Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäyte: Opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteutuksen mallintaminen

12.1.2017 10:30 | Uutinen
LAMK
​Suomessa opioidien päihde- ja ongelmakäyttö on lisääntynyt nopeammin kuin korvaushoidon saatavuus. Lisääntyneeseen palvelun tarpeeseen vastaaminen edellyttää opioidikorvaushoidon kehittämistä ja toimintatapojen tarkastelua.

Tämä käy ilmi Virpi Koivusen opinnäytetyöstä, joka toteutettiin kehittämishankkeena Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali-ja terveysalan kuntoutuksen ylemmän AMK- tutkinnon opinnoissa. Hankkeessa luotiin prosessimallinnus opioidiriippuvaisten korvaushoidon toteutuksesta A-klinikkasäätiön Lahden alueen avopalveluita tuottavissa yksiköissä. Koivunen kertoo prosessimallinnuksen olleen erinomainen valinta korvaushoidon toteutuksen vaiheiden jäsentämisen ja sisällön kuvaamisen välineenä.

Yhteistyössä ja työryhmässä kehittäminen


Kehittämistyöskentelyyn osallistettiin avopalveluiden henkilöstö, koska kyseessä oli olemassa olevan palvelun uudistaminen ja hoidon toteutukseen liittyvien työkäytäntöjen yhtenäistäminen. Työryhmätyöskentelyn parhaimpia puolia oli hiljaisen ja kokemukseen perustuvan tiedon, osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen. Koivunen toteaa työryhmätyöskentelyn olleen merkittävä osa onnistu-nutta kehittämishanketta.

Opioidiriippuvaisten korvaushoito on muutakin kuin korvaavan lääkkeen jakamista


Opioidikorvaushoito on vaikuttavaa ja se mahdollistaa asiakkaiden kuntoutumisen. Hoito sisältää laaja-alaisesti muutakin kuin huumekäytössä aikaisemmin olleen aineen korvaamista. Onnistunut ja tuloksellinen hoito vaatii psykososiaalisen tuen sekä kuntouttavan työotteen lääkehoidon rinnalle. Opioidikorvaushoidossa olevan asiakkaan vähäinenkin elämänlaatua parantava edistyminen on huomattava hyöty yhteiskunnalle. Koivunen kertoo itse arvostavansa korvaushoitoa ja sen positiivisia vaikutuksia, jotka näyttäytyvät jossakin muodossa ihan jokaisen asiakkaan kohdalla.

Opioidikorvaushoidossa on kysymys useiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyöstä ja sen vaikuttavuutta sekä tuloksellisuutta on mahdollista vahvistaa monialaisella verkostoyhteistyöllä. Koivunen kertoo, että nyt luotua korvaushoidon kuvausta voidaan hyödyntää tiedon jakamisen välineenä ja osoittaa verkostoissa toimiville korvaushoidon sisällön olevan muutakin kuin lääkehoitoa.

Negatiiviset asenteet korvaushoitoa kohtaan


Opioidikorvaushoitoa kohtaan on usein negatiivisia asenteita, hoitoa pidetään huumausaineiden jakamisena ja sen ajatellaan olevan yhteiskunnan varojen väärinkäyttöä. Negatiiviset asenteet kohdistuvat myös hoidossa oleviin asiakkaisiin. ”Hoidon toteuttajat joutuvat puolustelemaan hoitoa, sen hyötyjä ja vaikuttavuutta”, toteaa Koivunen.

Koivunen muistuttaa, että kaikella tutkimus- ja kehittämistyöskentelyllä, joka liittyy opioidiriippuvaisten korvaushoitoon, edistetään yleistä tietoutta hoidon sisällöstä ja vaikuttavuudesta. Näin voidaan vaikuttaa myös vallitseviin asenteisiin hoitoa kohtaan.


Lisätietoja: 
virpi.koivunen@a-klinikka.fi
​​