikassa voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan.

Mediatekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan pelejä 2D- ja 3D-pelimoottorien avulla ja käyttämään apuna mallinnus- ja animaatiotekniikoita. Valmistuttuasi osaat tuottaa eri tarkoituksiin digitaalista kuvaa, videoita, 3D-malleja ja multimediaa. Osaat hyödyntää edellä mainittuja sisältöjä www-ympäristössä.

Ohjelmistotekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistoja eri laitealustoille. Valmistuttuasi osaat hyödyntää hajautusta ja pilvipalveluja ketterästi ja osaat toimia kehitystiimin jäsenenä esimerkiksi www-, mobiili- tai IoT palveluita tuottavassa organisaatiossa. Pelillisyyden huomioiminen käytettävyydessä on sinulle myös tuttua.

Tietoverkkotekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin vaatimukset täyttäviä tietoverkkoratkaisuja. Valmistuttuasi osaat hyödyntää pilvipalveluita ja toteuttaa virtualisointiratkaisuja.

Yhteydet ulkomaisiin ICT-alan korkeakouluihin  mahdollistavat osallistumisen kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Osa opinnoista toteutetaan englanninkielisinä.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Mediatekniikan insinöörit ovat laaja-alaisia visuaalisesti orientoituneita insinöörejä, jotka työskentelevät 3D-mallinnuksen, animaation, www-multimedian ja näitä lähellä olevien teknologioiden parissa. Internet muodostaa merkittävän toimintaympäristön sähköisen median asiantuntijalle, joka hallitsee keskeiset ohjelmistot ja jolla on valmiudet ohjelmointitaitoa edellyttävien sovellusten kehittämiseen. Mediatekniikan insinööri osaa soveltaa pelimäisiä toimintamalleja tavalla, joka palvelee myös peliteollisuuden ulkopuolisia toimialoja.

Ohjelmistotekniikan koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä ICT-alalla teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä uran alkuvaiheessa ovat esimerkiksi web-suunnittelija, tietoliikennesuunnittelija tai sisällöntuottaja niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Tämän jälkeen ura voi edetä esim. projektinhallinnan johto- ja esimiestehtäviin, ohjelmistoarkkitehdiksi, tietoturvapäälliköksi tai pelitiimin vetäjäksi. Koulutus antaa myös valmiudet toimia yrittäjänä ja osa opiskelijoista perustaa oman yrityksen jo ennen valmistumista insinööriksi.

LAMKista valmistuneita tietoverkkoasiantuntijoita on työllistynyt aina muutaman hengen PK-yrityksistä kansainvälisiin konserneihin asti, teleoperaattoreita ja palveluntarjoajia unohtamatta. Tietoverkko-osaamiselle onkin yrityksissä kysyntää toimialasta riippumatta, koska tietoverkot ovat tulleet vahvasti osaksi yritysten liiketoimintaympäristöjä.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 14.3. – 28.3.2018.

Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa on Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka. Ks. Opintopolku.fi

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Sähköisen median nopeasti kehittyvien ja uudistuvien teknologioiden parissa työskentely on vaativaa, mutta samalla haasteellista ja palkitsevaa motivoituneelle ammattilaiselle.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa www-teknologioita, tietoverkkojen suunnittelua ja toteutusta sekä mediajärjestelmiä. Opiskelet myös matematiikka ja fysiikkaa sekä kieliä ja viestintää. Alun opintojen jälkeen osaat valita, haluatko suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin.

Mediatekniikan opintoihin sisältyy opintojaksoja visuaalisen ilmaisun monilta osa-alueilta alkaen vapaan käden piirtämisestä ja ulottuen tietokonetta monipuolisesti hyödyntäviin menetelmiin. Tutuiksi tulevat mm. cad, digitaalinen kuvankäsittely ja vektorigrafiikka, elokuvailmaisu, multimedia sekä 3D-mallintaminen ja animaatio. Mukana on myös ripaus pelisuunnittelun teoriaa ja mahdollisuuksien mukaan opinnoissa pyritään hyödyntämään hyviä kontakteja LAMKin muotoiluinstituuttiin, jonka kanssa on tarjolla yhteinen pelisuunnittelun opintomoduli. Opintojaksot antavat laajan läpileikkauksen media- ja pelialalla käytetyistä tekniikoista, joita hyödynnetään koko opiskelujen ajan taitojen kehittyessä.

Mediatekniikan esittelyvideo YouTubessa

Ohjelmistotekniikan valittuasi keskityt hajautettuihin verkkopohjaisiin palveluihin. Älylaitteiden lisääntymisen myötä www-pohjaiset palvelut ovat laajentuneet eri laitealustoille. Samalla erilaisten sensorien kirjo luo uusia sovellustyyppejä ja palveluita sekä asettaa uusia vaatimuksia taustajärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja skaalautuvuuteen.

