Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Energia – ja ympäristötekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle energia – ja materiaalitehokkaita (resurssitehokkaita) ratkaisuja. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Jos valitset suuntautumiseksi yhdyskuntasuunnittelun, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää rakennettua ympäristöä, hallitset kaavatasot ja tarvittavat suunnitteluohjelmistot ja perusinventoinnit sekä vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin. Osaat myös parantaa yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta oman asiantuntemuksesi avulla.

Jos valitset suuntautumiseksi ympäristötekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää energia – ja materiaalitehokkaita tekniikoita ja toimintatapoja. Osaat arvioida ympäristön tilaa ja valita menetelmät ja tekniikat kunnostussuunnitelmaan. Kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä osaat tuoda oman ympäristötekniikan asiantuntemuksesi monialaisen tiimiin.

Lue lisää ympäristöaiheisista opiskelijaprojekteista LAMKgreen-blogista.Tutustu myös LAMKissa meneillään oleviin ympäristöaiheisiin projekteihin Environmental projects –esitteestä.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot

Työtehtävät

Koulutus tarjoaa työelämään perehdyttävät teoreettiset tiedot ja käytännön taidot sekä myönteisen asennoitumisen yrittäjyyteen. Koulutuksella omaksutaan tarvittavat suunnittelu - ja kehittämistaidot toimia mm. monialaisissa ympäristöalan selvitys- ja suunnittelutoimistoissa ja erilaisten julkisten työantajien palveluksessa (valtio, kaupungit, kunnat, kunnalliset liikelaitokset, kehittämisyhtiöt). Tyypillisiä tehtäviä ovat mm. ympäristökonsultti, projektityöntekijä, ympäristöinsinööri ja ympäristösuojelun asiantuntija.

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 15.3. – 5.4.2017.

Ympäristötekniikan opinnot kuuluvat energia- ja ympäristötekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK • 240 op

Energia - ja ympäristötekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jäte-, vesi- ja energiahuollosta, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta sekä ympäristölainsäädännöstä. Opiskelet myös luonnontieteitä ilmiöpohjaisesti sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen valitset, suuntaudutko yhdyskuntasuunnitteluun vai ympäristötekniikkaan.

Yhdyskuntasuunnittelussa keskityt ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen asuinympäristöjen, yhdyskuntarakenteiden ja liikenneväylien kehittämiseen CAD-pohjaisia suunnitteluohjelmia hyödyntäen. Kaupunkisuunnittelussa kaava- ja infraverkostojen suunnittelun ohella tärkeä sija on mm. hulevesien hallitulla käsittelyllä.

Ympäristötekniikassa syvennät osaamistasi resurssitehokkuudesta esimerkiksi tarkastelemalla teollisuuden sivuvirtojen (jäte) hyötykäyttömahdollisuuksia. Energiatehokkuus – teemaan voit paneutua vaikka uusiutuviin ja hajautettuihin energioihin keskittyvässä projektissa. Tärkeitä osaamisia työllistymisen kannalta ovat myös ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan ja vesiympäristön kunnostusprosessin hallinta sekä prosessien ja toimintojen ympäristötehokkuuden parantamisen tarkastelut.

Opiskelun aikana tehtävissä työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta ja lisäksi opit projektinhallinta-, raportointi-, tiimityöskentelytaitoja, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Kiertotalous - väyläopinnoissa voit syventyä monialaisissa tiimeissä (mukana mm. muotoilun ja liiketalouden opiskelijoita) kiertotalouteen liittyviin teemoihin: energia- ja resurssitehokkuuteen, kestäviin toimintojen ohjaukseen, tuotesuunnitteluun ja sivuainevirtojen hyödyntämiseen. Toimeksiannot voivat tulla yrityksiltä ja väyläopinnot sisältävät mm. yrittäjyysosaamista jos haluat viedä omaa ideaa eteenpäin.

Voit täydentää osaamistasi paitsi energia – ja ympäristötekniikan "tarjottimelta" myös tekniikan ja LAMKin muista koulutuksista.

Opintojen rakenne, 240 OP

Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3 – 5 op.

YMP12 ja TANKKI-hanke esittää: In-situ -koekunnostus Hollolassa -video

 Opetussuunnitelma 2017-18    

LISÄTIETOJA

yliopettaja Pia Haapea
pia.haapea[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään valtakunnallista valintakoetta. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia sekä soveltuvuutta teknilliselle alalle. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakija osallistuu kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hänen hakukohteissaan ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

Valintakoe

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017 klo 10. Hakijan tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30. Valintakoe on noin 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta.

ENNAKKOAINEISTO
Kevään 2017 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta 17.5–1.6.2017 välisen ajan.Ennakkoaineisto julkaistaan osoitteessa: http://teliennakko.metropolia.fi/​​