Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tieto – ja viestintätekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "mobiiliteknologiat – ja palvelut". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.  

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle mobiiliteknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäviä digitaalisia palveluita ja palveluiden vaatimia taustajärjestelmiä. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Opinnoissasi voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa. Jos valitset suuntautumiseksi mediatekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa pelejä 2D- ja 3D-pelimoottorien avulla ja käyttää apuna mallinnus- ja animaatiotekniikoita. Osaat tuottaa eri tarkoituksiin
digitaalista kuvaa, videota, 3D-malleja ja multimediaa. Osaat hyödyntää edellämainittuja sisältöjä www-ympäristössä.


Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Esittelyvideo YouTubessa 

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Mediatekniikan insinöörit ovat laaja-alaisia visuaalisesti orientoituneita insinöörejä, jotka työskentelevät 3D-mallinnuksen, animaation, www-multimedian ja näitä lähellä olevien teknologioiden parissa. Internet muodostaa merkittävän toimintaympäristön sähköisen median asiantuntijalle, joka hallitsee keskeiset ohjelmistot ja jolla on valmiudet ohjelmointitaitoa edellyttävien sovellusten kehittämiseen. Mediatekniikan insinööri osaa soveltaa pelimäisiä toimintamalleja tavalla, joka palvelee myös peliteollisuuden ulkopuolisia toimialoja.

Hakeminen

15.3.2017 - 5.4.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 15.3. – 5.4.2017.

Mediatekniikan opinnot kuuluvat tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op

Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan ala kouluttaa monitaitoisia visualisti-insinöörejä. Tekniikan kärkeä lähellä oleva pääaine on ainoa lajissaan Suomessa.

Menestyminen opinnoissa edellyttää matemaattis-luonnontieteellisten perusteiden lisäksi viestinnällisiä ja visuaalisia kykyjä ja tila- ja suhdetajua. 

Sähköisen median nopeasti kehittyvien ja uudistuvien teknologioiden parissa työskentely on vaativaa, mutta samalla haasteellista ja palkitsevaa motivoituneelle ammattilaiselle.

Osana Lahden ammattikorkeakoulun ICT-alan opiskelijoiden yli 500 opiskelijan joukkoa mediatekniikan opiskelijoilla on oma tärkeä roolinsa luotaessa visuaalisesti näyttäviä ja miellyttäviä käyttäjälähtöisiä sovelluksia.

NÄIN OPISKELLAAN
Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, jotka suoritetaan neljän opiskeluvuoden aikana. Opinnot muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Perusopinnoissa luodaan yleinen insinööritutkinnon pohja mm. matemaattis-luonnontieteellisten ja kieliopintojen sekä tietoteknisten perusopintojen muodossa. Perusopintoihin kuuluvat myös ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot.

Ammatilliset perusopinnot sisältävät www-teknologiota ja kuvankäsittelyä,
olio-ohjelmointia, tietoverkkojen ja tietovarastojen sekä pelillisyyden perusteita.

Mediatekniikan ammattiopintoihin sisältyy opintojaksoja visuaalisen ilmaisun monilta osa-alueilta alkaen vapaan käden piirtämisestä ja ulottuen tietokonetta monipuolisesti hyödyntäviin menetelmiin. Tutuiksi tulevat mm. cad, digitaalinen kuvankäsittely ja vektorigrafiikka, elokuvailmaisu, multimedia sekä 3D-mallintaminen ja animaatio. Mukana on myös ripaus pelisuunnittelun teoriaa ja mahdollisuuksien mukaan opinnoissa pyritään hyödyntämään hyviä kontakteja LAMKin muotoiluinstituuttiin, jonka kanssa on tarjolla yhteinen pelisuunnittelun opintomoduli. Opintojaksot antavat laajan läpileikkauksen media- ja pelialalla käytetyistä tekniikoista, joita hyödynnetään koko opiskelujen ajan taitojen kehittyessä.

Opiskelulle tyypillistä on monipuolinen projektimuotoinen työpajatyöskentely, jota löytyy jokaisesta opiskeluvuodesta. Työpajoissa opitaan uutta ja testataan aiemmin opittuja taitoja käytännön projekteissa, joita tehdään todellisille yrityksille sekä yhteisöille. Samalla opitaan yritysmaailman vaatimusten asettamia ammattikäytänteitä niin projektisuunnittelun, aikataulutuksen kuin ammatillisten työtehtävien osalta. Osa projekteista toteutetaan ohjelmistotekniikka- ja tietoverkko-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä, jolloin projektitiimin työskentely vastaa pitkälti ICT-yritysten käytännön tapaa toimia. Työpajatyöskentelyssä syntyy kontakteja yritysmaailmaan ja annetaan näyttöjä tulevaa työuraa varten.

Vapaasti valittavat opinnot voit suunnitella omaa erikoistumistasi varten. Esimerkiksi Ohjelmistotekniikan tai Tietoverkkojen opintoja voidaan tällöin sisällyttää opintosuunnitelmaasi.

Opintoihin sisältyy myös 30 opintopistettä työharjoittelua, josta suurin osa suoritetaan lukukausien aikana ja osa kesäkuukausina. Viimeinen työharjoittelujakso sijoittuu kolmannen ja neljännen vuoden väliin, jolloin se voidaan sovittaa yhteen opinnäytetyön tekemisen kanssa. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se tehdään yritykselle.
 
Opiskeluun voidaan liittää ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu osuus, jolla korvataan oman opinto-ohjelman sisältämiä opintojaksoja. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä myös opinnäytetyönsä tai työharjoitteluosuuksiaan ulkomailla.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Esittelyvideo YouTubessa

 

JA SITTEN TÖIHIN
Visualisti-insinöörin osaamisalueita ovat 3D-mallintaminen, animaatio, www-multimedia sekä laitteiden ja ympäristöjen simulaatio.

Teknisen visualisoijan osaaminen palvelee yrityksessä mm. markkinointia, mainontaa, tuotteiden suunnittelua, esittelyä, asiakasneuvontaa ja käytönopastukseen liittyviä toimintoja. Hän voi myös huolehtia tuote- ja
yritysviestintätarpeista sekä painotuote- että www-ympäristöissä ja toimia tuotannon suunnittelua koordinoivissa tehtävissä.

LISÄTIETOJA

mediatekniikan vastuuopettaja Henri Koukka
henri.koukka[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Kaikissa tekniikan alan AMK-koulutuksissa käytetään valtakunnallista valintakoetta. Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia sekä soveltuvuutta teknilliselle alalle. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan hakija osallistuu kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hänen hakukohteissaan ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallinen valintakoe järjestetään 1.6.2017 klo 10. Hakijan tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30. Valintakoe on noin 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta.

Valintakoe tehdään hakijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa, eikä siihen lähetetä erillistä kutsua. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta.

ENNAKKOAINEISTO
Kevään 2017 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa kaksi viikkoa ennen koetta 17.5–1.6.2017 välisenä aikana. Ennakkoaineisto julkaistaan osoitteessa: http://teliennakko.metropolia.fi/​​