Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäyte: Tulevaisuuden hyvinvointiohjelma voi toimia verkostomaisen työn edistäjänä

16.2.2017 12:35 | Uutinen
Organisaatiolla on usein strategioita ja visioita tulevaisuudesta, mutta mahdollisia muutosten vaikutuksia ei usein juurikaan pohdita. Ennakoinnilla ei ole kuitenkaan merkitystä, mikäli se ei vaikuta organisaation päätöksentekoon.  Katja Günther Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (YAMK) koulutusohjelmasta on kehittänyt opintojensa osana Vantaan kaupungin hyvinvointiohjelmatyötä, joka voi olla yksi tapa vastata tulevaisuuden tuomiin haasteisiin.
 
Vantaan kaupungin ylimmälle johdolle tehtiin vuoden 2015 lopussa kysely, jossa heiltä kysyttiin tulevaisuuden hyvinvointiohjelmatyöstä. Kyselyn avulla pyrittiin hahmottamaan keskeisiä hyvinvointiohjelmatyöhön liittyviä tekijöitä. Näitä olivat hyvinvointiohjelmatyö ja siihen liittyvät seikat, strateginen johtaminen suhteessa hyvinvointiohjelmatyöhön sekä hyvinvointiohjelmatyön suhde muihin organisaatioihin.
 
-        Tein kyselyn perusteella erilaisia toimenpide-ehdotuksia. Nämä liittyivät hyvinvointiohjelman sisällöstä päättämiseen, tehtävän rajaamiseen, tulevaisuusmenetelmien hyödyntämiseen suunnittelussa ja toiminnassa, asiantuntijoiden osaamisen kartoittamiseen ja ohjelmien arviointiin. Näen, että näiden lisäksi tulee vielä pohtia resursointia, hyvinvointiohjelmatyön vahvempaa kytkemistä strategiaan ja valtion ohjelmiin.  Olennaista on kuitenkin kuntalaisten osallisuuden huomiointi ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa, Katja Günther toteaa. 
 
Tutkimuksen mukaan joka kolmas työntekijä on sitä mieltä, että organisaatio ei ole riittävästi varautunut tulevaisuuteen. Tulevaisuutta pohdittaessa organisaatioiden olisi kuitenkin hahmotettava kokonaisuuksia ja hitaasti eteneviä muutoksia, jotta päätöksiä ei tarvitsisi tehdä epävarmuudessa.
 
-         Tulevaisuudessa kunnan tuleekin kehittää palveluita, purkaa hallintoa ja johtaa asioita uudella tavalla. Tämä toteutetaan parhaiten eri toimijoiden yhteistyönä ja kuntalaisia osallistamalla. Lisäksi tulee olla rakenteita, jotka pohjautuvat vuorovaikutukseen ja verkottumiseen. Tällaisena rakenteena voi toimia esimerkiksi monialainen ohjelmatyö, jossa ohjelmia voidaan johtaa vuorotellen eri toimialoilta käsin. Ohjelmatyön sisällöt liittyvät pitkälti asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, joka on ollut kuntien vastuulla jo 1800-luvun puolivälistä alkaen, Katja Günther kertoo.
 
Vantaalla on erilaisia kaupunginstrategiaan sisältyviä ohjelmia tällä hetkellä 16 kappaletta. Ohjelmien toteuttamisesta päätetään kaupunkitason ja toimialatason strategiatyön yhteydessä. Osa kehittämisohjelmista ja -suunnitelmista viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Ohjelmatyön uudistuksen yhteydessä alustavaksi kaupunkitasoisiksi ohjelmiksi on hahmoteltu hyvinvointiohjelmaa, elinvoimaohjelmaa ja maankäytön ja ympäristön ohjelmaa sekä mahdollista neljättä ohjelmaa.
 
Lisätietoja:
Aluenuorisopäällikkö Katja Günther
katja.gunther@vantaa.fi
p. 040 779 5648

Hyvinvointiohjelmatyön kehittämishanke on osa Katja Güntherin sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen opintoja. 

​​​​