Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Tieto – ja viestintätekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "mobiiliteknologiat – ja palvelut". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa. 

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle mobiiliteknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäviä digitaalisia palveluita ja palveluiden vaatimia taustajärjestelmiä. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Opinnoissasi voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkotekniikkaan. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena.

Mediatekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan pelejä 2D- ja 3D-pelimoottorien avulla ja käyttää apuna mallinnus- ja animaatiotekniikoita. Valmistuttuasi osaat tuottaa eri tarkoituksiin digitaalista kuvaa, videoita, 3D-malleja ja multimediaa. Osaat hyödyntää edellä mainittuja sisältöjä www-ympäristössä.

Ohjelmistotekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmistojaeri laitealustoille. Valmistuttuasi osaat hyödyntää hajautusta ja pilvipalveluja ketterästi ja osaat toimia kehitystiimin jäsenenä esimerkiksi www-, mobiili- tai IoT palveluita tuottavassa organisaatiossa. Pelillisyyden huomioiminen käytettävyydessä on sinulle myös tuttua.

Tietoverkkotekniikan valitessasi opit suunnittelemaan ja toteuttamaan projektin vaatimukset täyttäviä tietoverkkoratkaisuja. Valmistuttuasi osaat hyödyntää pilvipalveluita ja toteuttaa virtualisointiratkaisuja.


Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Esittelyvideo YouTubessa 

Pääsyvaatimus

Tarvitset jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • yhdistelmäopinnot tai em. tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot.

Työtehtävät

Mediatekniikan insinöörit ovat laaja-alaisia visuaalisesti orientoituneita insinöörejä, jotka työskentelevät 3D-mallinnuksen, animaation, www-multimedian ja näitä lähellä olevien teknologioiden parissa. Internet muodostaa merkittävän toimintaympäristön sähköisen median asiantuntijalle, joka hallitsee keskeiset ohjelmistot ja jolla on valmiudet ohjelmointitaitoa edellyttävien sovellusten kehittämiseen. Mediatekniikan insinööri osaa soveltaa pelimäisiä toimintamalleja tavalla, joka palvelee myös peliteollisuuden ulkopuolisia toimialoja.

Hakeminen

6.9.2017 - 20.9.2017 klo 15.00

Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen nuorten koulutuksen
yhteishaku on 6.9. – 20.9.2017.

Hakukohde Lahden ammattikorkeakoulussa Opintopolku.fi -palvelussa on Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka. Syventymiskohde valitaan opintojen aikana.

Lue lisää->

Hakeminen->

Tutkinnon esittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• Insinööri AMK •  240 op

Lahden ammattikorkeakoulun Tekniikan ala kouluttaa monitaitoisia visualisti-insinöörejä. Tekniikan kärkeä lähellä oleva pääaine on ainoa lajissaan Suomessa.Menestyminen opinnoissa edellyttää matemaattis-luonnontieteellisten perusteiden lisäksi viestinnällisiä ja visuaalisia kykyjä ja tila- ja suhdetajua. 

Sähköisen median nopeasti kehittyvien ja uudistuvien teknologioiden parissa työskentely on vaativaa, mutta samalla haasteellista ja palkitsevaa motivoituneelle ammattilaiselle.

NÄIN OPISKELLAAN

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, jotka suoritetaan neljän opiskeluvuoden aikana. Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.

Mediatekniikan ammattiopintoihin sisältyy opintojaksoja visuaalisen ilmaisun monilta osa-alueilta alkaen vapaan käden piirtämisestä ja ulottuen tietokonetta monipuolisesti hyödyntäviin menetelmiin. Tutuiksi tulevat mm. cad, digitaalinen kuvankäsittely ja vektorigrafiikka, elokuvailmaisu, multimedia sekä 3D-mallintaminen ja animaatio. Mukana on myös ripaus pelisuunnittelun teoriaa ja mahdollisuuksien mukaan opinnoissa pyritään hyödyntämään hyviä kontakteja LAMKin muotoiluinstituuttiin, jonka kanssa on tarjolla yhteinen pelisuunnittelun opintomoduli. Opintojaksot antavat laajan läpileikkauksen media- ja pelialalla käytetyistä tekniikoista, joita hyödynnetään koko opiskelujen ajan taitojen kehittyessä.