Tietoverkkoihin suuntautuessasi opiskelet mm. tietoliikennetekniikan teoriaa (analogista ja digitaalista tiedonsiirtotekniikkaa, langatonta tiedonsiirtotekniikkaa sekä tietoliikennejärjestelmien tekniikkaa). Lisäksi voit paneutua opinnoissasi tietoverkkoihin ja tiedonsiirtoprotokolliin, langattomaan tiedonsiirtotekniikkaan, verkonhallintaan tai signaalinkäsittelyyn. Opintoihin sisältyy runsaasti käytännön taitoja kehittäviä osuuksia. Osa näistä toteutetaan laboratorioharjoituksina tietoverkkolaboratoriossa. Osa käytännön harjoituksista toteutetaan yhteistyöprojekteina yritysten kanssa.

Lahti2017 MM-kisat oli hyvä esimerkki yhteistyöprojektista, tutustu opiskelijoiden kokemuksiin:
Kisat tietoverkko-opiskelijoiden näkökulmasta -opiskelijatarina
Technical stuff - Lahti2017 -blogi

NÄIN OPISKELLAAN

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, jotka suoritetaan neljän opiskeluvuoden aikana. Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelulle on tyypillistä monipuolinen projektimuotoinen työpajatyöskentely, jota löytyy jokaisesta opiskeluvuodesta. Työpajoissa opitaan uutta ja testataan aiemmin opittuja taitoja käytännön projekteissa, joita tehdään todellisille yrityksille sekä yhteisöille. Samalla opitaan yritysmaailman vaatimusten asettamia ammattikäytänteitä niin projektisuunnittelun, aikataulutuksen kuin ammatillisten työtehtävien osalta. Osa projekteista toteutetaan mediatekniikka-, ohjelmistotekniikka- ja tietoverkko-opiskelijoiden yhteistyönä, jolloin projektitiimin työskentely vastaa pitkälti ICT-yritysten käytännön tapaa toimia. Työpajatyöskentelyssä syntyy kontakteja yritysmaailmaan ja annetaan näyttöjä tulevaa työuraa varten.

Vuoropuhelu työelämän kanssa on tiivistä, sillä yhteistyöprojektien lisäksi opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä yrityksissä tehtävää työharjoittelua. Viimeinen työharjoittelujakso sijoittuu neljännen vuoden alkuun, jolloin voit sovittaa sen yhteen opinnäytetyön tekemisen kanssa. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, ja se pääsääntöisesti tehdään yritykselle. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä.

Opiskeluun voidaan liittää ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu osuus, jolla korvataan oman opinto-ohjelman sisältämiä opintojaksoja. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä myös opinnäytetyönsä tai työharjoitteluosuuksiaan ulkomailla.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

JA SITTEN TÖIHIN

Mediatekniikkaan suuntautuneen visualisti-insinöörin osaamisalueita ovat 3D-mallintaminen, animaatio, www-multimedia sekä laitteiden ja ympäristöjen simulaatio. Teknisen visualisoijan osaaminen palvelee yrityksessä mm. markkinointia, mainontaa, tuotteiden suunnittelua, esittelyä, asiakasneuvontaa ja käytönopastukseen liittyviä toimintoja. Hän voi myös huolehtia tuote- ja yritysviestintätarpeista sekä painotuote- että www-ympäristöissä ja toimia tuotannon suunnittelua koordinoivissa tehtävissä.

Ohjelmistotekniikan insinöörit toimivat erilaisissa tehtävissä informaatiotekniikan alan yrityksissä tai yrityksissä, joiden tuotteissa käytetään hyväksi ohjelmistoja. Ohjelmistotekniikan insinööri osaa soveltaa osaamistaan ja voi toimia markkinointi-, myynti-, määrittely-, suunnittelu-, ohjelmointi-, testaus-, käyttöönotto-, dokumentointi-, ylläpito- ja projektitehtävissä. Ohjelmistotekniikan opinnot antavat myös perusvalmiudet toimia sulautettujen järjestelmien ohjelmistojen parissa.

Tietoverkkoihin perehtyneellä insinöörillä on monipuoliset valmiudet työskennellä ICT-alalla teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä uran alkuvaiheessa ovat esimerkiksi web-suunnittelija, tietoliikennesuunnittelija tai sisällöntuottaja niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Tämän jälkeen ura voi edetä esim. projektinhallinnan johto- ja esimiestehtäviin.

LISÄTIETOJA

Mediatekniikka:
vastuuopettaja Henri Koukka
henri.koukka[at]lamk.fi

Ohjelmistotekniikka:
yliopettaja Matti Welin
matti.welin[at]lamk.fi

Tietoverkot:
vastuuopettaja Marianne Matilainen
marianne.matilainen[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallista valintakoetta. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan osallistut kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hakukohteissasi ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2018 klo 10, osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti. Sinun tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) perustietämystä.

Valintakokeessa voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta tai muita apuvälineitä. Valintakokeessa sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).


ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa 17.5. lähtien osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/
Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.