Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäyte: Työaika – Autonomia lisää työhyvinvointia pitkäaikaisvuodeosastolla

12.1.2017 10:15 | Uutinen
​Mäntsälän kunnan Kotokartanon hoivaosaston hoitajien työhyvinvointi parani, kun otettiin käyttöön työaika- autonomia. Tämä käy ilmi Maarit Räisäsen tuoreesta opinnäytetyöstä.

Osastonhoitaja Räisänen kehitti hoitajien kanssa yhteistyössä Hoivaosastolle sopivan työ-aika-autonomia mallin ja ottivat käyttöön työaika-autonomian, jossa merkittävämpänä tu-loksena oli vaikutusmahdollisuus omiin työvuoroihin. Työntekijät tekevät itse työvuoronsa yhdessä laadittujen pelisääntöjen avulla, joka tuo vaikutusmahdollisuuksia työhön ja lisää näin työhyvinvointia. Opinnäytetyö liittyy Maarit Räisäsen Lamkissa suoritettavaan sosi-aali- ja terveysalan, johtamisen ja kehittämisen YAMK- tutkintoon.

Työaika – autonomian taustaa

Nykyään työn, perheen ja vapaa-ajan sovittaminen on haasteellista. Perheet joutuvat miet-timään omien käytäntöjen muutosta työn ja perheen yhteensovittamisen ratkaisemiseksi. Arjen haasteet vaativat suunnittelua ja tehokkuutta. Toisaalta työhön liittyvät vaatimukset lisäävät ajankäytön suhteen paineita perheille. Työaika-autonomialla tarkoitetaan, että työntekijät saavat itse suunnitella työvuoronsa yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja työehtoso-pimusta noudattaen. Työaika-autonomian avulla työntekijä voi vaikuttaa työvuoroihin, työ-päivän pituuksiin sekä vapaapäivien sijoitteluun.

Työaika-autonomian jalkautuminen Hoivaosastolla


Työntekijät ovat olleet alusta lähtien yhdessä suunnittelemassa työaika-autonomiamallia omalle osastolle. Yhdessä tekeminen on luonut hyvän pohjan uudelle työvuorosuunnittelu mallille. Suunnitteluvaiheessa työntekijät sitoutettiin pohtimaan työaika-autonomiaan liitty-viä odotuksia. Kuten muissakin muutokseen liittyvissä asioissa, työaika-autonomia herätti kiinnostusta, mutta myös pelkoja mm. onko työvuorojen tekemiseen menevä aika pois hoi-totyöstä, tasapuolisuuden toteutuminen ja syökö nopeat hitaat työvuoroja tehdessä. Uuden toimintamallin jalkautumisessa on ollut tärkeää keskusteleva ilmapiiri ja selkeät ohjeet, joita on käyty läpi säännöllisesti työpaikkakokouksissa osastonhoitajan kanssa.

Ilman vastarintaa ja epäilyä ei Hoivaosastollakaan päästy. Pikkuhiljaa käytäntö on osoitta-nut, että yhteisten pelisääntöjen noudattaminen ja esimiehen tuki ovat kannustaneet epäi-leviäkin työntekijöitä pääsemään sisälle työaika – autonomian tuomiin etuihin. Työntekijät ovat voineet suunnitella työvuorolistansa omien harrastusten ja perhe elämän kannalta mielekkäällä tavalla. Työhyvinvointi on lisääntynyt, joka käytännössä näkyy paremmalla työssä jaksamisella.


Osastonhoitaja
Maarit Räisänen
puh. 050 344 8842 maarit.raisanen@mantsala.fi