Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toimintakyvyn ja liikkumisen tukemiseen hänen toimintaympäristössään. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm; ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin, manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu, apuvälinepalvelut, ohjausosaaminen, terveyden edistäminen ja terveysliikuntaosaaminen. Fysioterapian koulutuksessa toteutetaan työelämäläheistä koulutusta. Opetusta toteutetaan aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa opiskelijoiden, opettajien ja työelämän toimijoiden yhteistyönä. Opinnoissaan opiskelija perehtyy yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tapaan työskennellä sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Lisäksi opiskelija voi kehittää yrittäjämäistä työotettaan ja osaamistaan toimimalla opiskelijaosuuskunnassa.

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Tavoite

Fysioterapian ydinkäsitteet ovat ihminen, liike ja liikkuminen sekä terveys ja toimintakyky. Fysioterapeuttikoulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn analysointiin, tutkimiseen, tukemiseen sekä sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen.

Alan vaatimukset

Soveltuvuus

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia.

Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Fysioterapeutit työskentelevät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä projekteissa, tutkimushankkeissa ja yrittäjinä. Fysioterapeutit voivat työskennellä esimerkiksi; sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimessa, vanhuspalveluissa ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa sekä vapaa-ajan palvelujen parissa, projekteissa, tutkimus- tai kehittämishankkeissa ja hyvinvointialalla.

Hakeminen

6.9.2017 - 20.9.2017 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku -palvelun kautta.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valintaperusteet esitellään Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintakoe

Opiskelijavalinnan vaiheet:

1. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan.  Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä ennakkomateriaali julkaistaan kuukautta ennen koepäivää osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi/.

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on torstaina 12.10.2017 klo 9. Kokeen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

2. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kaksinkertainen määrä hakijoita LAMK:n sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja alin pistemäärä, jolla saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen, ilmoitetaan nettisivuillamme heti kun tulokset ovat valmiina, aikaisintaan 19.10.2017. Aiempien hakujen pisterajoja voi tarkastella hakutilastot -sivulta.

3. Fysioterapia (AMK) -koulutuksen monimuotototeutuksen valintakoepäivä on 30.10.2017 klo 7.30-18. Valintakokeet järjestetään FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Henkilöarvioinnin, psykologin haastatteluosuuden ja ryhmätilanteet toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Syksyn 2018 fysioterapeuttikoulutuksen valintapäivään kuuluu myös liikunnallisuutta kartoittava osuus, jonka toteuttavat fysioterapian opettajat. Tämä osio toteutetaan ryhmätilanteena ja se on suoritettava hyväksytysti.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

4. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2017. Omaa tilannettasi voit seurata Oma Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017.

Valintapäivän soveltuvuuskokeiden tuloksista voit saada palautetta soveltuvuutta testanneilta psykologeilta. Tämä päivystyspuhelinaika on valintapäivään osallistuneiden käytettävissä 1.12. klo 9-15, puhelin 0400 270 506.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017.