Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Sosionomikoulutuksen sisältöjä yhdistää asiakkaan sosiaalista osallisuutta vahvistava ajattelu- ja toimintatapa. Sosiaalipedagoginen viitekehys ohjaa opetussuunnitelman sisältöjä, oppimiskäsitystä, opintojen toteutusta ja opiskelijan oppimista. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja työtavoissa korostuvat osallisuus, dialogisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja arkeen suuntautuneisuus.

Koulutuksen perustana ovat kasvatus- ja yhteiskuntatieteet. Sosiaalialan koulutuksessa sovelletaan monen muunkin tieteenalan tuottamaa tietoa. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat
• sosiaalipedagogiikka
• asiakas muuttuvissa toimintaympäristöissä
• ammatillinen vuorovaikutus ja asiakastyö
• hyvinvoinnin edistäminen
• hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointipalvelut
• kasvatus- ja ohjaustyö
• monikulttuurinen työ
• mielenterveys- ja päihdetyö
• lasten, nuorten ja perheiden palvelut
• varhaiskasvatus tai aikuissosiaaliohjaus
• voimavaraistavat, luovat ja toiminnalliset menetelmät

Sosionomi (AMK)-tutkinto on 210 opintopistettä. Sosionomikoulutuksen opinnot muodostuvat Lahden ammattikorkeakoulun yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (155 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Ammatillinen ydinosaaminen (155 op) sisältää ammatillisia opintoja (75 op), sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja (20 op), harjoittelua (45 op) ja opinnäytetyön (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-15 opintopistettä, moduuli jakautuu edelleen 5-10 opintopisteen opintojaksoihin. Opintoihin sisältyy vähintään 15 opintopistettä englanninkielisiä opintoja.

Keväällä 2018 alkavassa monimuotototeutuksessa suuntautumisen valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden aikana. Monimuotototeutuksessa osa opiskelijoista voi valita opintoja, joita edellytetään lastentarhanopettajana toimimiseen.

Kevään 2018 lähiopetusviikkojen alustava aikataulu: 2, 5, 7, 11, 15, 20. Muutokset mahdollisia. Opetusta on pääsääntöisesti klo 8 - 16.

Tavoite

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinusta tulee sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii vaativissa ja monipuolisissa sosiaalista osallisuutta vahvistavissa asiantuntijatehtävissä. Sosionomikoulutuksessa painotetaan ihmisten arjessa selviytymistä kasvatus- ja ohjaustyön keinoin. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä asiakkaan osallisuutta tukien tavoitteena syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Sosionomi (AMK) -tutkintoon sisältyy kuusi erilaista osaamisaluetta. Sosionomilla on eettistä osaamista ja hän on sitoutunut toimimaan työssään sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Sosionomi osaa luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä osaa tukea ja ohjata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Sosionomi tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä osaa analysoida eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja. Lisäksi sosionomi osaa reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen sekä tuntee hallinnon perusperiaatteet ja osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä ja kehittämisprosesseissa.

Valmistuttuasi saat sosionomin pätevyyden. Sosionomin ammattinimikettä saa 1.3.2016 voimaan astuneen Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan käyttää vain sosionomi (AMK) tutkinnon suorittanut henkilö. Sosionomi on laillistettu ammattihenkilö ja toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Monimuotototeutuksessa on mahdollisuus päivittää aikaisempi sosiaalialan opistoasteen tutkinto AMK- tutkinnoksi erillisen opinto-ohjelman mukaan.

Pääsyvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut
• lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
• Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
• 120 opintoviikon laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
• näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Alan vaatimukset

Soveltuvuus

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia.

Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit sijoittua laaja-alaisesti valtion, kuntien sekä kolmannen sektorin ja yritysten tarjoamiin sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan ja perhetyöntekijän tehtävät. Sosionomien työn sisältö koostuu asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta ja tukemisesta heidän arjen toimintaympäristöissä. Sosionomien työtehtäviä ovat myös erilaiset kasvatus- ja opetustehtävät sekä kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen tehtävät. Sosionomit voivat työskennellä myös palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa on kaksi valinnaista suuntautumista, joihin opiskelijat hakeutuvat eri valinnoissa.

Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus -suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyöhön sekä koulukuraattorin työhön. Polku/pääaine antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat 60 op varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot.

Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus -suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin esimerkiksi aikuisväestön kuntouttavassa työssä sekä lastensuojelu- ja perhetyössä.

Monimuotototeutuksessa suuntautumisen valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Hakeminen

6.9.2017 klo 8.00 - 20.9.2017 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Muuta tärkeää

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lahden ammattikorkeakouluun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla tai esittämällä dokumentit Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana. .

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Lahden ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 214, Kirkkokatu 27
15101 Lahti
Lisätietoja
hakijapalvelut(at)lamk.fi
044 708 1385, 044 708 1386

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
- palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
- muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
- sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus.

Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 28.8.2017.
- sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.
 

 

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valintaperusteet

Valintaperusteet esitellään: Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintakoe

Opiskelijavalinnan vaiheet:

1. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan. Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä kuukautta ennen julkaistava ennakkomateriaali osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi/

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on torstaina 12.10.2017. Kokeen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

2. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kaksinkertainen määrä hakijoita LAMK:n sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja alin pistemäärä, jolla saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen, ilmoitetaan Valintakokeet- ja esivalintatehtävät -sivuillamme heti kun tulokset ovat valmiina, aikaisintaan 19.10.2017. Aiempien hakujen pisterajoja voi tarkastella hakutilastot -sivulta.

3. Sosionomikoulutuksen monimuotototeutuksen valintakoepäivä on 1.11.2017 klo 7.30-18. Valintakokeet järjestetään FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

4. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2017. Omaa tilannettasi voit seurata Oma Opintopolku-palvelussa.

Valintapäivän soveltuvuuskokeiden tuloksista voit saada palautetta soveltuvuutta testanneilta psykologeilta. Päivystyspuhelinaika on valintapäivään osallistuneiden käytettävissä 1.12. klo 9-15, puhelin 0400 270 506.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 klo 15.