Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Syksyllä 2018 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuissosiaaliohjaukseen.

Sosionomi (AMK) koulutuksen sisältöjä yhdistää asiakkaan sosiaalista osallisuutta vahvistava ajattelu- ja toimintatapa. Sosiaalipedagoginen viitekehys ohjaa opetussuunnitelman sisältöjä, oppimiskäsitystä, opintojen toteutusta ja opiskelijan oppimista. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja työtavoissa korostuvat osallisuus, dialogisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja arkeen suuntautuneisuus. Sosionomikoulutuksen perustana ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteet. Koulutuksessa sovelletaan muidenkin tieteenalojen tuottamaa tietoa. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

• sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostaminen

• asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä

• ammatillinen vuorovaikutus ja asiakastyö

• osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

• hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointipalvelut

• kasvatus- ja ohjaustyö kasvokkain ja verkossa

• lasten, nuorten ja perheiden palvelut • varhaiskasvatus tai aikuissosiaaliohjaus

• monikulttuurinen työ

• kansalaistoiminta

• voimavaraistavat, luovat ja toiminnalliset menetelmät

• mielenterveys- ja päihdetyö

Opiskelusi sisältää lähi- ja etäpäiviä. Etäpäivinä opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Oppistehtäviä teet joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä ja työelämähankkeissa. Lähipäivinä harjoittelet taitoja, reflektoit ja jaat osaamista sekä orientoidut seuraavien etäpäivien osaamistavoitteisiin. Kaikkien opintokokonaisuuksien oppimisprosessit on rakennettu verkko-oppimisympäristöön.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä. Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Päijät-Hämeen urheiluakatemia on yhteistyökumppanimme, joka tarjoaa monipuolisia palveluita urheilijan kehittymiseen urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Suuntautuminen ei anna kelpoisuutta asetuksen (608/2005) mukaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin.

Tavoite

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinusta tulee sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii asiakkaan sosiaalista osallisuutta tukien tavoitteena syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Sosionomina tulet työskentelemään vaativissa ja monia palveluita yhteen liittävissä asiantuntijatehtävissä. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa tai lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten, vammaisten tai ikääntyvien palveluissa.

Tutkintoon sisältyy kuusi erilaista osaamisaluetta. Sosionomitutkinnon suoritettuasi sinulla on eettistä osaamista, ja sitoudut toimimaan työssäsi sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat luoda ammatillisen ja asiakkaan osallisuutta vahvistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä osaat tukea ja ohjata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. Tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä osaat analysoida ja dokumentoida eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja. Lisäksi opit reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen sekä tunnet hallinnon perusperiaatteet ja osaat toimia työyhteisön lähiesimiehenä, verkostotyössä ja kehittämisprosesseissa. LAMKista saat valmiudet toimia yrittäjänä.

Pääsyvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut
• lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
• Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
• 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
• näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Alan vaatimukset

Soveltuvuus

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia.

Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua laaja-alaisesti valtion, kuntien sekä kolmannen sektorin ja yritysten tarjoamiin sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan ja perhetyöntekijän tehtävät. Sosionomien työn sisältö koostuu asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta ja tukemisesta heidän arjen toimintaympäristöissä. Sosionomien työtehtäviä ovat myös erilaiset kasvatus- ja opetustehtävät sekä kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen tehtävät. Sosionomit voivat työskennellä myös palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa on kaksi valinnaista suuntautumista, joihin opiskelijat hakeutuvat eri valinnoissa.

Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus -suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyöhön sekä koulukuraattorin työhön. Suuntautuminen antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat 60 op varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot.

Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus -suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin esimerkiksi aikuisväestön kuntouttavassa työssä sekä lastensuojelu- ja perhetyössä.

Hakeminen

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Lisätiedot

Kansainvälistyminen
Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet
Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle hyvät mahdollisuudet kouluttautua eteenpäin. Voit hakeutua kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintoihin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Tutkimukselliset painopisteet
Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset  hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Muuta tärkeää

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lahden ammattikorkeakouluun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla tai esittämällä dokumentit Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa. Dokumenttien tulee olla perillä hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017. Varasijalta valitun tulee toimittaa dokumentit siihen päivään mennessä, jona opiskelupaikka on otettava viimeistään vastaan.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Lahden ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 214, Kirkkokatu 27
15101 Lahti
Lisätietoja
hakijapalvelut[at]lamk.fi
044 708 1385, 044 708 1386

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
- palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
- muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
- sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 28.8.2017.
- sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.
Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00.

Valintaperusteiden esittely ja tutkinto-opintoihin hakeminen Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintakoe

Opiskelijavalinnan vaiheet:

1. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan. Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä kuukautta ennen julkaistava ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi/.

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on 19.4.2018 klo 9. Kokeen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

2. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kolminkertainen määrä hakijoita LAMK:n sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja alin pistemäärä, jolla saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen, ilmoitetaan Valintakokeet- ja esivalintatehtävät -sivuillamme heti kun tulokset ovat valmiina. Aiempien hakujen pisterajoja voi tarkastella hakutilastot -sivulta.

3. Sosionomikoulutuksen päivätoteutuksen valintakoepäivä on 5.6.2018 klo 7.45-18. Valintakokeet järjestetään FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

4. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Omaa tilannettasi voit seurata Oma Opintopolku-palvelussa.

Valintapäivän soveltuvuuskokeiden tuloksista voit saada palautetta soveltuvuutta testanneilta psykologeilta. Päivystyspuhelinaika täsmentyy lähempänä.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018.