Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viikon lähijaksoina. Muina aikoina opiskelu on itsenäistä opiskelua esimerkiksi verkkoympäristössä.

Koulutus rakentuu asiakas- ja potilaslähtöisen hyvä hoito –teeman ympärille. Opinnoissa perehdytään eri-ikäisten akuutisti ja pitkäaikaisesti sairastuneiden asiakkaiden hoitotyöhön. Keskeisiä teemoja ovat kliininen hoitotyö, päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, eettisyys ja ammatillisuus, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, johtaminen ja yrittäjyys. Opiskelijoille tarjotaan laaja-alaisia, monipuolisia ja innostavia oppimisympäristöjä. Oppimisessa hyödynnetään muun muassa simulaatioympäristöä. Monikulttuurista osaamista vahvistetaan opiskelemalla vähintään 5 op opinnoista kansainvälisen Nursing-ryhmän kanssa.

Uusi! Valmistuvan opiskelijan ajatuksia opinnoista ja sairaanhoitajan uramahdollisuuksista: katso video

Kevään 2017 lähiopetusviikot:
Viikko 2
Viikko 7
Viikko 11
Viikko 17
Viikko 20

Opetusta on pääsääntöisesti klo 8 - 16. Muutokset ovat mahdollisia.

Tavoite

Sairaanhoitaja on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii vaativissa ja monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajalla on taitoa tukea ja hoitaa eri-ikäisiä asiakkaita. Sairaanhoitajalla on kyky toimia asiakaslähtöisesti, eettisesti ja ammatillisesti, tehdä itsenäisiä hoitotyön päätöksiä, ohjata asiakkaita ja toteuttaa korkeatasoista hoitotyötä.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Terveysalan ammatillisesta perustutkinnosta ja opistoasteen tutkinnosta opiskelija saa korvaavuuksia. Lisäksi korvaavuuksia voi saada myös muusta osaamisesta. Opiskelun aloittamisen jälkeen katsotaan jokaisen opiskelijan kanssa hänen aikaisempi osaamisensa.

 

Pääsyvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut:
•lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
•International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
•Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
•Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
•120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
•näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
•ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Alan vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia. Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Sairaanhoitaja toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Sairaanhoitaja toimii julkisella tai yksityissektorilla tai järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointikeskuksissa, erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa.

Hakeminen

7.9.2016 - 21.9.2016 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku -palvelun kautta.

Muuta tärkeää

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lahden ammattikorkeakouluun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla tai esittämällä dokumentit Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Lahden ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 214, Kirkkokatu 27
15101 Lahti
Lisätietoja
hakijapalvelut@lamk.fi
044 708 1385, 044 708 1386

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
- palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
- muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
- sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus.

Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
- sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Valtakunnallinen esivalintakoe on 11.10.2016.

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Vaihtoehto 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2, vaihtoehto 2 A (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). Lahden ammattikorkeakoulussa valintatavalla 2 (koulumenestys ja valintakoe) valitaan 50% koulutuksessa aloittavista opiskelijoista ja valintatavalla 1 (valintakoe) 50% koulutuksessa aloittavista opiskelijoista.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien kiintiö Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja (AMK) monimuotototeutuksesssa on 50%.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset koulutodistukset, bioanalyytikkokoulutukseen valituilta todistuksen riittävästä näkökyvystä ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:
· jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
· jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
· jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
· jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
· jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
· jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.


 

 

Valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kolminkertainen määrä hakijoita varsinaiseen valintakokeeseen. Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa http://soteli.metropolia.fi/.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Lahden ammattikorkeakoulu tekee valintakoeyhteistyötä. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalinnassa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos voi vaihdella valintaryhmän sisällä eri koulutusten vaatimusten mukaisesti. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on 11.10.2016.
HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua. Katso esivalintakokeen tarkat tiedot osoitteesta:http://soteli.metropolia.fi/.

Sairaanhoitajakoulutuksen valintakoepäivä on 8.11.2016 klo 7.30-18.
Paikka:
Lahden ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
Hoitajankatu 3
15850 Lahti

Sosiaali- ja terveysalan valintakoekutsut postitetaan 21.10.2016.
Lisäksi hakijoille on lähetetty esivalintakokeen pistemäärä sähköpostitse.

Alin pistemäärä, jolla on valittu LAMKin sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen on:
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus: 37,5 pistettä