Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen alussa saat valmiudet tiimioppimiseen opiskelemalla yhdessä sairaanhoitaja ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Perehdyt sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Opiskelet työelämäläheisesti ja opinnoissa tulee tutuksi älykkäät terveysliikunnan ratkaisut. Fysioterapeuttina saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseksi. Opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa.

Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat mm. ihmisen anatomia ja fysiologia, ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin, manuaalisen terapian menetelmät, fyysisen harjoittelun perusteet ja terapeuttinen harjoittelu, hyvinvointiteknologia, apuvälinepalvelut, ympäristön suunnittelu, motorinen oppiminen ja ohjausosaaminen, terveyden edistäminen ja terveysliikuntaosaaminen. Opinnoissa korostuvat alan keskeiset, ajankohtaiset tai tulevaisuuden haasteet sekä moniammatillisuus. Ensimmäisen vuoden jälkeen voit valita joko osuuskunta- tai työelämäläheisen oppimispolun.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin. LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Tavoite

Fysioterapeuttina vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Fysioterapeuttikoulutuksessa perehdyt eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn analysointiin, tutkimiseen, tukemiseen sekä erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Ammatillinen ydinosaamisesi muodostuu fysioterapeuttisesta tutkimisesta ja arvioinnista, ohjaus- ja terapiakäytännöistä ja asiantuntijaosaamisesta.

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Toimit yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Tunnistat terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytykset ja osaat arvioida asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hallitset fysioterapiamenetelmien käytön, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeuttina osaat jäsentää, yhdistää ja arvioida kriittisesti tietoa sekä kehittää itseäsi, työtäsi ja omaa ammattialaasi. LAMKista saat valmiudet toimia yrittäjänä.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Pääsyvaatimus

Seuraavat tutkinnot antavat hakukelpoisuuden:
- lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
- International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
- Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
- Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
- 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon  tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
- näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Alan vaatimukset

Soveltuvuus

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Valintakoe koostuu henkilöarvioinnista, psykologin haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. 

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että
•    opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
•    ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
•    esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
•    veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista.

Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakouluilla on oikeus lähettää opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltu epäilys huumeiden käytöstä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Lahden ammattikorkeakoulu pyytää hakijaa hakuvaiheessa ilmoittamaan, jos hän ei oman arvionsa mukaan täytä terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään opinnoissa edellytettäviä vaatimuksia.

Hakijan ilmoituksen perusteella ammattikorkeakoulu pyytää hakijalta lääkärintodistuksen terveydentilan selvittämiseksi. Tämän lääkärintodistuksen opiskelija tuo mukanaan valintakoetilaisuuteen. Asiasta keskustellaan hakijan kanssa valintakoehaastattelun yhteydessä opiskelusta suoriutumisen ja kohtuullisten opiskelua koskevien mukautustoimien arvioimiseksi.

Työtehtävät

Fysioterapeutit työskentelevät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä projekteissa, tutkimushankkeissa ja yrittäjinä. Fysioterapeutit voivat työskennellä esimerkiksi; sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimessa, vanhuspalveluissa ja päiväkodeissa, koulu- ja liikuntatoimessa sekä vapaa-ajan palvelujen parissa, projekteissa, tutkimus- tai kehittämishankkeissa ja hyvinvointialalla.

Hakeminen

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelun  kautta.

Muuta tärkeää

Ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi Lahden ammattikorkeakouluun Oili-palvelua käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakiperusteinen syy. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa postilla tai esittämällä dokumentit Lahden ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa. Dokumenttien tulee olla perillä hakijapalveluissa viimeistään 15.7.2017.
Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:
Lahden ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 214, Kirkkokatu 27
15101 Lahti

Lisätietoja
hakijapalvelut@lamk.fi
044 708 1385, 044 708 1386

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
- palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
- Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
- muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
- sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 28.8.2017.
- sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valintaperusteet esitellään Opintopolku.fi -sivustolla, samoin opintoihin hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston kautta.

Valintakoe

Kevään yhteishaku 14.-28.3.2018.

Opiskelijavalinnan vaiheet:

1. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalinta toteutetaan sähköisen esivalintakoejärjestelmän avulla. Hakija tekee esivalintakokeen omalla päätelaitteellaan.  Tarkat tiedot esivalintakokeesta sekä ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa: http://soteli.metropolia.fi/.

Valtakunnallinen sähköinen esivalintakoe on torstaina 19.4.2018 klo 9. Kokeen tekemiseen on aikaa 1,5 tuntia. HUOM! esivalintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

2. Esivalintakokeen perusteella kutsutaan aloituspaikkoihin nähden kolminkertainen määrä hakijoita LAMK:n sosiaali- ja terveysalan valintakokeeseen.

Esivalintakokeen tulos ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse ja alin pistemäärä, jolla saa kutsun varsinaiseen valintakokeeseen, ilmoitetaan nettisivuillamme heti kun tulokset ovat valmiina.

3. Fysioterapeuttikoulutuksen valintakoepäivä järjestetään 4.6.2018 klo 7.30-18 osoitteessa: Hoitajankatu 3, 15850 Lahti.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Henkilöarvioinnin, psykologin haastatteluosuuden ja ryhmätilanteet toteuttavat opiskelijavalintaan perehtyneet psykologit. Fysioterapeuttikoulutuksen valintapäivään kuuluu myös liikunnallisuutta kartoittava osuus, jonka toteuttavat fysioterapian opettajat. Tämä osio toteutetaan ryhmätilanteena ja se on suoritettava hyväksytysti.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Valintakoe on hakijalle maksuton.

4. Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2017. Omaa tilannettasi voit seurata Oma Opintopolku-palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2018.