Opiskelulle tyypillistä on monipuolinen projektimuotoinen työpajatyöskentely, jota löytyy jokaisesta opiskeluvuodesta. Työpajoissa opitaan uutta ja testataan aiemmin opittuja taitoja käytännön projekteissa, joita tehdään todellisille yrityksille sekä yhteisöille. Samalla opitaan yritysmaailman vaatimusten asettamia ammattikäytänteitä niin projektisuunnittelun, aikataulutuksen kuin ammatillisten työtehtävien osalta. Osa projekteista toteutetaan ohjelmistotekniikka- ja tietoverkko-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä, jolloin projektitiimin työskentely vastaa pitkälti ICT-yritysten käytännön tapaa toimia. Työpajatyöskentelyssä syntyy kontakteja yritysmaailmaan ja annetaan näyttöjä tulevaa työuraa varten.

Opintoihin sisältyy myös 30 opintopistettä työharjoittelua, josta suurin osa suoritetaan lukukausien aikana ja osa kesäkuukausina. Viimeinen työharjoittelujakso sijoittuu kolmannen ja neljännen vuoden väliin, jolloin se voidaan sovittaa yhteen opinnäytetyön tekemisen kanssa. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se tehdään yritykselle.
 
Opiskeluun voidaan liittää ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettu osuus, jolla korvataan oman opinto-ohjelman sisältämiä opintojaksoja. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä myös opinnäytetyönsä tai työharjoitteluosuuksiaan ulkomailla.

Opetussuunnitelma 2017 - 2018

Esittelyvideo YouTubessa

JA SITTEN TÖIHIN
Visualisti-insinöörin osaamisalueita ovat 3D-mallintaminen, animaatio, www-multimedia sekä laitteiden ja ympäristöjen simulaatio.

Teknisen visualisoijan osaaminen palvelee yrityksessä mm. markkinointia, mainontaa, tuotteiden suunnittelua, esittelyä, asiakasneuvontaa ja käytönopastukseen liittyviä toimintoja. Hän voi myös huolehtia tuote- ja
yritysviestintätarpeista sekä painotuote- että www-ympäristöissä ja toimia tuotannon suunnittelua koordinoivissa tehtävissä.

LISÄTIETOJA

mediatekniikan vastuuopettaja Henri Koukka
henri.koukka[at]lamk.fi

opintokoordinaattori Tarja Taurula
puh. 050 5382343
tarja.taurula[@]lamk.fi

Hakeminen

Valintaperusteet

Kaikkien tekniikan alan AMK-koulutuksien opiskelijavalinnassa käytetään tekniikan ja liikenteen alan valtakunnallista valintakoetta. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan osallistut kokeeseen sen ammattikorkeakoulun tekniikan alan yksikössä, joka on hakukohteissasi ylimmällä sijalla.

Valinta tapahtuu ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alan valintaperusteiden mukaisesti. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2018 klo 10, osoitteessa Ståhlberginkatu 10, 15110 Lahti. Sinun tulee olla paikalla viimeistään klo 9.30.

Valintakoe on 2,5 tuntia kestävä kirjallinen koe, jolla mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) perustietämystä.

Valintakokeessa voit valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Kokeessa ei saa käyttää taskulaskinta tai muita apuvälineitä. Valintakokeessa sinun tulee esittää valokuvallasi varustettu virallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti).


ENNAKKOAINEISTO

Kevään 2018 valintakokeeseen kuuluu ennakkoaineisto, joka on luettavissa 17.5. lähtien osoitteessa http://teliennakko.metropolia.fi/​​
Ennakkoaineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.