Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Konetekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "älykkäät koneet ja robotiikka". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella toimivan ja taloudellisen koneautomaatioratkaisun. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Opintojen aikana voit painottaa opintojasi joko koneensuunnitteluun tai sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Jos valitset koneensuunnittelun, insinööri (amk) -tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen mekaaniset osat sekä kokonaisuuden. Osaat myös valita nykyaikaiseen tuotantoon tai muuhun tarpeeseen liittyvän robotiikkaratkaisun.

Jos painotuksesi on sähkö- ja automaatiotekniikassa, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen sähköiset osat sekä kokonaisuuden. Osaat myös valita nykyaikaiseen tuotantoon tai muuhun tarpeeseen liittyvän robotiikkaratkaisun.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot

Työtehtävät

Konetekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi teollisuudessa tai suunnittelutoimistossa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esim. mekaniikkasuunnittelija tai automaatiosuunnittelija. Voit myös työskennellä tuotantoinsinöörinä, huoltoinsinöörinä tai myynti-insinöörinä tai toimia yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

• Suunnitteluinsinööri (kone)
• Tuotantoinsinööri (kone)
• Huolto- ja neuvontainsinööri (kone)
• Koneinsinööri

 

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 14.3.-28.3.2018 klo 15.

Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (AMK) konetekniikka.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op

Konetekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, materiaali- ja valmistustekniikoita ja robotiikkaa. Opiskelet myös matematiikkaa ja fysiikkaa sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen osaat valita, haluatko suuntautua sähkö- ja automaatiotekniikkaan, koneensuunnitteluun vai materiaali- ja valmistustekniikkaan.

Tammikuussa 2018 alkavassa koulutuksessa perehdytään erityisesti sähkö- ja automaatiotekniikkaan ja opit automaattisten koneiden ja tuotantoautomaation suunnittelua. Syvennyt myös robottien käyttöön ja ohjaukseen, sillä ne ovat nykyaikaisen tuotannon olennainen osa.

Vaihtoehtoisesti voit valita suuntautumiseksi koneensuunnittelun ja opit koneiden mekaanista suunnittelua. Syvennyt myös robottien käyttöön ja ohjaukseen, sillä ne ovat nykyaikaisen tuotannon olennainen osa. Materiaali- ja valmistustekniikan suuntautumisessa syvennät osaamistasi materiaalien ominaisuuksista ja valmistustekniikoista.

Täydentävänä osaamisena opit koneinsinöörille tärkeää toiminnan ohjausta. Täydentäviin opintoihin voit valita myös väyläopintoja esim. palvelumuotoilua, kiertotaloutta tai yrittäjyyttä.

Punaisena lankana koulutuksessa on vuosittain tehtävä laaja projekti, joka kokoaa kyseisenä vuonna opittuja asioita. Projektin aihe voi olla esimerkiksi "automaattinen laite", "robotiikka" tai "älykäs kone". Projektia varten kootaan noin 8 hengen opiskelijatiimi, joka valitsee itselleen projektipäällikön. Opintojen alkuvaiheen projekti tehdään usein opettajien antamasta aiheesta mutta myöhemmin tehtävät projektit ovat yritysten toimeksiantoja.

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Harjoittelussa pääset tutustumaan yrityksen / yritysten toimintakulttuuriin ja saat arvokasta työkokemusta. Opinnäytetyössä pääset paneutumaan työelämälähtöiseen aiheeseen, joka on usein suunnittelu- tai selvitystehtävä.


Opintojen rakenne, 240 OP

Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op)  ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3–5 op.

Opetussuunnitelma 2017-18

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelutyössä ja toiminnan ohjauksessa.

Tutkimukselliset painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Konetekniikan tutkimustoiminnassa "Älykkäät koneet ja robotiikka" tarkoittaa käytännössä koneiden toiminnan simuloinnin, 3D-mallinnuksen, 3D-tulostuksen, tuotantoautomaation ja robotiikan kehittämistä sekä yritysprojekteissa että laajemmissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.


Jatko-opintomahdollisuudet
 
AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esim. matematiikassa) jälkeen. Konetekniikan AMK-insinööri voi hakeutua myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 op. Lahden ammattikorkeakoulussa voit opiskella YAMK-tutkinnon ohjelmissa "Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit" tai "Digitaaliset teknologiat".


LISÄTIETOJA

vastuuopettaja Olli Kaikkonen
olli.kaikkonen[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[at]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallista valintakoetta. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan osallistut kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hakukohteissasi ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2018 klo 10, osoitteessa Niemenkatu 73, 15140 Lahti. Sinun tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) perustietämystä.

Valintakokeessa voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta tai muita apuvälineitä. Valintakokeessa sinua tulee esittää valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).

ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa 17.5. lähtien osoitteessa ​​http://teliennakko.metropolia.fi/​​
Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.