Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Sairaanhoitajakoulutus korostaa tulevaisuuden osaamisvalmiuksia, jossa älykkäillä omahoidon ratkaisuilla, halutaan edistää asiakkaan ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, elämäntapamuutoksia, pitkäaikaissairauksien seurantaa, hoitoa ja kuntoutumista. Älykkäillä omahoidon ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia sähköisiä terveydenhuollon palveluja sekä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaille. 

Uusi! Valmistuvan opiskelijan ajatuksia opinnoista ja sairaanhoitajan uramahdollisuuksista: katso video
 
Opintojen aikana toimit erilaisissa työelämän kehittämistehtävissä, joissa kokeillaan uusia asiakas- /potilaslähtöisiä palveluja hyvinvoinnin edistämiseksi yrittäjämäisellä otteella. Opiskelu tapahtuu pääosin oikeissa työelämäympäristöissä, mutta myös monipuolisissa ja muunneltavissa simulaatio- ja luokkatiloissa.

Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen vahvuuksia on vahva simulaatio-osaaminen. Simulaatiokeskuksessa luodaan autenttisen tuntuisia harjoituksia ja oppimistilanteita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Simulaatioympäristössä voidaan harjoitella turvallisissa olosuhteissa erilaisia sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä eteen tulevia hoitotilanteita mm. potilassimulaattorin tai potilasnäyttelijöiden kanssa. Simulaatio motivoi ja aktivoi oppijaa ja opetuksessa korostuu opiskelijakeskeisyys ja ohjauksellisuus.

Simulaatiokeskus toimi yhtenä oppimisympäristönä ja harjoitusalustana, jossa on mahdollisuus reflektoida osaamista sekä kerrata jo opittuja asioita. Simulaatiotiloissa on mahdollisuus luoda tavoitteellisia oppimistilanteita ja harjoitella niissä tarvittavia toimintatapoja näyttöön perustuvaa tietoa käyttäen. Simulaatio-opetus tarjoaa oivaltavia oppimiskokemuksia todenmukaisessa ympäristössä. Lisätietoja simulaatio-opetuksesta.

Monikulttuurista työelämäosaamista saavutat opiskelemalla osittain yhdessä kansainvälisen, englanninkielisen opiskelijaryhmän kanssa sekä osallistumalla kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin joko Suomessa tai ulkomailla.

Tavoite

Sairaanhoitajana osaat edistää ja tukea eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja erilaisten yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä osaat hoitaa sairastunutta henkilöä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hoitotyön asiantuntijana toteutat ja kehität hoitotyötä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhdessä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajana teet lisäksi itsenäisiä päätöksiä ja osaat johtaa tiimien toimintaa ja pystyt toimimaan esimiestehtävissä.

Pääsyvaatimus

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut
• lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
• Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
• 120 opintoviikon laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot
• näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
• ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Alan vaatimukset

Soveltuvuus

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia.

Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Sairaanhoitajana toimit yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit oman alasi asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Sairaanhoitajana toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella tai yksityissektorilla, järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja hyvinvointikeskuksissa, erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä. Sairaanhoitajana voit toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajana sinulla on erilaisia uramahdollisuuksia tarjolla.

Hakeminen

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi:n kautta.

Muuta tärkeää

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lahden ammattikorkeakouluun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla tai esittämällä dokumentit Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa. Dokumenttien tulee olla perillä hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Varasijalta valitun tulee toimittaa dokumentit siihen päivään mennessä, jona opiskelupaikka on otettava viimeistään vastaan.

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Lahden ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 214, Kirkkokatu 27, 15101 Lahti

Lisätietoja
hakijapalvelut@lamk.fi
044 708 1385, 044 708 1386

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
- palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
- muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
- sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 28.8.2017.
- sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.
Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakuaika 14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00.

Valintaperusteiden esittely ja tutkinto-opintoihin hakeminen Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintakoe

Opiskelijavalinnan vaiheet:

1. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan. Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä kuukautta ennen julkaistava ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi/.

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on 19.4.2018 klo 9. Kokeen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

2. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kolminkertainen määrä hakijoita LAMK:n sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja alin pistemäärä, jolla saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen, ilmoitetaan Valintakokeet- ja esivalintatehtävät -sivuillamme heti kun tulokset ovat valmiina. Aiempien hakujen pisterajoja voi tarkastella hakutilastot -sivulta.

3. Sairaanhoitajakoulutuksen päivätoteutuksen valintakoepäivä on 6.6.2018 klo 7.45-18. Valintakokeet järjestetään FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

4. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Omaa tilannettasi voit seurata Oma Opintopolku-palvelussa.

Valintapäivän soveltuvuuskokeiden tuloksista voit saada palautetta soveltuvuutta testanneilta psykologeilta. Päivystyspuhelinaika täsmentyy lähempänä.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018.