Ostoskorissa
  tuotetta

Opinnäytetyö: Mukana muutoksessa. Toimintamalli työyhteisölähtöiseen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa

20.10.2017 13:10 | Uutinen
Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen (YAMK) koulutusohjelmassa opiskellut Virpi Pitkänen oli työyhteisönsä kanssa ”mukana muutoksessa” ja laati opinnäytetyönään henkilöstön kehittämistoimintaa tukevan ja ohjaavan toimintamallin. 

Yhteistoimin muutosta edistämässä

Työelämässä muutoksista on tullut jo arkipäiväinen asia, mutta muutosodotuksiin työyhteisössä vastataan usein viiveellä. Pitkäsen mukaan oleellista muutostilanteessa on se, miten muutokseen suhtaudutaan, sekä saavutetaanko sen avulla jotain uutta ja hyödyllistä. Muutostilanteeseen liittyvään epävarmuuteen voidaan työyhteisössä vaikuttaa lisäämällä vuorovaikutusta ja henkilöstön osallistumista päätöksentekoon. 

- Kun henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin käytäntöihin, niin työntekijät ovat yleensä kehittämishaluisempia ja innovatiivisempia, Pitkänen kertoo. 


Kehittämistoiminta tarvitsee moniäänisyyttä

Kiireisen arkityön keskellä uudistava ja innovatiivinen ajattelu ei ole parhaimmillaan, joten kehittämistoiminta tarvitsee oman aikansa ja paikkansa. Näissä sovituissa palavereissa tai työpajoissa henkilöstö voi ideoida ja miettiä uusia ratkaisuja tavoiteltavaan asiaan. Työskentelymenetelmien tulisi perustua moniääniseen vuorovaikutukseen ja jokaisen mahdollisuuteen osallistua. Yhteisissä keskusteluissa saadaan esille erilaisia näkökulmia. Pitkänen toteaa, että usein lopputulos on sellainen, mitä kukaan osallistujista ei olisi keksinyt yksin. Osallistava toimintatapa myös sitouttaa osallistujia päätösten tekemiseen ja niiden toteuttamiseen.


Toimintamallin merkitys

Aina organisaatioissa ei ole vakiintuneita menetelmiä uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämiseen sekä eteenpäin viemiseen. Pitkäsen opinnäytetyössä tulee esille, että työtä kyllä kehitetään ja uudistetaan, mutta usein haasteita ilmenee uudistusten käyttöönotossa ja päätöksiin sitoutumisessa. Nyt laaditussa toimintamallissa on huomioitu työyhteisölähtöisen kehittämisen olennaisimmat vaiheet ja niiden ominaispiirteet.

Toimintamalli huomioi kehittämistoiminnan eri vaiheet eli tavoitteen, osallistavan toiminnan, päätöksenteon, uudistusten käyttöön oton ja arvioinnin. Laadittu toimintamalli on työväline, joka auttaa esimiehiä organisoimaan ja johtamaan työyhteisön kehittämistoimintaa. Kun kehittämistoiminnalle on luotu pysyvät rakenteet ja toimintatavat, niin työyhteisö pystyy vastaamaan muutoksiin ketterämmin.

​​
LISÄTIETOJA:
Virpi Pitkänen
varhaiskasvatuksen opettaja/ päiväkodin varajohtaja
virpi.pitkanen@edu.lahti.fi