Ostoskorissa
  tuotetta

Hallituksen kokoustiedote 17.11.2017

23.11.2017 10:00 | Uutinen
LAMK Oy hallitus kokoontui 17.11.2017 - kokouksessa oli esillä seuraavat asiat:

Hallitukselle esiteltiin toimintamalli, jossa LAMKin opiskelijat ovat suunnitelleet opiskelijoille uutta matalan kynnyksen tukitoimintaa, jonka tavoitteena on saada opiskelijat voimaan henkisesti paremmin elämäntaitoja ja stressinhallinnan keinoja hyödyntäen.

Hallitus käsitteli uuteen kampukseen (Mukkulankatu 19) liittyvää investointien budjetointia. Hankinnoissa prioriteettina on uuden kampuksen toimintaa ja sen tavoitteita tukevan infrastruktuurin laatu.

Uuden kampuksen (Mukkulankatu 19) ja koulutuksen vetovoimaisuuden turvaamiseksi kullekin osaamisalueelle on suunniteltu tulevaisuuden oppimisympäristöt/laboratoriot, jotka vastaavat työelämän uusia tulevaisuuden osaamistarpeita ja niiden kehittämistä ammatillisessa korkeakoulutuksessa sekä TKI-toiminnassa. Hallitus keskusteli tulevaisuuslaboratoriohankekokonaisuudesta.

Hallitus hyväksyi päivitetyn keskipitkän aikavälin suunnitelman vuosille 2018 – 2020. Suunnitelma perustuu tämän hetkisiin tietoihin valtion perusrahoituksen muodostumisesta, sekä uuden kampuksen investointikokonaisuuksista. Ulkoisten tuottojen osuus on sidottu hankevolyymin ja täydennyskoulutuksen kasvuun. Uusia rahoituskanavia on etsittävä systemaattisesti tulevien vuosien haasteisiin vastaamiseksi. Mittavista investoinneista huolimatta Lahden ammattikorkeakoulun tunnusluvut ja kassavarat tulevat tässä taloussuunnitelmassa kuitenkin pysymään hyvällä tasolla.  

Hallitus hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja talousarvion vuodelle 2018. Ammattikorkeakoulun talouden keskeiset tunnusluvut vuodelle 2018 ovat: toimintatuotot 38 637 425 euroa, toimintakulut 41 045 330 euroa, toimintakate -2 407 905 euroa, irtaimistoinvestoinnit 4 000 000 euroa.

Lahden ammattikorkeakoulun omistajakunnat ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat LUT-konsernin muodostamiseksi sopineet järjestelystä, jolla Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta tulee Lahden ammattikorkeakoulun ainoa omistaja. Hallitus totesi, että järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu Lahden ammattikorkeakoulun osakepääoman alentaminen osakeyhtiölain edellyttämään minimipääomaan. LUT omistusjärjestelyihin liittyen hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokoukseen 19.12.2017.

Hallitus on yksimielisesti valinnut 1.3.2018 lukien Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n rehto-ri/toimitusjohtajaksi KTT Turo Kilpeläisen.

Seuraava kokous: 7.12. klo 14.00 – 16.00.