Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viikon lähijaksoina. Muina aikoina opiskelu on itsenäistä opiskelua esimerkiksi verkkoympäristössä.

Koulutus rakentuu asiakas- ja potilaslähtöisen hyvä hoito –teeman ympärille. Opinnoissa perehdytään eri-ikäisten akuutisti ja pitkäaikaisesti sairastuneiden asiakkaiden hoitotyöhön. Keskeisiä teemoja ovat kliininen hoitotyö, päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, eettisyys ja ammatillisuus, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, johtaminen ja yrittäjyys. Opiskelijoille tarjotaan laaja-alaisia, monipuolisia ja innostavia oppimisympäristöjä. Oppimisessa hyödynnetään muun muassa simulaatioympäristöä. Monikulttuurista osaamista vahvistetaan opiskelemalla vähintään 5 op opinnoista kansainvälisen Nursing-ryhmän kanssa.

Uusi! Valmistuvan opiskelijan ajatuksia opinnoista ja sairaanhoitajan uramahdollisuuksista: katso video

Kevään 2018 lähiopetusviikkojen alustava aikataulu: 2, 5, 7, 11, 16, 19, 22. Muutokset mahdollisia. Opetusta on pääsääntöisesti klo 8 - 16.

Tavoite

Sairaanhoitaja on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii vaativissa ja monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajalla on taitoa tukea ja hoitaa eri-ikäisiä asiakkaita. Sairaanhoitajalla on kyky toimia asiakaslähtöisesti, eettisesti ja ammatillisesti, tehdä itsenäisiä hoitotyön päätöksiä, ohjata asiakkaita ja toteuttaa korkeatasoista hoitotyötä.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Terveysalan ammatillisesta perustutkinnosta ja opistoasteen tutkinnosta opiskelija saa korvaavuuksia. Lisäksi korvaavuuksia voi saada myös muusta osaamisesta. Opiskelun aloittamisen jälkeen katsotaan jokaisen opiskelijan kanssa hänen aikaisempi osaamisensa.

Pääsyvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut:
• lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
• Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
• 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
• näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Alan vaatimukset

Soveltuvuus

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia.

Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Sairaanhoitaja toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Sairaanhoitaja toimii julkisella tai yksityissektorilla tai järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointikeskuksissa, erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä. Sairaanhoitaja voi toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa.

Hakeminen

7.9.2016 - 21.9.2016 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku -palvelun kautta.

Muuta tärkeää

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lahden ammattikorkeakouluun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla tai esittämällä dokumentit Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Lahden ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 214, Kirkkokatu 27
15101 Lahti
Lisätietoja: hakijapalvelut@lamk.fi
044 708 1385, 044 708 1386

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
- palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
- muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
- sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus.

Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen.
- sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valintaperusteet esitellään Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintakoe

Opiskelijavalinnan vaiheet:

1. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan. Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä kuukautta ennen julkaistava ennakkomateriaali osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi/

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on torstaina 12.10.2017. Kokeen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

2. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kaksinkertainen määrä hakijoita LAMK:n sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja alin pistemäärä, jolla saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen, ilmoitetaan Valintakokeet- ja esivalintatehtävät -sivuillamme heti kun tulokset ovat valmiina, aikaisintaan 19.10.2017. Aiempien hakujen pisterajoja voi tarkastella hakutilastot -sivulta.

3. Sairaanhoitajakoulutuksen monimuotototeutuksen valintakoepäivä on 3.11.2017 klo 7.30-18. Valintakokeet järjestetään FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

4. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2017. Omaa tilannettasi voit seurata Oma Opintopolku-palvelussa. Valintapäivän soveltuvuuskokeiden tuloksista voit saada palautetta soveltuvuutta testanneilta psykologeilta. Päivystyspuhelinaika on valintapäivään osallistuneiden käytettävissä 1.12. klo 9-15, puhelin 0400 270 506.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017.